Gaeaf 2017/18

Canlyniadau: TGAU Saesneg Iaith, TGAU Cymraeg Iaith, TGAU Mathemateg - Rhifedd a TGAU Mathemateg

Cymwysterau Cymru yw'r corff annibynnol sy'n rheoleiddio cymwysterau yng Nghymru. Un o'n prif weithgareddau yw goruchwylio'r gwaith o ddyfarnu cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru.

Mae canlyniadau TGAU heddiw yn ymwneud â chymwysterau a gafodd eu diwygio i'w haddysgu am y tro cyntaf o fis Medi 2015. Dyfarnwyd TGAU Saesneg Iaith a TGAU Cymraeg Iaith am y tro cyntaf yn haf 2017 a dim ond dysgwyr a oedd wedi sefyll yr arholiadau yn yr haf oedd yn cael y cyfle i ailsefyll yn y gyfres hon. Y gyfres hon oedd y trydydd cyfle i ddysgwyr sefyll TGAU Mathemateg – Rhifedd a TGAU Mathemateg.

Ar 15 Tachwedd 2017, gwnaethom anfon llythyr i bob ysgol a choleg yn nodi ein dull o ddyfarnu cyfres mis Tachwedd. Rydym wedi monitro'n agos ddyfarniad y cymwysterau hyn ac rydym yn fodlon bod y ffiniau gradd a bennwyd gan CBAC yn briodol a bod safon TGAU wedi cael ei chynnal.

Cofrestriadau

Gwnaethom gyhoeddi'r data mynediad ar gyfer y gyfres ddiwedd mis Tachwedd a amlygodd y pwyntiau canlynol:

  • Roedd 54,845 o gofrestriadau TGAU yng Nghymru ym mis Tachwedd 2017, sydd 4.5 y cant yn llai na mis Tachwedd 2016.
  • Lleihaodd nifer y cofrestriadau ar gyfer TGAU Mathemateg ddiwygiedig ym mis Tachwedd 2017 1.7 y cant o gymharu â mis Tachwedd 2016. Gwelwyd mwy o leihad o 32.4 y cant ar gyfer TGAU Mathemateg - Rhifedd ddiwygiedig.

Cofrestriadau ym mis Tachwedd ar gyfer TGAU diwygiedig yn 2016 a 2017 (i bob dysgwr)

Pwnc

Tachwedd 2016

Tachwedd 2017

TGAU Mathemateg – Rhifedd

29,205

19,730

TGAU Mathemateg

23,070

22,670

TGAU Saesneg Iaith

dd/g

11,870

TGAU Cymraeg Iaith

dd/g

505

 

Canlyniadau mis Tachwedd 2017 (canrannau cronnol, i bob dysgwr)

Pwnc

A*

A*/A

A*-C

A*-G

TGAU Mathemateg - Rhifedd

4.2

11.1

48.5

91.5

TGAU Mathemateg

5.3

10.6

45.9

91.6

TGAU Saesneg Iaith

0.4

3.3

47.8

99.0

TGAU Cymraeg Iaith

0.8

7.8

52.0

99.4

 

Canlyniadau mis Tachwedd 2016 (canrannau cronnol, i bob dysgwr)

Pwnc

A*

A*/A

A*-C

A*-G

TGAU Mathemateg - Rhifedd

5.7

12.5

46.6

88.6

TGAU Mathemateg

5.9

10.0

46.4

91.3

Yn gyffredinol, mae'r newidiadau i'r cofrestriadau ar gyfer TGAU Mathemateg a TGAU Mathemateg – Rhifedd y mis Tachwedd hwn o gymharu â mis Tachwedd 2016 yn ei gwneud hi'n anodd cymharu'r ddwy set o ganlyniadau'n ystyrlon. Mae gan bob cyfres o arholiadau gohort gwahanol o fyfyrwyr, gyda phroffil gallu gwahanol, sy’n sefyll yr arholiadau. Mae nifer y myfyrwyr sy’n sefyll TGAU Mathemateg-Rhifedd, yn enwedig, wedi newid yn sylweddol y mis Tachwedd hwn, o gymharu â mis Tachwedd 2016. Hefyd, roedd rhai myfyrwyr yn ailsefyll eu TGAU mewn Mathemateg neu Fathemateg-Rhifedd y mis Tachwedd hwn, tra ym mis Tachwedd 2016 roedd pob un o’r myfyrwyr a gofrestrwyd yn sefyll yr arholiad am y tro cyntaf. Mae’r broses ddyfarnu, lle caiff ffiniau gradd eu gosod, yn sicrhau bod y ffactorau hyn yn cael eu hystyried.

Nid oes cyfres arholiadau flaenorol i gymharu canlyniadau ailsefyll TGAU Saesneg Iaith a TGAU Cymraeg Iaith diwygiedig.

Ceir crynodeb manwl o'r canlyniadau ar wefan CBAC.