TGAU Mathemateg a Mathemateg Rhifedd

Bydd dysgwyr yng Nghymru yn astudio dau gymhwyster TGAU mewn mathemateg, sef TGAU Mathemateg a TGAU Mathemateg Rhifedd. Cafodd y ddau gymhwyster eu diwygio i'w haddysgu gyntaf ym mis Medi 2015.

Mae TGAU Mathemateg a TGAU Mathemateg Rhifedd yn ddau gymhwyster gwahanol, ill dau yn gymwysterau TGAU llawn o'r un maint a gofynion. Maent yn wahanol iawn i'r ddau gymhwyster TGAU Mathemateg blaenorol, a'i gilydd, gyda'r ddau yn asesu gwahanol gynnwys a sgiliau. Bydd y rhan fwyaf o ddysgwyr yng Nghymru yn sefyll y ddau.

Bydd TGAU Mathemateg Rhifedd yn asesu'r fathemateg y bydd ei hangen ar ddysgwyr yn eu bywydau bob dydd, ym myd gwaith ac mewn meysydd cyffredinol eraill o'r cwricwlwm.

Bydd TGAU Mathemateg yn ymestyn i agweddau ar fathemateg sydd eu hangen i fynd ymlaen i ymgymryd ag astudiaethau gwyddonol, technegol neu fathemategol pellach.

Caiff myfyrwyr ddewis o dair haen mynediad: sylfaen, canolradd ac uwch. Mae gan bob haen set wahanol o raddau sydd ar gael:

Mae gan yr haen sylfaen raddau D i G.
Mae gan yr haen ganolradd raddau B i E.
Mae gan yr haen uwch raddau A* i C.

Gan fod y graddau hyn yn gorgyffwrdd (er enghraifft, mae graddau B a C ar gael ar gyfer yr haen ganolradd a'r haen uwch), bydd y papurau arholiad yn cynnwys rhywfaint o gwestiynau cyffredin.

I gael gwybodaeth am TGAU Mathemateg a sut y bydd yn effeithio ar geisiadau i addysg uwch, gweler ein canllaw AU.