Cwestiynau Cyffredin ynghylch Diwrnod Canlyniadau

Dyma rai cwestiynau cyffredin yn dilyn cyhoeddi'r canlyniadau.

UG a Safon Uwch 

Pryd fyddaf i'n cael fy ngradd UG neu Safon Uwch newydd?

Mae CBAC wedi ailgyhoeddi'r holl ganlyniadau UG a Safon Uwch i ysgolion a cholegau. Mae CBAC hefyd wedi ailgyflwyno'r data hwn i UCAS. Os ydych chi'n dal i aros am ganlyniad wedi'i ailgyhoeddi, dylech chi siarad â'ch ysgol neu goleg.

Rwy'n ymgeisydd preifat sydd heb GAC – beth fydd yn digwydd i mi nawr?

Yn niffyg gradd asesu canolfan a threfn restrol, yn cadw'r radd wedi’i chyfrifo a roddwyd, bydd ymgeiswyr preifat a oedd wedi bodloni'r meini prawf i gael gradd wedi'i chyfrifo.  

Cefais radd oedd yn uwch na fy GAC, beth fydd yn digwydd i fi nawr?

Bydd dysgwyr a gafodd radd Safon Uwch neu Safon UG wedi'i chyfrifo sy'n uwch na’u gradd asesu canolfan yn cadw'r radd uwch, wedi'i chyfrifo a roddwyd. 

Roedd fy nghanlyniad lefel AS yn uwch na fy GAC a'm gradd wedi’i chyfrifo. A oes modd i mi gael y radd UG uwch o hyd?

Bydd dysgwyr yn cael y radd orau o'u gradd cymhwyster UG, eu gradd asesu canolfan neu eu gradd Safon Uwch wedi'i chyfrifo. 

Beth sy'n digwydd i leoedd prifysgol a gynigiwyd ac sydd wedi’u cadarnhau eisoes?

Bydd angen i ddysgwyr gysylltu ag UCAS os oes ganddyn nhw ymholiadau ynghylch derbyniadau i brifysgolion.  

Beth sy’n digwydd os na ches i fy newis cyntaf o ran prifysgol, ond bod y graddau newydd hyn yn golygu fy mod i bellach wedi bodloni fy nghynnig?

Dylai dysgwyr gysylltu ag UCAS os oes ganddyn nhw ymholiadau. 

Beth fydd yn digwydd os nad wyf yn fodlon â'r radd asesu canolfan a roddir i mi?

Bydd angen i ddysgwyr gysylltu â’u hysgol neu goleg. Os yw Pennaeth y Ganolfan yn credu bod gan ddysgwr ddigon o sail, yna gall yr ysgol neu'r coleg gyflwyno apêl i CBAC. Bydd CBAC yn blaenoriaethu unrhyw apeliadau am raddau sy'n gysylltiedig â derbyniadau i brifysgol. 

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am apeliadau yma.

Dydw i dal ddim yn hapus gyda’m canlyniad, allaf i ailsefyll fy arholiadau?

Bydd modd ailsefyll arholiadau yn haf 2021.

Rwy'n credu bod fy ngradd asesu canolfan yn dangos rhagfarn yn fy erbyn. Sut ydw i’n cael gwybod beth fyddai fy ngradd wedi'i chyfrifo wedi bod?

Bydd angen i ddysgwyr gysylltu â’u hysgol neu goleg i fynegi unrhyw bryderon. Os canfyddir bod gwall wedi'i wneud wrth gyflwyno data i CBAC, yna gall yr ysgol neu'r coleg gyflwyno apêl i CBAC.  

Os oes gan ddysgwr dystiolaeth gredadwy nad oedd graddau asesu’r ganolfan wedi'u seilio ar ddyfarniadau gwrthrychol, gan arwain at duedd neu wahaniaethu, gallant gysylltu â CBAC.  Gall dysgwyr sydd â phryderon o'r fath hefyd godi'r rhain gyda'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC).

Pam y newidiwyd y penderfyniad i gyhoeddi graddau wedi'u cyfrifo ar ôl i'r canlyniadau gael eu cyhoeddi eisoes?

Fe wnaethom ni weithio gyda CBAC i ddatblygu proses safoni a oedd mor deg â phosibl yn amgylchiadau unigryw’r haf hwn. Roeddem yn cydnabod y byddai yna faterion y byddai angen mynd i'r afael â nhw drwy broses apelio. Arweiniodd newidiadau ledled y DU at ystyriaethau pellach ynglŷn â chanlyniadau dysgwyr a'r broses apelio, gan annog y newidiadau a sicrhau nad oedd dysgwyr yng Nghymru o dan anfantais o’u cymharu â dysgwyr yng ngweddill y DU.

 

TGAU 

A fyddaf i'n dal i gael fy nghanlyniadau TGAU ddydd Iau (20 Awst)?

Gall ysgolion a cholegau ryddhau’r canlyniadau a gyhoeddwyd o 8am ddydd Iau. Byddant yn rhoi eu trefniadau a’u hamseriadau eu hunain ar waith ar ôl yr amser hwnnw. 

Rwy'n ymgeisydd preifat sydd heb GAC – beth fydd yn digwydd i mi nawr?

Yn niffyg gradd asesu canolfan a threfn restrol, bydd ymgeiswyr preifat a oedd wedi bodloni'r meini prawf i gael gradd wedi'i chyfrifo, yn cael gradd wedi’i chyfrifo.

Beth fydd yn digwydd os nad wyf yn fodlon â'r radd asesu canolfan a roddir i mi?

Bydd angen i ddysgwyr gysylltu â’u hysgol neu goleg. Os yw Pennaeth y Ganolfan yn credu bod gan ddysgwr ddigon o sail, yna gall yr ysgol neu'r coleg gyflwyno apêl i CBAC.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am apeliadau yma.

Rwy'n credu bod fy ngradd asesu canolfan yn dangos rhagfarn yn fy erbyn. Sut ydw i’n cael gwybod beth fyddai fy ngradd wedi'i chyfrifo wedi bod?

Bydd angen i ddysgwyr gysylltu â’u hysgol neu goleg i fynegi unrhyw bryderon. Os canfyddir bod gwall wedi'i wneud wrth gyflwyno data i CBAC, yna gall yr ysgol neu'r coleg gyflwyno apêl i CBAC.  

Os oes gan ddysgwr dystiolaeth gredadwy nad oedd graddau asesu’r ganolfan wedi'u seilio ar ddyfarniadau gwrthrychol, gan arwain at duedd neu wahaniaethu, gallant gysylltu â CBAC.  Gall dysgwyr sydd â phryderon o'r fath hefyd godi'r rhain gyda'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC).

xvkjnakljdbfk

zdfgkjhbdkflghjk

A allaf ailsefyll fy arholiadau os nad wyf yn fodlon â'r GACau a roddwyd i mi?

Gall dysgwyr ailsefyll arholiadau TGAU mewn Saesneg Iaith, Mathemateg, Mathemateg-Rhifedd a Chymraeg Iaith yn y gyfres a drefnwyd ar gyfer mis Tachwedd 2020. Bydd modd ailsefyll cymwysterau TGAU eraill yn haf 2021.

Sawl gradd fyddai wedi gostwng/cynyddu pe bai'r graddau sy'n deillio o'r broses safoni wedi'u cyhoeddi yn hytrach na'r graddau diwygiedig yn seiliedig ar GA Cau?

Roedd 65% o'r graddau TGAU a ddyfarnwyd yn mynd i fod yr un fath neu'n well na'r GAC. Felly byddai 35% o'r graddau wedi bod yn is na'r GAC. Byddai tua 95% o'r graddau wedi bod yr un fath â'r GAC neu o fewn un radd i'r GAC. 

Y Dystysgrif Her Sgiliau

Y Dystysgrif Her Sgiliau

Bydd dysgwyr yn cael y radd orau o’u gradd wedi’i chyfrifo neu eu gradd asesu canolfan. 

Cymwysterau galwedigaethol

Pryd fydda i'n cael fy nghanlyniadau BTEC?

Er mwyn sicrhau canlyniadau teg i ddysgwyr, penderfynodd Pearson ailraddio cymwysterau BTEC yr haf hwn, yn unol â'r datblygiadau gyda TGAU a Safon Uwch. Mae'r ailraddio yn berthnasol i'r cymwysterau BTEC canlynol:

  • BTEC Lefel 3 Cenedlaethol (2010 FfCCh a 2016 FfCRh),  
  • Dyfarniadau Technegol BTEC Lefel 1/2, 
  • BTEC Lefel 2 Technegol a 
  • Dyfarniadau Cyntaf BTEC Lefel 1/2 

Ers hynny, mae Pearson wedi cadarnhau y bydd yr holl ganlyniadau cymwys ar gael erbyn 28 Awst. Dylech siarad â'ch ysgol neu goleg i gael mynediad i'ch canlyniadau.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am benderfyniad Pearson yma.

Pryd byddaf yn cael y canlyniadau ar gyfer fy nghymwysterau Cambridge National OCR?

Er mwyn sicrhau canlyniadau teg i ddysgwyr, penderfynodd OCR ailraddio cymwysterau Cenedlaethol Caergrawnt yr haf hwn, yn unol â'r datblygiadau gyda TGAU a Safon Uwch. Mae OCR wedi cadarnhau y bydd canlyniadau Cenedlaethol Caergrawnt ar gael ar 25 Awst. Graddau asesu’r ganolfan fydd y rhain neu, lle’r oedd yn uwch, y radd a gyfrifwyd. Dylech siarad â'ch ysgol neu goleg i gael mynediad i'ch canlyniadau.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am benderfyniad OCR yma.

 

Cwestiynau Cyffredin am Apeliadau / Canlyniadau (yn dilyn GACau

Cwestiynau Cyffredin am Apeliadau/Canlyniadau (yn dilyn GACau)

Dylai pob dysgwr sy'n meddwl bod rhywbeth wedi mynd o'i le gyda'u gradd siarad â'u hysgol neu goleg. Bydd y ganolfan wedyn yn penderfynu a ddylid apelio i CBAC ar ran y dysgwr, sef y llwybr apelio arferol. Dim ond canolfannau all gyflwyno apêl i CBAC a hynny ar ran dysgwr.

Mae eithriad i'r rheol hon yn bodoli ar gyfer Ymgeiswyr Preifat sy'n bodloni'r meini prawf cymhwysedd fel y nodir yn ein Datganiad Polisi Ymgeiswyr Preifat. Gall dysgwyr o'r fath apelio'n uniongyrchol i CBAC.

Dydw i ddim yn hapus gyda fy GAC – allaf i apelio?

Dylai dysgwyr godi'r mater hwn gyda'u hysgol neu goleg. Gall yr ysgol neu'r coleg wirio nad oedd camgymeriad wedi’i wneud wrth gyflwyno'r data i CBAC. Os canfyddir bod gwall gweinyddol wedi’i wneud wrth gyflwyno'r data i CBAC, yna gall yr ysgol neu'r coleg gyflwyno apêl i CBAC ar sail bod y data anghywir wedi cael ei gyflwyno. Fodd bynnag, mae Penaethiaid Canolfannau wedi llofnodi datganiad yn cadarnhau bod y data yn gywir, felly mae hyn yn annhebygol o fod yn wir. Ni all ysgolion neu golegau newid y farn broffesiynol a wnaethant eisoes.

Ni all dysgwr wneud apêl yn uniongyrchol i CBAC ar sail eu bod yn anghytuno â’r radd asesu canolfan a gyflwynwyd i CBAC, gan nad yw'n bosibl i CBAC werthuso’r barnau hynny a dyfarnu ar benderfyniadau a wnaed y tu allan i'w rheolaeth. Ni allant ddweud a yw barn broffesiynol person arall yn gywir ai peidio.

Bydd gan bob ysgol a choleg eu prosesau eu hunain i ganiatáu i chi wneud cwyn dilynol os ydych yn dal i anghytuno gyda’ch gradd asesu canolfan, ar ôl codi'r ymholiad gyda'ch ysgol neu goleg.

Sut allaf i ddarganfod ai GAC neu radd wedi'i chyfrifo yw'r radd TGAU sydd gen i?

Gall dysgwyr ddarganfod hyn gan eu hysgol neu goleg, os nad yw'r wybodaeth hon wedi'i rhannu eisoes.

Sut allaf i gael gwybod pa wybodaeth a ddefnyddiwyd wrth gyfrifo fy GAC?

Dylai pob ysgol a choleg fod â gweithdrefnau wedi'u dogfennu a fydd wedi'u dilyn i gynhyrchu data asesu canolfan ar gyfer pob dysgwr. Mae angen i ddysgwyr siarad â'u hysgol neu goleg am hyn.

Fe wnes i dderbyn fy ngradd wedi’i chyfrifo gan ei bod yn uwch na fy GAC. Dydw i ddim yn hapus gyda’r radd hon – allaf i apelio?

Gall dysgwyr ofyn i'w hysgol neu goleg gyflwyno apêl i CBAC, ar eu rhan, os ydyn nhw'n credu bod eu gradd wedi'i chyfrifo'n anghywir. Gallai hyn fod ar y sail: bod camgymeriad wedi’i wneud wrth gyflwyno'r data i CBAC, bod CBAC wedi dyrannu neu wedi cyfleu'r radd yn anghywir i ddysgwr, neu nad oedd CBAC wedi dilyn gweithdrefnau yn gywir.  

Beth yw'r broses i ysgolion neu golegau wrth ymdrin ag ymholiadau/apeliadau/cwynion am y GACau a roddir i ddysgwr?

Efallai y bydd yr ysgol neu'r Coleg yn dymuno gwirio nad oedd camgymeriad wedi’i wneud wrth gyflwyno data asesu’r ganolfan i CBAC. Mae Penaethiaid Canolfannau wedi llofnodi datganiad yn cadarnhau bod y data yn gywir, felly mae hyn yn annhebygol o fod yn wir. Fodd bynnag, os canfyddir bod gwall wedi'i wneud, yna gall yr ysgol neu'r coleg gyflwyno apêl i CBAC, ar y sail bod y data anghywir wedi’i gyflwyno.

Os nad yw'n wir fod camgymeriad wedi'i wneud wrth gyflwyno'r data i CBAC, dylai fod gan ysgolion a cholegau weithdrefnau ar waith i ganiatáu i bob dysgwr godi cwyn gyda nhw. 

Rydw i wedi cwestiynu fy GAC gyda fy ysgol neu goleg ac rydw i wedi cael gwybod nad oedd camgymeriad wedi’i wneud. Rwy'n credu bod fy GAC yn dangos rhagfarn neu wahaniaethu yn fy erbyn – beth allaf i ei wneud?

Os yw'r ysgol neu'r coleg eisoes wedi gwirio hyn, ac nad oes camgymeriad wedi'i wneud wrth gyflwyno'r data, yna mae'n bosibl y bydd y dysgwyr am wneud cwyn i'r ysgol neu’r coleg. Byddai angen i'r ysgol neu'r coleg ymchwilio i hyn yn unol â'u gweithdrefnau cwyno. Mae Canllawiau ynghylch Gweithdrefnau Cwyno Ysgolion ar gael gan Lywodraeth Cymru.

Os nad yw dysgwr yn teimlo bod hyn yn briodol, gallai dysgwr hefyd drosglwyddo tystiolaeth o'r fath i CBAC, a all wedyn benderfynu ymchwilio i'r mater fel achos o gamymddwyn honedig gan y ganolfan. Pan gadarnheir cwyn o'r fath yn dilyn ymchwiliad, gall CBAC gywiro canlyniadau.

Efallai y bydd dysgwyr hefyd yn dymuno codi pryderon o'r fath gyda’r Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Cydraddoldeb (EASS) .

8. A all graddau gael eu gostwng o ganlyniad i apêl?

Bydd graddau dim ond yn cynyddu neu’n aros yr un fath fel rhan o broses apelio.

A yw'r dyddiad cau wedi'i newid i wneud cais am apêl?

Y dyddiad cau i ysgolion neu golegau wneud cais i CBAC yw dydd Iau 17 Medi.

Pa mor hir y bydd apêl i CBAC yn ei gymryd?

Nod CBAC yw cwblhau o fewn 42 diwrnod calendr a bydd yn anfon y canlyniad i’ch ysgol neu goleg. Bydd CBAC yn blaenoriaethu apeliadau sy'n gysylltiedig â chanlyniadau Safon Uwch, er mwyn cefnogi dilyniant.

Dwi'n meddwl bod achos o gamymddwyn wedi bod wrth gynhyrchu fy ngraddau – beth allaf i ei wneud?

Os credwch y gallai camymddwyn neu gamweinyddu fod wedi effeithio arnoch chi, dylech drafod hyn yn uniongyrchol â'ch ysgol neu goleg yn gyntaf a chodi cwyn drwy eu polisi cwynion. Os teimlwch nad yw eich pryderon wedi cael sylw, gallech wedyn ystyried codi eich pryderon ynghylch camymddwyn neu gamweinyddu gyda CBAC. Mae'n bwysig cofio nad apêl fyddai hyn, ond yn hytrach honiad (cyhuddiad) bod achos o gamymddwyn neu gamweinyddu wedi digwydd mewn perthynas â'ch graddau asesu canolfan neu eich safle ar y drefn restrol. Byddai honiadau o'r fath yn ddifrifol ac yn cael eu cymryd o ddifrif. Gan y byddech yn gwneud honiad o gamymddwyn neu gamweinyddu, ni fyddai’r dyddiad cau ar gyfer apeliadau yn berthnasol i chi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DOLENNI DEFNYDDIOL