Grwpiau Dysgwyr

Gwnewch gais heddiw: Grŵp Dysgwyr Galwedigaethol/Seiliedig ar Waith Newydd

Rydym yn sefydlu Grŵp Dysgwyr Galwedigaethol/Seiliedig ar Waith a fydd yn ein helpu i siarad â dysgwyr a deall yr heriau sy'n wynebu dysgwyr cyrsiau seiliedig ar waith neu ddysgwyr sy'n astudio cymwysterau galwedigaethol.

Dylai'r Aelodau fod:

  • oedran 16+ 
  • yn dilyn cyrsiau dysgu seiliedig ar waith (hyfforddeiaeth/prentisiaeth) neu’n astudio cymwysterau galwedigaethol
  • o wahanol fathau o gefndiroedd a lleoliadau addysg (fel colegau ac amgylcheddau dysgu seiliedig ar waith) ac yn cynnwys gwahanol fathau o ddysgwyr (fel dysgwyr cyfrwng Cymraeg a'r rhai ag Anghenion Dysgu Ychwanegol).

 Gweler isod:

  1. Rhagor o wybodaeth
  2. Ffurflen mynegi diddordeb i'w llenwi a'i dychwelyd erbyn y dyddiad cau
  3. Ffurflen monitro

 Dyddiad cau: 26 Medi 2021

 

Grŵp Cynghori i Ddysgwyr

Mae ein Grŵp Cynghori i Ddysgwyr yn cynnwys 18 aelod ac fe’i sefydlwyd i helpu i ddylanwadu ar gymwysterau yn y dyfodol.

Mae ein haelodau yn grŵp ysbrydoledig o bobl ifanc sydd ag ystod amrywiol ac eang o brofiadau. Mae'r grŵp yn rhoi cyfle i Cymwysterau Cymru gymryd rhan mewn sgwrs uniongyrchol â dysgwyr ac i gael deialog ddwy ffordd ar y cynnig cymwysterau a'r dylanwadau.  

Newyddion Diweddaraf

Ddydd Iau 15 Gorffennaf 2021, cyfarfu'r grŵp â Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg.

Rhoddodd y Gweinidog amlinelliad i'r aelodau o'i gynlluniau ar gyfer addysg a chymwysterau.  Rhoddwyd cyfle i'r Aelodau ryngweithio â'r Gweinidog mewn sesiwn holi ac ateb ddiddorol.

Disgwylir i'r cyfarfod nesaf gael ei gynnal ddydd Mawrth, 14 Medi 2021.