Dyfarnu yn 2021

Nododd y Gweinidog Addysg ei chyfeiriad polisi i Gymwysterau Cymru ar ddyfarnu cymwysterau yn haf 2021, sy'n adlewyrchu'r dull asesu a gynigiwyd gan Grŵp Cynghori Dylunio a Chyflenwi (DDAG) y Gweinidog.

Mae Cymwysterau Cymru wedi ystyried y cyfeiriad, barn y DDAG, a barn ei grŵp rhanddeiliaid ei hun ac wedi penderfynu rheoleiddio CBAC yn unol â safbwynt polisi mabwysiedig Llywodraeth Cymru ac argymhellion y DDAG. 

Meddai Philip Blaker, Prif Weithredwr Cymwysterau Cymru, “Rydym am sicrhau bod cymwysterau yn diwallu anghenion dysgwyr yng Nghymru a bod gan y cyhoedd hyder yn ein system gymwysterau. Nid oes unrhyw atebion perffaith. Mae ein Bwrdd, fel rhan o'u dyletswyddau statudol, wedi cadarnhau'r dull asesu ar gyfer TGAU, UG a Safon Uwch yn 2021. 

“Rydym yn croesawu gwaith ac argymhellion y Grŵp Cynghori Dylunio a Chyflenwi a byddwn yn parhau i weithio â’r grŵp trwy gydol y flwyddyn academaidd sydd i ddod. 

“Mae’r dull y bydd CBAC yn ei gyflenwi yn un newydd a bydd risgiau a heriau. Bydd angen i ni wneud rhagor o waith gyda rhanddeiliaid a'r Grŵp Cynghori Dylunio a Chyflenwi i gadarnhau'r broses apelio a sut y bydd graddau'n cael eu dyfarnu. 

“Byddwn hefyd yn ymgysylltu’n eang ag ysgolion, colegau a rhanddeiliaid fel bod pawb yn deall yn iawn y dull o reoleiddio cymwysterau ar gyfer yr haf sydd i ddod. 

 

                  

    

Cymwysterau Galwedigaethol 

O ran cymwysterau galwedigaethol a ddyfernir yng Nghymru yn unig, mae'r addasiadau canlynol wedi'u cyhoeddi ar gyfer y flwyddyn academaidd gyfredol.  

  • Mae’r addasiadau ar gyfer cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant cymeradwy wedi'u cyhoeddi gan y Consortiwm ar wefan Dysgu Iechyd a Gofal Cymru.  
  • Mae'r cyrff dyfarnu sy'n cynnig cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant i Gymru a Gogledd Iwerddon wedi cytuno ar addasiadau cyson i ddysgwyr a fydd yn cwblhau eu cymhwyster yn ystod 2020-21. Mae'r addasiadau hyn yn disodli'r trefniadau a gyhoeddwyd ar 24 Ebrill 2020. Gellir dod o hyd i'r addasiadau, gan gynnwys rhestr o'r cymwysterau perthnasol yma. Os nad yw eich cymhwyster wedi'i gynnwys yn y ddogfen hon, neu os hoffech gael gwybod mwy am yr addasiadau, cysylltwch â'ch canolfan neu'ch corff dyfarnu.

  • Mae’r addasiadau ar gyfer dysgwyr sy'n cwblhau eu cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru hyd at 30 Tachwedd a thu hwnt wedi'u diweddaru. Gellir dod o hyd i fanylion yr addasiadau yma.

O ran cymwysterau a ddyfernir mewn rhannau eraill o'r DU, rydym yn parhau i weithio'n agos gyda rheoleiddwyr Lloegr (Ofqual) a Gogledd Iwerddon (CCEA Regulation) a chyrff dyfarnu i ddatblygu addasiadau a senarios posibl ar gyfer dyfarnu yn haf 2021. 

Lle cynigir cymwysterau galwedigaethol ledled y DU, mae hi’n bwysig ein bod yn cymryd ymagwedd gyffredin er mwyn sicrhau tegwch i bob dysgwr. Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'n cyd-reoleiddwyr yn y DU i ddod o hyd i atebion ar gyfer cymwysterau sy'n effeithio'n uniongyrchol ar ddysgwyr yng Nghymru.