Canlyniadau haf 2021 a throsolwg o gymwysterau cyffredinol a galwedigaethol

Un o'n gweithgareddau allweddol fel rheoleiddiwr annibynnol cymwysterau yng Nghymru yw goruchwylio’r broses o ddyfarnu cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch, Bagloriaeth Cymru a chymwysterau galwedigaethol, ac mae'r adran hon yn cynnwys manylion llawn y cymwysterau a ddyfarnwyd yn haf 2021 ynghyd â gwybodaeth gefndir ac adroddiadau trosolwg.

Ni chynhaliwyd unrhyw arholiadau eto eleni oherwydd pandemig Covid-19 felly mae'r rhain yn Raddau a Bennwyd gan Ganolfannau, a ddyfarnwyd gan ysgolion a cholegau i'w dysgwyr yn dilyn arweiniad a gyhoeddwyd gennym ni. Mae manylion y broses i'w gweld ar ein gwefan.

Canlyniadau

            

Mae'r Crynodeb Canlyniadau TGAU
wedi'i ailgyhoeddi ar 19 Awst i gynnwys
atodiad gyda thablau data ychwanegol
mewn ymateb i geisiadau gan randdeiliaid
yn dilyn diwrnod y canlyniadau.”

Data canlyniadau

     

 

       

 

Trosolwg

                       

  

Gan fod canlyniadau eleni bellach wedi'u cyhoeddi, bydd dysgwyr a rhieni yn chwilio am gyngor ac yn gwneud penderfyniadau ar y camau nesaf. Rydym wedi cynhyrchu graffig sy'n dangos yr opsiynau sydd ar gael i ddysgwyr, o addysg ôl-16 i brentisiaethau a mynd i brifysgol.