Prosesu data ar gyfer graddau a bennir gan ganolfannau

Mae ysgolion a cholegau yn gweithredu fel rheolwyr data wrth brosesu data personol dysgwyr.

Bydd y trefniadau asesu amgen ar gyfer haf 2021 yn golygu y bydd canolfannau'n prosesu data personol at ddiben gwahanol. Mae'n bwysig bod ysgolion a cholegau yn ystyried eu rhwymedigaethau cyfreithiol fel rheolwyr data o dan ddeddfwriaeth diogelu data wrth bennu graddau ar gyfer dysgwyr.

Amlygwyd hyn gan adran 12 o'n canllawiau asesu trosfwaol ar gyfer haf 2021 gan gynnwys gwybodaeth i ganolfannau ei hystyried ynglŷn â chydymffurfio â diogelu data.

Roedd adran 14 yn cynnwys dolenni a ddarparwyd gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (SCG) ar gyfer eu canllawiau ar adrannau perthnasol o Reoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (GDPR y DU). Mae canllawiau Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yn esbonio'r drefn diogelu data gyffredinol sy'n berthnasol i ysgolion a cholegau.

Rydym bellach wedi cwblhau a chyhoeddi asesiad o’r effaith ar ddiogelu data (AEDdD) ar ein penderfyniad i reoleiddio ar gyfer dull graddio a bennir gan ganolfannau ar gyfer TGAU, UG a Safon Uwch eleni.

Fel y rheoleiddiwr, ni fydd Cymwysterau Cymru yn prosesu data personol ar gyfer pennu graddau. Serch hynny, gwnaethom benderfynu y dylem gynnal AEDdD llawn i sicrhau bod cydymffurfiad diogelu data wedi'i asesu'n iawn a bod unrhyw effeithiau perthnasol wedi eu hystyried a'u lliniaru cyn belled ag y bo modd.

Rydym wedi rhannu'r AEDdD gyda'r Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth cyn ei gyhoeddi ac wedi cynnwys eu hadborth.

Mae'r AEDdD yn egluro agweddau ar raddio a bennir gan ganolfannau, megis y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu. Mae Cymwysterau Cymru yn ystyried hyn yn dasg a gyflawnir er budd y cyhoedd.

Rydym wedi ymgysylltu â'r rhwydwaith Swyddogion Diogelu Data o fewn Awdurdodau Lleol sy'n gweithio gydag ysgolion ar brosesu data.

Efallai yr hoffai ysgolion a cholegau ddarllen ac ystyried cynnwys yr AEDdD gan y gallai rhywfaint ohono fod yn berthnasol i'w prosesau eu hunain.

Mae'r AEDdD hwn yn cwmpasu cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch ond dylai ystyriaethau tebyg fod yn berthnasol i gymwysterau eraill lle bydd dull graddio a bennir gan ganolfannau yn cael ei ddefnyddio yn yr haf 2021.