Trosolwg o’r canlyniadau

Un o'n prif weithgareddau fel rheoleiddiwr annibynnol cymwysterau yng Nghymru yw goruchwylio'r gwaith o ddyfarnu cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru. Yn yr adran hon, gallwch ddarllen adroddiadau trosolwg o gyfres arholiadau haf 2019.

Trosolwg

 

  

 

  TGAU      Bagloriaeth Cymru CA4  

 

 

 

  UG a Safon Uwch - Haf 2019        Bagloriaeth Cymru - Haf 2019

 

 

 

Data Canlyniadau 

 

 TGAU     Bagloriaeth Cymru CA4 

 

 

 

   Safon Uwch              Safon UG

 

 

 

 Bagloriaeth Cymru 

 

Fideo

 

          

 

Rydych chi wedi derbyn eich canlyniadau - beth nesaf? 

 

Wrth i ganlyniadau’r haf hwn gael eu cyhoeddi, bydd dysgwyr a rhieni yn chwilio am gyngor ac yn gwneud penderfyniadau ynghylch y camau nesaf. Dyma gasgliad o ddolenni a allai eich helpu i wneud eich penderfyniad.

 

Ddim yn hapus â'ch canlyniadau?

Os nad yw'ch canlyniadau cystal â'r disgwyl, siaradwch â'ch athro pwnc/ tiwtor neu bennaeth blwyddyn a swyddog arholiadau. Efallai yr hoffech ystyried defnyddio'r Gwasanaethau Ôl-Ganlyniadau sy'n eich galluogi i wirio bod y marc a roddwyd i chi yn gywir. 

Lle mae pryderon ynghylch y marcio neu'r cymedroli gwreiddiol, mae cyfle i ofyn am adolygiad gan y bwrdd arholi i wirio a oedd y marciwr neu'r safonwr gwreiddiol wedi gwneud gwall. 

Dim ond os canfyddir gwall y bydd canlyniadau'n cael eu newid. Bydd angen i unrhyw geisiadau am gopïau o sgriptiau arholiad neu adolygiadau o farcio neu gymedroli fynd trwy'r ysgol neu'r coleg, oni bai bod y myfyriwr yn 'ymgeisydd preifat'. 

Efallai y cewch eich cynghori i ailsefyll arholiad neu y byddwch yn dymuno gwneud hynny. Bydd eich swyddog arholiadau yn gallu eich cynghori pa gyfleoedd sydd ar gael i ailsefyll. Mae gweithdrefnau cyrff dyfarnu ychydig yn wahanol o ran ailsefyll, bydd rhai pynciau ar gael yn amodol ar y galw. 

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth gan gyrff dyfarnu am eu gwasanaethau ôl-ganlyniadau ac ailsefyll arholiadau yma: 

CBAC ; AQA ; OCR ; Pearson 

Mae'n bwysig iawn eich bod chi'n siarad â'ch swyddog arholiadau cyn gynted â phosibl, gan fod dyddiadau cau penodol ar gyfer y gwasanaethau ôl-ganlyniadau ac ailsefyll arholiadau. 

Dyddiadau allweddol

Y dyddiadau allweddol ar gyfer arholiadau haf 2019 yw: 

15 Awst - cyhoeddi canlyniadau UG a Safon Uwch. 

22 Awst - cyhoeddi canlyniadau TGAU 

22 Awst - dyddiad cau ar gyfer adolygiadau blaenoriaethol o farcio ar gyfer Safon Uwch, lle mae amheuaeth ynghylch cael lle mewn prifysgol. Dyma hefyd y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau am gopïau o sgriptiau UG neu Safon Uwch lle mae ysgol /coleg yn ystyried adolygiad o’r marcio. 

29 Awst - dyddiad cau ar gyfer ceisiadau am gopïau o sgriptiau TGAU lle mae ysgol /coleg yn ystyried adolygiad o’r marcio. 

5 Medi - dyddiad cau i fyrddau arholi anfon yr holl sgriptiau y gofynnwyd amdanynt  i ysgolion /colegau i gefnogi adolygiadau marcio 

19 Medi - dyddiad cau ar gyfer ceisiadau a gyflwynwyd am adolygiadau o farcio neu gymedroli 

26 Medi - dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i fyrddau arholi i gopïau o sgriptiau arholiad (Safon UG /Uwch a TGAU) gael eu defnyddio at ddibenion addysgu /dysgu 

Beth nesaf ar ôl cwblhau eich TGAU?

Ydych chi am barhau mewn addysg? Os oes gan eich ysgol chweched dosbarth a'ch bod am aros yn yr ysgol, siaradwch â'ch athrawon am y cyrsiau a'r pynciau a gynigir. Fel arall, efallai yr hoffech symud ymlaen i goleg neu ganolfan chweched dosbarth. 

Mae gan Gyrfa Cymru gyngor ar ble i astudio yma. Os ydych rhwng 16 a 18 oed gallech fod yn gymwys i gael cyllid. Gweler yma i gael rhagor o wybodaeth. 

Canlyniadau Safon Uwch a mynediad i'r brifysgol

Gobeithio eich bod wedi cael y graddau sydd eu hangen arnoch, ond peidiwch â phoeni os nad ydych! Mae gan UCAS wybodaeth am y camau nesaf sydd ar gael i chi yma. 

Prentisiaeth

Efallai y byddwch yn penderfynu dilyn prentisiaeth. Mae gwefan Gyrfa Cymru yn cynnwys gwybodaeth am brentisiaethau a sut i wneud cais yma. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn cynnig cyngor yma. 

Cyflogaeth

Mae Gyrfa Cymru yn cynnig amrywiaeth o gymorth a chyngor wrth chwilio am swydd, o lunio CV, llythyrau ymgeisio a swyddi gwag, yma.