Ein dull gweithredu

Mae Cymwysterau Cymru yn rheoleiddio cymwysterau, ac eithrio graddau, yng Nghymru. Rydym yn gorff statudol annibynnol, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, ac rydym yn atebol i bobl Cymru drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Rydym yn rheoleiddio cymwysterau sy'n cael eu datblygu a'u cyflwyno gan y cyrff dyfarnu a gydnabyddir gennym. Pan fydd corff dyfarnu yn un a gydnabyddir, rhaid iddo gydymffurfio â'r rheolau a bennir gennym.

Yn anad dim, rydym yn rheoleiddiwr a sefydlwyd gan ddeddfwriaeth. Mae'r Prif Nodau, a amlinellir yn Rhan 2 o Ddeddf Cymwysterau Cymru (2015), yn cael eu hystyried yn ein Datganiad Cenhadaeth, sy'n diffinio ein diben a'n prif amcanion:

 • sicrhau bod cymwysterau, a system gymwysterau Cymru, yn effeithiol i ddiwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru;
 • hybu hyder y cyhoedd mewn cymwysterau ac yn system gymwysterau Cymru.

Ein gweledigaeth

Cyflawnir ein diben pan fo dysgwyr, cyflogwyr a darparwyr addysg yn ymddiried mewn cymwysterau a gaiff eu sefyll yng Nghymru ac yn eu gwerthfawrogi, a chânt eu cydnabod ledled y DU ac yn rhyngwladol.

Mae ein deilliannau rheoleiddiol yn disgrifio'r hyn rydym am ei gyflawni drwy ein gweithgareddau a'n camau rheoleiddiol.

Byddwn yn gwybod pan fyddwn wedi cyflawni ein gweledigaeth pan:

 • Mae cymwysterau rheoleiddiedig a'r system gymwysterau yn ymateb i anghenion ac amgylchiadau cyfnewidiol, yn enwedig o ran y budd hirdymor i Gymru a'i myfyrwyr;
 • Mae cymwysterau rheoleiddiedig yng Nghymru yn gynhwysol ac yn hyrwyddo cyfleoedd cyfartal i fyfyrwyr;
 • Mae cymwysterau rheoleiddiedig a gaiff eu sefyll gan fyfyrwyr yng Nghymru yn ddilys, yn ddibynadwy a chânt eu dyfarnu i safon briodol;
 • Mae trefn lywodraethu briodol ar waith i sicrhau atebolrwydd a chydymffurfiaeth reoleiddiol.
 • Mae'r wybodaeth sydd ei hangen yn rhesymol i sicrhau cymwysterau rheoleiddiedig cyson o ansawdd sicr ar gael ac yn hygyrch;
 • Mae rheoleiddio yn gymesur, yn dryloyw, yn gyson ac wedi'i dargedu i gefnogi system gymwysterau sydd yn gynaliadwy yn yr hirdymor.

Ein dull gweithredu

Rydym yn edrych tuag at allan, felly rydym yn ymgysylltu, yn cyfathrebu ac yn cydweithredu er mwyn atgyfnerthu ein gallu i roi hwb i hyder y cyhoedd yn y system gymwysterau yng Nghymru ac i ddiwallu anghenion dysgwyr yng Nghymru.

 • Rydym yn gwahodd dysgwyr i roi eu safbwyntiau, yn gwrando arnynt ac yn ymateb iddynt;
 • Rydym yn gwrando ar adborth, safbwyntiau a phryderon rhanddeiliaid ac yn ymateb iddynt yn briodol;
 • Mae'r ffordd rydym yn gwneud penderfyniadau rheoleiddio ac yn ymgysylltu â rhanddeiliaid yn gymesur ag effaith bosibl y camau gweithredu rheoleiddio;
 • Mae ymgynghoriadau yn dryloyw ac ystyrlon;
 • Rydym yn cydweithredu ac yn defnyddio gwybodaeth ac arbenigedd rhanddeiliaid fel sy'n briodol;
 • Rydym yn ceisio meithrin a chynnal cydberthnasau effeithiol â rhanddeiliaid allweddol;
 • Mae ein gwaith cyfathrebu'n glir, yn amserol, yn llawn gwybodaeth ac wedi'i dargedu; rydym yn adolygu effaith ein gwaith cyfathrebu ac yn ceisio dod o hyd i ffyrdd o wella'r ffordd rydym yn gwneud hynny;
 • Rydym yn gweithio gyda rheoleiddwyr eraill lle bynnag y bo'n bosibl gan ystyried yr effaith ar gyrff dyfarnu a reoleiddir gan fwy nag un rheoleiddiwr;
 • Rydym yn cynnal asesiadau effaith rheoleiddio os ydynt yn briodol er mwyn asesu'r gost, y manteision a'r risgiau sy'n gysylltiedig â pholisi neu gam gweithredu.

Gwerthoedd

Mae ein gwerthoedd yn sail i'n gwaith:

 • Cydweithredol o ran ein ffordd o weithio
 • Ystyriol o ran ein dulliau gweithredu
 • Cadarnhaol o ran ein hagwedd
 • Dysgu o brofiad a chan eraill

Sut rydym yn rheoleiddio

Mae ein Fframwaith Rheoleiddiol a'n Dull Gweithredu yn nodi'n fanwl sut rydym yn ymgymryd â'n gwaith rheoleiddio. Caiff ein dull rheoleiddio ei lywio gan bum egwyddor rheoleiddio da, sef:

Tryloywder

 • Dylai ein dull rheoleiddio fod yn syml ac yn hawdd ei ddeall, a – thrwy fod mor agored â phosibl ynghylch ein prosesau a'n cofnodion – dylem sicrhau bod pobl yn deall y penderfyniadau rydym wedi'u gwneud a pham.

Atebolrwydd

 • Dylem allu cyfiawnhau ein penderfyniadau i gyd, a'u hegluro yn wyneb craffu cyhoeddus. Drwy ddeddfwriaeth, cawn ein sefydlu fel rheoleiddiwr annibynnol i Gymru. Rydym yn gweithredu hyd braich oddi wrth Lywodraeth Cymru a, phob blwyddyn, bydd Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn craffu arnom ar ran y cyhoedd.
 • Rydym hefyd yn paratoi adroddiad blynyddol sy'n nodi sut rydym wedi cyflawni ein swyddogaethau a sut rydym yn bwriadu eu cyflawni yn y dyfodol.

Cymesuredd

 • Dim ond pan fydd angen gwneud hynny y byddwn yn ymyrryd. Dylai unrhyw atebion a gynigiwn fod yn briodol i'r risg a wynebir. Dylem nodi unrhyw gostau sy'n deillio o'n penderfyniadau, a chadw'r rhain mor isel â phosibl.

Cysondeb

 • Rydym yn sicrhau bod ein rheolau a'n hamodau yn gydlynol ac yn cael eu rhoi ar waith yn deg, fel ein bod yn rhoi sefydlogrwydd a sicrwydd i'r sefydliadau rydym yn eu rheoleiddio.

Targedu

 • Drwy sicrhau bod ein gweithgareddau rheoleiddio yn canolbwyntio ar y broblem, a thrwy bennu targedau clir, diamwys, rydym yn osgoi cymaint o ganlyniadau anfwriadol â phosibl.
 • Mae gennym sianeli cyfathrebu agored â rheoleiddwyr cymwysterau eraill ledled y DU ac rydym yn cydweithio â nhw lle y bo'n briodol. Mae cydberthnasau gwaith da yn ein helpu i reoli baich rheoleiddio posibl ac osgoi dyblygu diangen.