Ein gwaith

Yn yr adran hon rydym yn egluro sut y byddwn yn gweithio gyda'n partneriaid yn y system addysg yn ogystal â rhannu datblygiadau a phenderfyniadau newydd wrth iddynt ddigwydd.

Rhanddeiliaid: Rydym wedi sefydlu Grŵp Rhanddeiliaid 2021 i helpu i lunio'r dull o ddyfarnu eleni. Mae'n cynnwys cynrychiolwyr ag amrywiaeth o safbwyntiau gan gynnwys y rhai sy'n ymwneud ag Addysg Uwch ac Addysg Bellach, ysgolion, cyflogwyr, plant a phobl ifanc, a grwpiau cydraddoldeb. 

Ymgysylltu ag athrawon: Byddwn hefyd yn gweithio gydag athrawon a darlithwyr o bob rhan o Gymru, i sicrhau ein bod yn ystyried cyflwyno ac effeithiau ein holl gynigion a'n syniadau.   

Dysgwyr: Rydym yn croesawu barn dysgwyr a'u rhieni wrth i ni weithio i ddarparu'r ateb gorau i'r rhai sydd i fod i dderbyn eu cymwysterau yn 2021. Rydym yn sefydlu grŵp cynghori newydd i ddysgwyr i helpu i lywio ein penderfyniadau. 

Adborth: Gall unrhyw un anfon eu sylwadau atom drwy'r botwm 'Adborth' ar y dudalen hon neu drwy anfon e-bost at comms@qualificationswales.org 

Bydd yr holl ddatblygiadau'n cael eu rhannu'n uniongyrchol ag ysgolion a cholegau a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.