Cwestiynau Cyffredin

Oherwydd cymhlethdod a natur newidiol y sefyllfa, mae'r rhain yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Nodwch y dudalen hon, ac os oes gennych unrhyw gwestiynau nad ydyn nhw wedi'u cynnwys yma, e-bostiwch cyfathrebu@cymwysteraucymru.org  ac fe wnawn ni geisio eu hateb.  

Datganiad gan Cymwysterau Cymru yn dilyn cyfarwyddyd y Gweinidog ar gyfer dyfarnu yn haf 2021 - 20 Ionawr 2021

Ar ba ddiwrnodau mae canlyniadau TGAU ac UG / Safon Uwch yn cael eu cyhoeddi?

Y diwrnodau canlyniadau ar gyfer UG a Safon Uwch yw 10 Awst, a 12 Awst ar gyfer TGAU. Mae diwrnodau canlyniadau Cymru’n adlewyrchu'r dull gweithredu yn Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Mae fy ngraddau’n is na’r hyn sydd ei angen arnaf ar gyfer prifysgol, beth alla i ei wneud?

Os yw eich graddau terfynol ym mis Awst yn is nag sydd eu hangen arnoch i gael mynediad i'ch cwrs prifysgol dewisol, peidiwch â phoeni. Mae'n bwysig eich bod yn siarad â'ch prifysgol a/neu UCAS. Mae prifysgolion yn aml yn derbyn ymgeiswyr y mae eu canlyniadau'n is na'u cynnig gwreiddiol. Byddan nhw’n gallu eich cynghori.  Gallwch gael rhagor o wybodaeth ar wefan UCAS. 

Beth sy'n digwydd os ydw i'n meddwl bod fy ngradd yn anghywir?

Mae yna broses adolygiadau gan ganolfannau ac apelio tri cham. Os ydych chi'n credu bod camgymeriad wedi ei wneud wrth benderfynu ar eich gradd, y cam cyntaf yw gofyn am adolygiad canolfan gan eich ysgol neu goleg. Rhaid i chi roi rheswm pam eich bod yn credu bod camgymeriad wedi’i wneud wrth bennu eich gradd.

Mae'r ail gam yn apêl i CBAC (ar ôl cwblhau Cam 1).  Rhaid i chi roi rheswm pam eich bod yn credu bod eich canolfan wedi gwneud dyfarniad afresymol a/neu gamgymeriad gweithdrefnol wrth bennu eich gradd.

Gall graddau godi neu ostwng, neu aros yr un fath, yn dilyn adolygiad/apêl.

Y trydydd cam (ar ôl cwblhau Cam 2) yw cais i Cymwysterau Cymru am adolygiad fel rhan o'r Gwasanaeth Adolygu Gweithdrefnau Arholi (EPRS). Mae hyn er mwyn gwirio a yw CBAC wedi dilyn y gweithdrefnau gofynnol.

Gallwch ddarllen ein canllawiau llawn yma

Beth alla i ei wneud nawr mae gen i fy nghanlyniadau?

Siaradwch â'ch athrawon am gyrsiau a phynciau sy'n cael eu cynnig yn yr ysgol neu'r coleg. Ewch i wefan Gyrfa Cymru, mae ganddyn nhw lawer o wybodaeth am gyrsiau, prentisiaethau, swyddi a gyrfaoedd. Gyrfa Cymru | Gyrfa Cymru (llyw.cymru) 

A allaf ailsefyll fy arholiadau, os nad ydw i’n hapus gyda fy nghanlyniad?

Gall dysgwyr ailsefyll arholiadau TGAU mewn Saesneg Iaith, Mathemateg, Mathemateg-Rhifedd a Chymraeg Iaith yn y gyfres a drefnwyd ar gyfer mis Tachwedd 2021. 

Bydd arholiadau TGAU, UG a Safon Uwch eraill ar gael i’w hailsefyll yn haf 2022. 

Ble alla i ddod o hyd i ragor o wybodaeth?

Beth fydd y trefniadau ar gyfer haf 2022?

Oni bai bod effaith sylweddol arall yn sgil y pandemig, rydym yn bwriadu asesu cymwysterau drwy asesiadau di-arholiad, lle bo hynny'n berthnasol, ac arholiadau yn haf 2022. Fodd bynnag, bydd addasiadau sy'n adlewyrchu'n deg lefel yr aflonyddwch a wynebir gan ddysgwyr yn cael eu rhoi ar waith gan CBAC.

Er bod ansicrwydd yn parhau ynghylch trywydd y pandemig, rydym yn parhau i fod yn obeithiol y gall arholiadau fynd rhagddynt yr haf nesaf gyda’r cymwysterau addasedig hyn, ond byddwn yn monitro'r sefyllfa wrth iddo esblygu a bydd gennym gynlluniau amgen ar gyfer asesu yn barod i'w gweithredu os oes cyfnodau sylweddol o darfu.

Beth fydd y trefniadau ar gyfer Cymwysterau Galwedigaethol yn haf 2022?

Mae Ofqual wedi lansio ymgynghoriad gyda'r Adran Addysg ar drefniadau ar gyfer asesu a dyfarnu cymwysterau galwedigaethol, technegol a chymwysterau cyffredinol eraill: 2021 i 2022 (Saesneg yn unig). Daw'r ymgynghoriad i ben ar 26 Gorffennaf.

Pwy fydd yn dyfarnu fy ngradd?

Bydd eich gradd derfynol ym mhob pwnc yn cael ei phennu gan eich ysgol neu goleg, a fydd yn rhoi gwybod i CBAC am y radd. Bydd CBAC yn cyhoeddi eich tystysgrif TGAU, UG neu Safon Uwch, a fydd yn dangos eich gradd fel mewn blynyddoedd eraill.     

Sut bydd athrawon a darlithwyr yn pennu graddau?

Ysgolion a cholegau fydd yn dyfarnu eich graddau TGAU, UG neu Safon Uwch yn haf 2021. Byddan nhw’n dyfarnu'r graddau hyn yn seiliedig ar ddarnau o waith yr ydych wedi'u cwblhau yn ystod yr astudiaeth, yn unol â'r canllawiau. 

Bydd eich athrawon a'ch darlithwyr yn defnyddio'r canllawiau i bennu eich gradd gyffredinol drwy ystyried eich perfformiad mewn  asesiadau.  

Bydd eich ysgol neu goleg yn gallu dewis y darnau o waith y maen nhw’n eu defnyddio i lywio eu barn. Byddan nhw’n rhannu'r wybodaeth hon â chi a'r dull y byddant yn ei ddefnyddio i ddod i'w benderfyniad terfynol am y graddau y byddwch yn eu derbyn. 

Bydd gan eich ysgol neu goleg gynlluniau i sicrhau bod eu penderfyniadau i bennu eich graddau mor deg a gwrthrychol â phosibl. A bydd canllawiau a hyfforddiant ar gael i'w cefnogi gyda hyn.  


Beth sy’n digwydd os ydw i'n astudio ar gyfer cymhwyster galwedigaethol?

Bydd cymwysterau galwedigaethol sy’n debyg i Safon Uwch neu TGAU, fel BTEC, Dyfarniadau Galwedigaethol CBAC a Thystysgrifau a Diplomâu Cymhwysol yn cael Gradd a Bennir gan y Ganolfan neu Radd wedi’i Hasesu gan Athro yn seiliedig ar ystod o wybodaeth asesu, yn yr un modd â chymwysterau TGAU a Safon Uwch. Dylech dderbyn eich canlyniadau terfynol heb fod yn hwyrach na'r dysgwyr hynny sy'n astudio ar gyfer Safon Uwch a TGAU (ar 10 a 12 Awst). Ni roddir Graddau Dros Dro a Bennir gan y Ganolfan ar gyfer cymwysterau galwedigaethol. I gael gwybodaeth fanylach, ewch i Offeryn Esbonio Cymwysterau Haf 2021 Ofqual. Mae hyn yn dangos beth sy'n digwydd gyda chymwysterau galwedigaethol, technegol a chymwysterau cyffredinol eraill ledled Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon eleni.

Mae manylion llawn am ddyfarnu cymwysterau galwedigaethol i'w gweld ar ein gwefan.

Sut bethau fydd deunyddiau asesu CBAC?

Mae CBAC eisoes wedi addasu'r gofynion asesu ar gyfer haf 2021 i adlewyrchu effaith y pandemig ar addysgu a dysgu.  Bydd CBAC yn adlewyrchu'r newidiadau hyn mewn ystod o ddeunyddiau asesu wedi'u haddasu i roi cymaint o ddewis â phosibl i ysgolion a cholegau.  Bydd ysgolion a cholegau yn gallu defnyddio'r rhain fel y gwelant sydd orau, heb i reolau gael eu gosod gan CBAC.

Ai'r graddau rwy'n eu derbyn cyn mis Awst yw fy ngraddau terfynol?

Na. Mae Graddau a Bennir gan y Ganolfan yn rhai dros dro ac ni chânt eu cadarnhau tan ddiwrnodau canlyniadau ym mis Awst. Y rheswm am hyn yw bod camau terfynol yn y broses sicrhau ansawdd i'w cwblhau. Ar ôl i'ch ysgol neu goleg gyflwyno graddau'r ganolfan i CBAC ar 2 Gorffennaf, mae angen cynnal gwiriadau gweinyddol yn y cyfnod cyn diwrnodau canlyniadau ar 10 a 12 Awst. Bydd CBAC yn cael trafodaethau gyda rhai ysgolion a cholegau y nodir bod eu canlyniadau'n annodweddiadol. Yn dilyn unrhyw drafodaethau gyda CBAC, mater i bob ysgol neu goleg unigol fydd penderfynu a ddylid adolygu'r graddau a ddyfarnwyd i'w dysgwyr ai peidio. Ni fydd CBAC yn newid unrhyw Raddau a Bennir gan Ganolfannau.

Beth yw rôl CBAC yn y broses hon?

Bydd CBAC yn rhoi cymorth i ysgolion a cholegau drwy nodi'r rheolau ar gyfer asesu mewn fframwaith asesu cyffredinol ac yna sicrhau ansawdd y cynlluniau a ddatblygir gan ysgolion a cholegau. Byddant hefyd yn cynnal gwiriadau i sicrhau bod ysgolion a cholegau wedi gweithredu eu cynlluniau'n briodol.  Bydd CBAC hefyd yn darparu ystod o ddeunyddiau asesu, y gall ysgolion a cholegau ddewis eu defnyddio.  

Beth yw rôl Cymwysterau Cymru yn y broses?

Bydd Cymwysterau Cymru yn diwygio'r rheolau i ganiatáu i CBAC ddyfarnu graddau yn haf 2021. Rydyn ni’n newid y rheolau gan ein bod yn credu mai dyma'r ffordd orau o ddyfarnu graddau o dan yr amgylchiadau. Byddwn yn cydweithio â CBAC ac eraill i weithredu'r dull hwn.  

A fydd prifysgolion a cholegau Addysg Bellach yn derbyn fy ngraddau?

Mae prifysgolion ledled y DU yn ymwybodol o’r trefniadau amgen ar gyfer asesu cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch yn haf hwn. Mae Cymwysterau Cymru yn gweithio'n agos gyda'r sector Addysg Uwch i sicrhau nad yw myfyrwyr sydd am symud ymlaen i addysg uwch o dan anfantais oherwydd y pandemig byd-eang.

Gofynnwyd i brifysgolion beidio â gweithredu ar raddau dros dro, felly os ydych yn ddysgwr yng Nghymru sy'n gobeithio astudio cwrs mewn Addysg Uwch yr hydref hwn, gofynnir i chi beidio â chysylltu â phrifysgolion hyd nes y dyfernir eich gradd derfynol.

Os yw eich graddau terfynol ym mis Awst yn is nag sydd eu hangen arnoch i gael mynediad i'ch cwrs prifysgol dewisol, peidiwch â phoeni. Mae'n bwysig eich bod yn siarad â'ch prifysgol a/neu UCAS. Mae prifysgolion yn aml yn derbyn ymgeiswyr y mae eu canlyniadau'n is na'u cynnig gwreiddiol. Byddan nhw’n gallu eich cynghori.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth ar wefan UCAS.

Beth sy'n digwydd os nad ydw i’n mynychu ysgol neu goleg ac y byddwn wedi cofrestru fel 'ymgeisydd preifat'?

Rhoddwyd trefniadau amgen ar waith i ganiatáu i bob ymgeisydd preifat gofrestru ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch a Thystysgrif Her Sgiliau gydag ysgol neu goleg lletyol, os nad oeddent eisoes wedi trefnu cofrestru gydag ysgol neu goleg. Rydym wedi cyhoeddi adran bwrpasol ar ein gwefan ar gyfer ymgeiswyr preifat y gallwch ei gweld yma

Beth fydd yn digwydd os ydw i'n ddysgwr Blwyddyn 10?

Os ydych wedi cwblhau'r cwrs a’ch bod yn mynd i gael eich cofrestru ar gyfer y cwrs TGAU llawn eleni, yna gallwch gael gradd wedi ei phennu gan eich ysgol. Er hynny, ni fydd yn bosibl cymryd rhai unedau TGAU yn unig eleni, a bydd angen inni ystyried beth fydd y trefniadau asesu ar gyfer y pynciau hynny y flwyddyn nesaf. 

A fydd fy ngradd UG yn cyfrannu at fy Safon Uwch yn haf 2022?

Rydyn ni wedi ystyried a oes unrhyw ffordd deg o ganiatáu i ganlyniadau UG o'r haf hwn gyfrannu tuag at Safon Uwch yn haf 2022, ond yn anffodus ‘does dim. Bydd dysgwyr ym Mlwyddyn 12 yn cael gradd UG y bydd athrawon a darlithwyr yn ei phennu a fydd yn darparu ar gyfer symud ymlaen i'r cwrs astudio Safon Uwch, ac yn cefnogi ceisiadau UCAS.  Fel arfer bydd Safon Uwch yn cael ei dyfarnu drwy roi marciau a gyflawnir ym mhob uned gyda'i gilydd (gan gynnwys unedau UG). Nid oes ffordd deg o ddefnyddio graddau o unedau UG haf 2021.    

Rwyf i fod i sefyll fy Safon Uwch yn haf 2022 ond nid wyf wedi gallu cwblhau fy nghymwysterau UG yn 2021. A fydd yn rhaid cofrestru ar gyfer pob uned UG ac U2 a'u cwblhau y flwyddyn nesaf i ennill Safon Uwch?

Ni fydd canlyniadau UG haf 2021 (a haf 2020) yn cyfrannu at ddyfarnu Safon Uwch yn 2022. Y rheswm am hyn yw bod y cymhwyster UG wedi'i seilio ar radd gyffredinol ar gyfer haf 2020 a 2021 ac felly nid oes unrhyw farciau a all gyfrannu at y cymhwyster Safon Uwch.  Ni fydd yn ofynnol i ddysgwyr y dysgwyd cynnwys y fanyleb iddynt ond na ddyfarnwyd UG iddynt yn 2021 gael eu cofrestru ar gyfer asesiadau uned UG i gyflawni Safon Uwch yn 2022.

Rwy'n astudio Cymhwyster Galwedigaethol newydd Cymru yn unig ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu Ofal Plant. A yw fy nghymhwyster wedi cael ei addasu?

Mae City & Guilds a CBAC wedi rhoi trefniadau ar waith ar gyfer dysgwyr sy'n cwblhau'r cymwysterau cymeradwy newydd ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant yn ystod 2020-21. Mae'r trefniadau hyn yn helpu i leihau effaith y tarfu ar addysgu ac asesu yn sgil Covid-19 ac yn disodli'r trefniadau a gyhoeddwyd gennym ar 24 Ebrill 2020.

Ar 14 Rhagfyr 2020, gwnaethom gyhoeddi y bydd y trefniadau ar gyfer y cymwysterau Craidd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant ar gael i bob dysgwr sy'n disgwyl cyflawni eu cymwysterau cyn 31 Awst 2021. 

Mae manylion llawn am yr addasiadau ar gyfer y gyfres newydd o gymwysterau Cymru'n unig ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant ar gyfer 2020-21 i’w gweld ar wefan Dysgu Iechyd a Gofal Cymru. 

Rwy'n astudio cymhwyster Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu Ofal Plant gyda "Cymru" neu "Cymru a Gogledd Iwerddon" yn y teitl. A yw fy nghymhwyster wedi cael ei addasu?

Mae'r cyrff dyfarnu sy'n cynnig cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant i Gymru a Gogledd Iwerddon wedi cytuno ar addasiadau cyson i ddysgwyr a fydd yn cwblhau eu cymhwyster yn ystod 2020-21. Mae'r addasiadau hyn yn disodli'r trefniadau a gyhoeddwyd ar 24 Ebrill 2020.     

Gellir dod o hyd i'r addasiadau, gan gynnwys rhestr o'r cymwysterau perthnasol yma. Os nad yw eich cymhwyster wedi'i gynnwys yn y ddogfen hon, neu os hoffech gael gwybod mwy am yr addasiadau, cysylltwch â'ch canolfan neu'ch corff dyfarnu. 

Rwy'n astudio cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru. Beth yw'r trefniadau ar gyfer y cymwysterau hyn yn 2021?

Mae'r addasiadau i asesiadau Sgiliau Hanfodol Cymru a gyhoeddwyd gennym ym mis Medi 2020 yn parhau. Os na allwch gwblhau eich asesiad ac na allwch aros i'w gymryd yn ddiweddarach yn y flwyddyn, yna caniateir i'ch canolfan ddefnyddio gwaith arall yr ydych wedi'i gwblhau i benderfynu a ydych wedi pasio. Bydd y corff dyfarnu yn cyhoeddi eich tystysgrif Sgiliau Hanfodol Cymru, a fydd yn dangos eich bod wedi pasio fel mewn blynyddoedd eraill.   

Beth am gymwysterau’r Dystysgrif Her Sgiliau?

Heddiw (9 Chwefror) rydym wedi cadarnhau y bydd dyfarnu cymwysterau'r Dystysgrif Her Sgiliau yn cyd-fynd â'r dull o ddyfarnu cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch Cymeradwy yn haf 2021. 

Dewch o hyd i'r canllawiau asesu ar gyfer ysgolion a cholegau yma. 

Ble allwn ni ddod o hyd i ragor o wybodaeth?

Ewch i'n tudalennau Haf 2021 am y wybodaeth ddiweddaraf. Byddwn hefyd yn rhannu gwybodaeth ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol. Dilynwch ni ar Twitter, Instagram a Facebook.

 

 

A ddylwn i gysylltu'n uniongyrchol â'm corff dyfarnu?

Bydd cyrff dyfarnu yn cysylltu ag ysgolion, colegau a darparwyr hyfforddiant yn ystod yr wythnosau nesaf i'w cynghori ar yr wybodaeth y bydd disgwyl iddynt ei rhoi am eu dysgwyr, a phryd a sut y dylid ei chyflwyno. 

Os ydych chi am ddilyn newyddion diweddaraf eich cyrff dyfarnu, dyma rai dolenni defnyddiol: 

   

1st4sport Qualifications

 

AAT

 

Agored Cymru    Cymraeg

 

AQA 

 

Ascentis

 

Associated Board of the Royal Schools of Music

 

BCS, The Chartered Institute for IT

 

British Safety Council

 

Cambridge Assessment English

 

City & Guilds

 

EAL

 

Highfield Qualifications

 

LIBF 

 

NCFE

NOCN

 

OCR 

 

Pearson 

 

Qualifications Network

 

Qualsafe Awards  

 

Rock School Ltd.

 

Royal Academy of Dance

 

STA

 

Trinity College London

 

University of the Arts London

 

VTCT

 

WJEC   Cymraeg

 

YMCA Awards

 

 

 

Mae fy nghanolfan yn cynnig rhai TGAU a Safon Uwch 9-1 a reoleiddir gan Ofqual. Oes rhaid i mi gyflwyno gwahanol Bolisïau Canolfan?

Os ydych wedi cyflwyno Polisi Canolfan i CBAC ar gyfer eich TGAU Cymeradwy a Safon Uwch nid oes angen i chi gwblhau Polisi Canolfan ar wahân ar gyfer cymwysterau rheoledig Ofqual a ddarperir gan AQA, OCR, a Pearson, a Pholisi'r Ganolfan, neu gyfwerth, a gyflwynwyd yn flaenorol i Bydd CBAC yn dderbyniol.

Nid oes ond angen i Benaethiaid Canolfannau amlinellu eu dull o weithredu lle mae'r gofynion ar gyfer cymwysterau a reoleiddir gan Ofqual yn wahanol i'r rhai sy'n ymwneud ag awdurdodaethau eraill, er enghraifft y gofyniad i beidio â datgelu graddau a bennir gan ganolfannau i fyfyrwyr