Amodau

Mae amodau yn ofynion rheoleiddio y mae'n rhaid i gorff dyfarnu ddangos ei fod yn cydymffurfio â nhw'n barhaus.

Ceir Amodau a Gymhwysir yn Gyffredinol sy'n gymwys i Gyrff Dyfarnu yn gyffredinol, yn ogystal ag Amodau Penodol sy'n gymwys i gymwysterau penodol.

Amodau a Gymhwysir yn Gyffredinol

Amodau Cydnabod Safonol 
Mae'r ddogfen hon yn nodi'r rheolau a'r rheoliadau y mae'n rhaid i bob corff dyfarnu a'i gymwysterau eu bodloni wrth gynnig cymwysterau yng Nghymru. 

Gofynion Tystysgrif Ychwanegol  
Mae'r ddogfen hon yn nodi'r gofynion ar gyfer dylunio a chynhyrchu pob tystysgrif y mae corff dyfarnu yn ei chyflwyno mewn perthynas â chymhwyster neu ddyfarniad credyd sydd wedi'i gymeradwyo neu ei reoleiddio (gan gynnwys rhai dynodedig) sydd ar gael ganddo yng Nghymru. 

Lefelau cymwysterau a chydrannau 
Mae'r ddogfen hon yn ategu'r Amodau Cydnabod Safonol, drwy nodi gofynion a chanllawiau mewn perthynas ag aseinio lefelau i gymwysterau rheoleiddiedig a (lle y bo'n briodol) eu cydrannau.

Amodau i Gymwysterau Penodol

Cyrff dyfarnu sy'n ceisio cynnig TGAU. Rhaid i gymwysterau TAU, Tystysgrifau Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru, cymwysterau prosiect neu brif gymwysterau dysgu gydymffurfio ag Amodaui Gymwysterau Penodol a nodir yn y Rhestr o Ddogfennau Rheoleiddio.