Cymorth a chefnogaeth

Rydym yn deall y gall hen fod yn gyfnod llawn straen i ddysgwyr rhieni, athrawon - yn wir i bawb sy'n ymwneud ag addysg ar hyn o bryd. Rydym wedi casglu’r wybodaeth ganlynol at ei gilydd i'ch helpu i ddod o hyd i'r cymorth a'r gefnogaeth sydd eu hangen arnoch.

  

Dewch o hyd i wybodaeth a chyngor ar les, y broses apelio, y newyddion diweddaraf a chwestiynau cyffredin. Bydd eu tudalennau cymorth yn eich helpu drwy eich camau nesaf nawr bod dysgwyr wedi derbyn eu graddau. Haf 2021: Sicrhewch eich bod yn cael y cymorth sydd ei angen arnoch (cbac.co.uk)

Os nad yw’r graddau sydd wedi’u pennu gan eich canolfan yr hyn yr oeddech yn ei ddisgwyl, gall Gyrfa Cymru helpu. Gall cynghorwyr gyrfaoedd drafod yr holl opsiynau gyda chi a'ch rhieni, boed hynny'n parhau mewn addysg, hyfforddiant, prentisiaethau neu fynd i weithio. I gael gafael ar gyngor a hyfforddiant diduedd am ddim ar yrfaoedd, ewch i Gyrfa Cymru | Gyrfa Cymru (llyw.cymru)

Os oes gennych chi gwestiynau am glirio, cyrsiau prifysgol, neu os ydych chi am archwilio eich opsiynau addysg uwch nawr eich bod wedi derbyn eich graddau Safon Uwch, gall UCAS helpu. Mae ganddyn nhw adran bwrpasol ar gyfer dysgwyr o Gymru a gallan nhw helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych am symud ymlaen i'r brifysgol.

UCAS | At the heart of connecting people to higher education

Mae Parentkind yn cefnogi rhieni ac yn cynnig awgrymiadau defnyddiol i'w helpu i gefnogi eu dysgwyr gyda Diwrnodau Canlyniadau, cyngor gyrfaoedd a'u lles. Os ydych chi'n chwilio am wybodaeth nawr bod eich plentyn wedi derbyn ei raddau, ewch i'w gwefan. Parentkind - Supporting Learning

  

Hwb yw porth Llywodraeth Cymru lle gallwch ddod o hyd i wybodaeth am gwricwlwm Cymru ac offer a deunyddiau addysgol am ddim. Mae yno hefyd lwyth o wybodaeth ddefnyddiol sy'n cynnig cymorth a chefnogaeth gyfrinachol. 

 

  

Mae gan Mind Cymru adran benodol ar eu gwefan sy'n cynnwys gwybodaeth i bobl ifanc 11-18 oed. Fel un o'r prif sefydliadau iechyd meddwl yn y wlad, mae Mind yn deall eich anghenion ac mae yno i ddarparu cyngor a chymorth cyfrinachol. 

  

Mae Education Support yn deall bod penaethiaid dan straen enfawr wrth ymateb i ganllawiau newidiol, tra'n sicrhau bod staff a myfyrwyr yn ddiogel. Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu'r gwaith o dreialu dau fath o gymorth lles i benaethiaid sy'n cynnig cymorth cymheiriaid i gymheiriaid ar-lein a goruchwyliaeth unigol ar sail un-i-un dros y ffôn a ddarperir gan gwnselwyr achrededig. 

Gallwch hefyd fynd i’n tudalen Cwestiynau Cyffredin i gael gwybodaeth am sut y bydd cymwysterau'r haf hwn yn cael eu graddio. 

 

  

Mae gan Estyn adran bwrpasol sy'n cefnogi lles a dysgu yn ystod COVID-19, gan ddefnyddio enghreifftiau a ddarperir gan ysgolion uwchradd ledled Cymru.