TGAU Cyfrifiadureg

Cyflwynwyd y cymhwyster TGAU Cyfrifiadureg newydd yng Nghymru i’w addysgu gyntaf o fis Medi 2017. Dyfernir y cymhwyster am y tro cyntaf yn haf 2019. Mae’r cymhwyster newydd yn cynnwys tasg asesu ddi-arholiad sy’n profi sgiliau rhaglennu ymarferol myfyrwyr. Mae’r dasg yn cael ei chwblhau yn ystod y cwrs ac mae’n cyfrannu 20 y cant o gyfanswm y marciau ar gyfer y cymhwyster.

Yn Lloegr, cyflwynwyd cymwysterau TGAU Cyfrifiadureg newydd ym mis Medi 2016, a chânt eu dyfarnu am y tro cyntaf yn haf 2018. Tua dechrau 2018, gan ymateb i bryderon ynghylch diogelwch yr asesiad di-arholiad yn y pwnc hwn, penderfynodd Ofqual, y corff rheoleiddio arholiadau yn Lloegr, na fyddai’r dasg ddi-arholiad yn cyfrif tuag at radd gyffredinol myfyriwr ar gyfer y cymhwyster.

Asesu’r TGAU Cyfrifiadureg newydd

Wedi ystyried y risgiau’n ofalus, rydym wedi penderfynu y dylai marciau o’r asesiad ymarferol, di-arholiad yn y cymhwyster hwn barhau i gyfrannu at y radd gyffredinol ar gyfer y cymhwyster hwn. Rydym wedi gofyn i CBAC gymryd camau ychwanegol i ddiogeli a monitro dilysrwydd yr asesiad ymarferol. Byddwn yn craffu’n fanwl ar y cymhwyster hwn. Os dawn o hyd i unrhyw dystiolaeth sy’n awgrymu bod ei ddilysrwydd wedi ei gyfaddawdu, bydd rhaid i ni ailystyried p’un ai all asesu ymarferol gyfrannu at y cymhwyster yn y dyfodol.