Newidiadau i Gymwysterau TGAU Gwyddoniaeth

Cafodd y cymwysterau gwyddoniaeth a gaiff eu hastudio gan fyfyrwyr rhwng 14 ac 16 oed yng Nghymru eu newid i'w haddysgu gyntaf ym mis Medi 2016.

Mae pob ysgol yng Nghymru bellach yn cynnig rhai o'r cymwysterau TGAU CBAC canlynol mewn gwyddoniaeth, os nad i gyd:

Bioleg, Cemeg, Ffiseg, Gwyddoniaeth (Dwyradd), Gwyddoniaeth Gymhwysol (Dwyradd) Gwyddoniaeth Gymhwysol (Gradd Unigol)

Gwnaeth y cymwysterau hyn ddisodli'r cyfuniad o gymwysterau TGAU a BTEC oedd ar gael yn flaenorol.

Newidiadau

Mae'r cymwysterau TGAU mewn gwyddoniaeth yn wahanol i'r cymwysterau etifeddol mewn sawl ffordd.

  • Mae'r cynnwys wedi'i ddiweddaru
  • Mae asesiad ymarferol yn cyfrif am 10% o'r asesiad o gymwysterau TGAU mewn gwyddoniaeth ac 20% o gymwysterau TGAU mewn gwyddoniaeth gymhwysol.
  • Ceir ffocws ar lythrennedd gwyddonol y myfyriwr.
  • Dim ond yng nghyfres arholiadau'r haf y bydd papurau arholiad ysgrifenedig ar gael a dim ond ar ddiwedd y cwrs dwy flynedd y caiff graddau eu dyfarnu.

Cymorth gan CBAC

Mae CBAC wedi darparu amrywiaeth o gymorth er mwyn helpu athrawon i gyflwyno cymwysterau TGAU mewn Gwyddoniaeth sydd ar gael ar ei brif wefan, ei adnoddau digidol a'i wefan ddiogel. Mae Hodder wedi cyhoeddi nifer o werslyfrau ar gyfer CBAC.

Cymorth gan Lywodraeth Cymru a Chonsortia Rhanbarthol. Gydag arian gan y llywodraeth, lluniodd pob consortiwm rhanbarthol adnoddau dwyieithog sydd ar gael ar HWB.

Gall athrawon gael y wybodaeth ddiweddaraf am adnoddau newydd drwy danysgrifio i gylchlythyr wythnosol Dysg. Ceir gwybodaeth am fesurau perfformiad ar wefan Llywodraeth Cymru.

Goblygiadau o ran adnoddau

Mae'r cymwysterau TGAU newydd mewn gwyddoniaeth yn rhoi mwy o bwyslais ar sgiliau ymarferol na chymwysterau TGAU blaenorol; bydd hyn yn golygu y bydd angen i adrannau gwyddoniaeth sicrhau bod ganddynt ddigon o adnoddau i addysgu'r cymwysterau newydd.

Mae CBAC wedi llunio canllawiau ar gyfer athrawon a thechnegwyr gwyddoniaeth sy'n nodi'n glir y gofynion penodol o ran cyfarpar ac adnoddau ar gyfer addysgu ac asesu gwaith ymarferol sydd ar gael ar y wefan.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y newidiadau a wnaed a'r cymorth sydd ar gael mewn dogfen a anfonwyd i ganolfannau.