Trosolwg o Ganlyniadau Arholiadau TGAU Tachwedd 2019

Ym mis Tachwedd 2019, dyfarnwyd TGAU Saesneg Iaith, TGAU Cymraeg Iaith, TGAU Mathemateg a TGAU Mathemateg-Rhifedd.

Fe gyhoeddwyd ystadegau swyddogol[1] ar ymgeiswyr Tachwedd ddydd Iau 5 Rhagfyr 2019, a ddangosodd bod peth newid wedi digwydd yn yr ymgeiswyr o’i gymharu â mis Tachwedd 2018.

Rydym wedi monitro cyflwyniad CBAC o’r cymwysterau newydd hyn yn ofalus, ac rydym yn hyderus bod safonau wedi cael eu cynnal.

Penawdau:

  • Cafwyd canlyniadau cryf mewn TGAU Mathemateg a TGAU Mathemateg-Rhifedd o’u cymharu â sesiynau Tachwedd y gorffennol.
  • Gwellodd canlyniadau A* - C mewn TGAU Saesneg Iaith o’i gymharu â sesiwn Tachwedd 2018, ac roeddent yn debyg i ganlyniadau ym mis Tachwedd 2017.
  • Nid oedd proffil y myfyrwyr a safodd TGAU Mathemateg a TGAU Mathemateg-Rhifedd yn gynrychioliadol o’r cohort cyfan. Roedd myfyrwyr oedd yn ymgeisio’n gynnar am y pynciau hyn ym mis Tachwedd 2019 yn dueddol o fod yn fyfyrwyr uwch eu gallu.
  • Mewn TGAU Saesneg Iaith a TGAU Mathemateg mae canlyniadau ar gyfer myfyrwyr 17 oed sy’n ailsefyll wedi cynyddu (45.8% (500 dysgwr) gan lwyddo i gael o leiaf C ar gyfer TGAU Saesneg Iaith, i fyny o 29.9% (260 dysgwr) ym mis Tachwedd 2018 a 37.7% yn llwyddo i gael o leiaf C mewn TGAU Mathemateg, i fyny o 27.4% ym mis Tachwedd 2018). 

TGAU Mathemateg

TGAU Mathemateg (Pob myfyriwr, canrannau cynyddol)

Cyfres arholiadau

Nifer a safodd

A*

A*-A

A*-C

A*-G

Tachwedd 2016

22,690

5.8

9.9

46.1

91.2

Tachwedd 2017

21,880

5.3

10.6

45.8

91.5

Tachwedd 2018

6,580

12.6

22.8

58.4

92.1

Tachwedd 2019

6,540

15.1

26.9

61.0

95.3

Yn hwn ac mewn tablau diweddarach talgrynnir y rhifau i’r pump agosaf.

Mae gan bob cyfres o arholiadau gohort gwahanol o fyfyrwyr, â phroffil cyffredinol gwahanol o ran gallu. Nid oedd proffil y myfyrwyr a safodd fis Tachwedd yma’n gynrychioliadol o’r cohort cyfan; mae hyn i’w ddisgwyl yn achos cymwysterau pan roddir cyfleoedd lluosog i ymgeisio.

Mae nifer y myfyrwyr sy’n sefyll TGAU Mathemateg yn gymharol sefydlog fis Tachwedd yma o’i gymharu â mis Tachwedd 2018. Fis Tachwedd yma roedd 77.3% o ymgeiswyr yn 16 oed (Blwyddyn 11), i fyny o 73.4% ym mis Tachwedd 2018.

Fel ym mis Tachwedd 2018, mae’r gyfran o fyfyrwyr 16 oed sy’n sefyll papurau haen uwch TGAU Mathemateg yn gymharol uchel; 48.2% n 2019, i fyny o 42.3% yn 2018. Awgryma’r canlyniadau ar gyfer myfyrwyr 16 oed fod y gyfres fis Tachwedd hon yn cael ei defnyddio ar gyfer mathemategwyr o allu uwch. Fe all hyn arwain at oblygiadau i’r canlyniadau yn yr haf am y bydd y mathemategwyr gallu uwch hyn yn annhebygol o ymgeisio yn arholiadau’r haf, a all ostwng canlyniadau’r haf o’u cymharu â blynyddoedd blaenorol.

TGAU Mathemateg (ymgeiswyr 16 oed, canrannau cynyddol)

Cyfres arholiadau

Nifer a safodd

A*

A*-A

A*-C

A*-G

Tachwedd 2016

21,775

5.9

10.1

47.0

92.1

Tachwedd 2017

19,560

5.7

11.5

48.4

92.8

Tachwedd 2018

4,890

16.8

30.1

68.9

94.6

Tachwedd 2019

4,990

19.5

34.6

69.0

96.1

 

TGAU Mathemateg (ymgeiswyr 17 oed, canrannau cynyddol)

Cyfres arholiadau

Nifer a safodd

A*

A*-A

A*-C

A*-G

Tachwedd 2016

165

1.8

4.8

29.3

88.0

Tachwedd 2017

1,325

0.8

2.3

28.9

93.4

Tachwedd 2018

1,040

0.4

1.5

29.0

87.7

Tachwedd 2019

950

0.6

1.8

38.9

96.4

 


TGAU Mathemateg - Rhifedd

TGAU Mathemateg-Rhifedd (Pob myfyriwr, canrannau cynyddol)

Cyfres arholiadau

Nifer a safodd

A*

A*-A

A*-C

A*-G

Tachwedd 2016

28,755

5.6

12.3

46.1

88.5

Tachwedd 2017

19,195

4.2

11.1

48.3

91.3

Tachwedd 2018

11,930

7.4

17.7

57.6

92.7

Tachwedd 2019

10,600

8.4

18.6

60.7

95.8

Mae’r nifer o fyfyrwyr a safodd TGAU Mathemateg-Rhifedd wedi parhau i ddisgyn o’i gymharu â chyfresi mis Tachwedd y gorffennol. Fis Tachwedd yma roedd 97.4%  o ymgeiswyr yn 16 oed (Blwyddyn 11).

Yn yr un modd ag yn achos TGAU Mathemateg, nid oedd proffil y myfyrwyr a safodd ym mis Tachwedd yn gynrychioliadol o’r cohort cyfan; mae hyn i’w ddisgwyl yn achos cymwysterau pan roddir cyfleoedd lluosog i ymgeisio. O blith y myfyrwyr 16 oed a safodd ym mis Tachwedd eleni, cymerodd 38.1% y papurau haen uwch Mathemateg-Rhifedd. Mae hyn yn debyg i fis Tachwedd 2018 (39.7%). Dyma gyfran uwch nag a welwyd mewn sesiynau mis Tachwedd blaenorol.

TGAU Mathemateg-Rhifedd (ymgeiswyr 16 oed, canrannau cynyddol)

Cyfres arholiadau

Nifer a safodd

A*

A*-A

A*-C

A*-G

Tachwedd 2016

27,845

5.7

12.6

46.7

89.1

Tachwedd 2017

18,120

4.3

11.5

49.9

92.6

Tachwedd 2018

11,375

7.7

18.3

59.5

93.4

Tachwedd 2019

10,210

8.5

19.1

62.0

96.3


TGAU Mathemateg-Rhifedd (ymgeiswyr 17 oed, canrannau cynyddol)

Cyfres arholiadau

Nifer a safodd

A*

A*-A

A*-C

A*-G

Tachwedd 2016

125

6.5

9.7

33.1

88.7

Tachwedd 2017

435

2.1

4.6

29.7

89.6

Tachwedd 2018

310

1.9

4.5

20.8

85.1

Tachwedd 2019

190

3.2

5.9

33.2

95.7
TGAU Saesneg Iaith

TGAU Saesneg Iaith (Pob myfyriwr, canrannau cynyddol)

Cyfres arholiadau

Nifer a safodd

A*

A*-A

A*-C

A*-G

Tachwedd 2017

11,715

0.4

3.2

47.5

99.1

Tachwedd 2018

3,290

1.8

6.4

38.6

98.2

Tachwedd 2019

3,280

1.2

5.6

47.1

98.2

Mae’r nifer o fyfyrwyr a safodd TGAU Saesneg Iaith ym mis Tachwedd eleni’n debyg i fis Tachwedd 2018. Serch hynny, mae proffiliau’r cohortau hyn yn wahanol oherwydd newidiadau mewn mesurau perfformiad, a effeithiodd ar fis Tachwedd 2018.

Y Tachwedd hwn, roedd 51.0% o ymgeiswyr yn 16 oed (Blwyddyn 11) o’i gymharu â 52.6% ym mis Tachwedd 2018. Roedd 48.8% o ymgeiswyr yn fyfyrwyr 17 oed yn ailsefyll y cymhwyster fis Tachwedd yma, o’i gymharu â 47.4% ym mis Tachwedd 2018.

TGAU Saesneg Iaith (ymgeiswyr 16 oed, canrannau cynyddol)

Cyfres arholiadau

Nifer a safodd

A*

A*-A

A*-C

A*-G

Tachwedd 2017

10,065

0.5

3.6

49.8

99.8

Tachwedd 2018

1,630

3.6

11.8

49.9

98.9

Tachwedd 2019

1,590

2.2

9.7

51.6

99.2


TGAU Saesneg Iaith
(ymgeiswyr 17 oed, canrannau cynyddol)

Cyfres arholiadau

Nifer a safodd

A*

A*-A

A*-C

A*-G

Tachwedd 2017

1,085

0.3

1.6

44.0

100.0

Tachwedd 2018

910

0.0

1.1

30.8

100.0

Tachwedd 2019

1,120

0.3

2.1

45.9

100.0
TGAU Cymraeg Iaith

TGAU Cymraeg Iaith (Pob myfyriwr, canrannau cynyddol)

Cyfres arholiadau

Nifer a safodd

A*

A*-A

A*-C

A*-G

Tachwedd 2017

500

0.4

7.8

52.0

99.4

Tachwedd 2018

185

0.0

3.2

33.5

99.5

Tachwedd 2019

275

1.4

13.4

61.6

99.6

Yn gyffredinol, mae’r nifer isel o ymgeiswyr ar gyfer TGAU Cymraeg Iaith yn ei gwneud hi’n anodd gwneud cymariaethau ystyrlon rhwng canlyniadau dros amser.

Gellir cael crynodeb o’r canlyniadau ar wefan CBAC.

[1] https://qualificationswales.org/cymraeg/cyhoeddiadau/adroddiad-blynyddol-syn-cyflwyno-data-dros-dro-ar-gofrestriadau-tgau-a-thystysgrifau-lefel1lefel-2-mis-tachwedd-2019/