TGAU Cymraeg Ail Iaith

Cafodd TGAU Cymraeg Ail Iaith ei diwygio i'w haddysgu gyntaf ym mis Medi 2017 gan ddisodli'r cyrsiau llawn a byr TGAU a TGAU Gymhwysol a fodolai.

Crëwyd TGAU Cymraeg Ail Iaith ddiwygiedig er mwyn ymdrin â diffygion yn y cyrsiau blaenorol. Bydd hefyd yn gweithredu fel cymhwyster interim cyn y cyflwynir Cwricwlwm newydd Cymru yn 2022 pan gaiff Cymraeg ei haddysgu mewn ysgolion cyfrwng Saesneg, cyfrwng Cymraeg a dwyieithog er mwyn dileu'r gwahaniaeth rhwng Cymraeg iaith gyntaf ac ail iaith.

Mae'n orfodol dan ddeddfwriaeth i bob dysgwr astudio Cymraeg iaith gyntaf a Chymraeg ail iaith hyd at ddiwedd cyfnod allweddol 4.

Bydd y cymhwyster TGAU Cymraeg Ail Iaith diwygiedig yn cyfrif tuag at fesurau perfformiad Cyfnod Allweddol 4 yn yr un ffordd ag yr oedd y cymwysterau blaenorol, hynny yw o fewn elfennau'r mesurau nad ydynt yn ymwneud â phynciau penodol.

Staffio a hyfforddiant staff

Mae'r cymhwyster TGAU Cymraeg Ail Iaith diwygiedig yn TGAU lawn sydd â 120 o oriau dysgu dan arweiniad felly bydd angen i ysgolion ystyried amserlenni a hyfforddiant staff.

Dylai ysgolion gysylltu â'u consortiwm rhanbarthol am gymorth ac arweiniad.

Gwasanaeth Addysg ar y Cyd Consortiwm Canolbarth y De

Steven Richards-Downs (steven.richards-downs@cscjes.org.uk)  

Gwasanaeth Cyflawni Addysg De-ddwyrain Cymru 

Elen Roberts (elen.roberts@sewaleseas.org.uk)

ERW

Tina Thomas (tina.thomas@erw.org.uk)

GwE

Peter Maddocks (petermaddocks@gwegogledd.cymru)

Cymwysterau Etifeddol

Caiff y cymhwyster TGAU a'r cymhwyster TGAU Cymhwysol cyfredol ar ffurf cwrs llawn ac ar ffurf cwrs byr eu hasesu am y tro olaf yn ystod haf 2018, gyda'r cyfleoedd olaf i ailsefyll yn cael eu cynnig yn ystod y flwyddyn academaidd ganlynol.