Gaeaf 2018/19

Mae arholiadau mis Tachwedd yn cynnwys cyfleoedd yn: TGAU Saesneg Iaith, TGAU Cymraeg Iaith, TGAU Mathemateg – Rhifedd a TGAU Mathemateg

Anfonwyd llythyr at bob ysgol a choleg, gan nodi ein dull o ddyfarnu cyfres arholiadau mis Tachwedd ar 30 Tachwedd 2018. Byddwn yn monitro’r gwaith o ddyfarnu’r cymwysterau hyn yn agos, i sicrhau bod y ffiniau gradd mae CBAC yn eu gosod yn briodol a bod safon TGAU wedi’i chynnal. 

Cofrestriadau

Gwnaethom gyhoeddi’r data dros dro am gofrestriadau ar gyfer y gyfres ar 29 Tachwedd 2018.

Trosolwg o Ganlyniadau Arholiadau TGAU Tachwedd 2018

Ym mis Tachwedd 2018, dyfarnwyd TGAU Saesneg Iaith, TGAU Cymraeg Iaith, TGAU Mathemateg a TGAU Mathemateg-Rhifedd. Gwnaethom gyhoeddi ystadegau swyddogol ar gofrestriadau mis Tachwedd ddydd Iau 29 Tachwedd 2018 a oedd yn dangos newid sylweddol i'r cofrestriadau o gymharu â mis Tachwedd 2017 (gostyngiad o 59.1%). Mae'n debygol bod y newid mawr hwn i gofrestriadau yn rhannol yn ymateb i newidiadau i fesurau perfformiad gan Lywodraeth Cymru sydd  wedi'u hanelu at atal cofrestru cynnar a lluosog ar raddfa helaeth.

Mewn cyfresi mis Tachwedd blaenorol, dim ond myfyrwyr a oedd yn ailsefyll oedd yn gallu cofrestru ar gyfer TGAU Saesneg Iaith a TGAU Cymraeg Iaith. Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru am newidiadau i fesurau perfformiad ysgol o 2019, mae'r cyfyngiadau cofrestru ar gyfer y gyfres hon wedi cael eu diddymu.

Rydym wedi monitro gwaith CBAC o gyflwyno'r cymwysterau newydd hyn yn agos ac rydym yn hyderus fod safonau wedi cael eu cynnal.

Penawdau:

  • Cafwyd canlyniadau cryf ar gyfer TGAU Mathemateg a TGAU Mathemateg-Rhifedd o gymharu â chyfresi mis Tachwedd blaenorol.
  • Roedd y canlyniadau wedi gwella ar radd A* ac A ar gyfer TGAU Saesneg Iaith o gymharu â chyfresi mis Tachwedd blaenorol.
  • Nid oedd proffil y myfyrwyr a oedd yn sefyll TGAU Mathemateg a TGAU Mathemateg-Rhifedd ym mis Tachwedd hwn yn cynrychioli'r cohort cyfan. Roedd y myfyrwyr a gofrestrodd ar gyfer y pynciau hyn yn gynnar ym mis Tachwedd 2018 yn dueddol o fod yn fyfyrwyr â gallu uwch.
  • Mae'r canlyniadau ar gyfer myfyrwyr 17 oed sy'n ailsefyll wedi gwaethygu ar gyfer TGAU Saesneg Iaith a TGAU Mathemateg-Rhifedd.
  • Cafwyd gostyngiad sylweddol yn nifer y cofrestriadau ar draws pob pwnc o gymharu â chyfresi mis Tachwedd blaenorol sy'n ei gwneud yn anodd gwneud cymariaethau ystyrlon o flwyddyn i flwyddyn. 

TGAU Mathemateg

TGAU Mathemateg (Pob myfyriwr, canrannau cronnol)

Cyfres Arholiadau

Nifer yn sefyll yr arholiad

A*

A*-A

A*-C

A*-G

Tachwedd 2016

22,686

5.8

9.9

46.1

91.2

Tachwedd 2017

21,881

5.3

10.6

45.8

91.5

Tachwedd 2018

6,577

12.6

22.8

58.4

92.1

Mae gan bob cyfres arholiadau gohort gwahanol o fyfyrwyr, gyda phroffil gallu cyffredinol gwahanol. Nid oedd proffil y myfyrwyr a oedd yn sefyll arholiadau mis Tachwedd hwn yn cynrychioli'r cohort cyfan; disgwylir i hyn ddigwydd ar gyfer cymwysterau lle mae sawl cyfle i gofrestru.

Mae nifer y myfyrwyr a safodd arholiadau TGAU Mathemateg wedi newid yn sylweddol y mis Tachwedd hwn, o gymharu â mis Tachwedd 2017. Y mis Tachwedd hwn, roedd 73.4% o gofrestriadau gan fyfyrwyr 16 oed (Blwyddyn 11) i lawr o 89.8% ym mis Tachwedd 2017.

Cafwyd cynnydd sylweddol yng nghyfran y myfyrwyr sy'n sefyll y papurau haen uwch y mis Tachwedd hwn o gymharu â mis Tachwedd 2017 (37.3%, i fyny o 24.6% fis Tachwedd diwethaf). Mae'r canlyniadau ar gyfer myfyrwyr 16 oed yn awgrymu bod cyfres y mis Tachwedd hwn yn cael ei defnyddio ar gyfer mathemategwyr â gallu uwch. Gall hyn gael goblygiadau ar gyfer canlyniadau'r haf gan nad yw'n debygol y bydd y mathemategwyr â gallu uwch hyn yn cofrestru ar gyfer arholiadau'r haf, a all ostwng canlyniadau'r haf pan gânt eu cymharu â blynyddoedd blaenorol.  

TGAU Mathemateg (myfyrwyr 16 oed, canrannau cronnol)

Cyfres Arholiadau

Nifer yn sefyll yr arholiad

A*

A*-A

A*-C

A*-G

Tachwedd 2016

21,774

5.9

10.1

47.0

92.1

Tachwedd 2017

19,559

5.7

11.5

48.4

92.8

Tachwedd 2018

4,887

16.8

30.1

68.9

94.6

TGAU Mathemateg (myfyrwyr 17 oed, canrannau cronnol)

Cyfres Arholiadau

Nifer yn sefyll yr arholiad

A*

A*-A

A*-C

A*-G

Tachwedd 2016

167

1.8

4.8

29.3

88.0

Tachwedd 2017

1,324

0.8

2.3

28.9

93.4

Tachwedd 2018

1,040

0.4

1.5

29.0

87.7

 

TGAU Mathemateg-Rhifedd

TGAU Mathemateg-Rhifedd (Pob myfyriwr, canrannau cronnol)

Cyfres Arholiadau

Nifer yn sefyll yr arholiad

A*

A*-A

A*-C

A*-G

Tachwedd 2016

28,753

5.6

12.3

46.1

88.5

Tachwedd 2017

19,193

4.2

11.1

48.3

91.3

Tachwedd 2018

11,931

7.4

17.7

57.6

92.7

Mae nifer y myfyrwyr sy'n sefyll TGAU Mathemateg-Rhifedd wedi parhau i ostwng o gymharu â mis Tachwedd 2017 a mis Tachwedd 2016, er nad yw wedi gostwng ar yr un gyfradd â TGAU Mathemateg. Y mis Tachwedd hwn, cafwyd 96.3% o gofrestriadau gan fyfyrwyr 16 oed (Blwyddyn 11).

Ar gyfer TGAU Mathemateg, nid oedd proffil y myfyrwyr a oedd yn sefyll arholiadau y mis Tachwedd hwn yn cynrychioli'r cohort cyfan; disgwylir i hyn ddigwydd ar gyfer cymwysterau lle mae sawl cyfle i gofrestru.  Cafwyd cynnydd yng nghyfran y myfyrwyr sy'n sefyll y papurau haen uwch y mis Tachwedd hwn o gymharu â mis Tachwedd 2017 (40.0%, sy'n uwch na 28.0% fis Tachwedd diwethaf).

TGAU Mathemateg-Rhifedd (Myfyrwyr 16 oed, canrannau cronnol)

Cyfres Arholiadau

Nifer yn sefyll yr arholiad

A*

A*-A

A*-C

A*-G

Tachwedd 2016

27,846

5.7

12.6

46.7

89.1

Tachwedd 2017

18,119

4.3

11.5

49.9

92.6

Tachwedd 2018

11,376

7.7

18.3

59.5

93.4

TGAU Mathemateg-Rhifedd (Myfyrwyr 17 oed, canrannau cronnol)

Cyfres Arholiadau

Nifer yn sefyll yr arholiad

A*

A*-A

A*-C

A*-G

Tachwedd 2016

124

6.5

9.7

33.1

88.7

Tachwedd 2017

434

2.1

4.6

29.7

89.6

Tachwedd 2018

308

1.9

4.5

20.8

85.1

 

TGAU Saesneg Iaith

TGAU Saesneg Iaith (Pob myfyriwr, canrannau cronnol)

Cyfres Arholiadau

Nifer yn sefyll yr arholiad

A*

A*-A

A*-C

A*-G

Tachwedd 2017

11,716

0.4

3.2

47.5

99.1

Tachwedd 2018

3,290

1.8

6.4

38.6

98.2 

Mae nifer y myfyrwyr sy'n sefyll arholiadau TGAU Saesneg Iaith wedi newid yn sylweddol y mis Tachwedd hwn, o gymharu â mis Tachwedd 2017. Mewn cyfresi Tachwedd blaenorol, dim ond myfyrwyr a oedd yn ailsefyll oedd yn cael cofrestru ar gyfer TGAU Saesneg Iaith.

Y mis Tachwedd hwn, cafwyd 52.6% o gofrestriadau gan fyfyrwyr 16 oed (blwyddyn 11) o gymharu â 88.3% ym mis Tachwedd 2017. Roedd 27.6% o ymgeiswyr yn fyfyrwyr 17 oed a oedd yn ailsefyll y cymhwyster y mis Tachwedd hwn o gymharu ag 8.7% ym mis Tachwedd 2017. Fodd bynnag, roedd nifer gwirioneddol y myfyrwyr 17 oed a oedd yn ailsefyll y cymhwyster y mis Tachwedd hwn yn llai na mis Tachwedd 2017 (875 ym mis Tachwedd 2018 a 1,018 ym mis Tachwedd 2017).

TGAU Saesneg Iaith (Myfyrwyr 16 oed, canrannau cronnol)

Cyfres Arholiadau

Nifer yn sefyll yr arholiad

A*

A*-A

A*-C

A*-G

Tachwedd 2017

10,065

0.5

3.6

49.8

99.8

Tachwedd 2018

1,632

3.6

11.8

49.9

98.9

TGAU Saesneg Iaith (Myfyrwyr 17 oed, canrannau cronnol)

Cyfres Arholiadau

Nifer yn sefyll yr arholiad

A*

A*-A

A*-C

A*-G

Tachwedd 2017

1,083

0.3

1.6

44.0

100.0

Tachwedd 2018

912

0.0

1.1

30.8

100.0

 

TGAU Cymraeg Iaith

TGAU Cymraeg Iaith (Pob myfyriwr, canrannau cronnol)

Cyfres Arholiadau

Nifer yn sefyll yr arholiad

A*

A*-A

A*-C

A*-G

Tachwedd 2017

502

0.4

7.8

52.0

99.4

Tachwedd 2018

185

0.0

3.2

33.5

99.5

Yn gyffredinol, mae'r newidiadau i'r cofrestriadau ar gyfer TGAU Cymraeg Iaith y mis Tachwedd hwn o gymharu â mis Tachwedd 2017 yn ei gwneud hi'n anodd cymharu'r ddwy set o ganlyniadau'n ystyrlon.

Ceir crynodeb o'r canlyniadau ar wefan CBAC.