Safon UG a Safon Uwch

Cymwysterau UG a Safon Uwch yw'r prif gymwysterau cyffredinol ar Lefel 3, ac maent fel arfer yn cael eu hastudio pan fydd dysgwyr rhwng 16 ac 19 oed. Maent yn cael eu defnyddio fel sail i dderbyn myfyrwyr i addysg uwch, hyfforddiant pellach neu fynediad i gyflogaeth.

Diwygio

Yn dilyn yr Adolygiad o Gymwysterau ar gyfer pobl ifanc 14 i 19 oed yng Nghymru yn 2012, cynlluniwyd set newydd o gymwysterau Safon Uwch i ddysgwyr yng Nghymru. Cafodd y set gyntaf o gymwysterau Safon Uwch diwygiedig ei haddysgu gyntaf o fis Medi 2015, a chafodd yr olaf ei haddysgu gyntaf o fis Medi 2017.

Gwahaniaethau â Lloegr a Gogledd Iwerddon

Mae cymwysterau Safon Uwch y tair gwlad o'r un maint, manwl gywirdeb a chludadwyedd, ond mae rhai gwahaniaethau allweddol.

Yng Nghymru:

  • Bydd cymwysterau Safon Uwch:
    • Yn cynnwys unedau Uwch Gyfrannol (UG) ac U2. Mae'r uned Uwch Gyfrannol yn gymhwyster annibynnol, sydd hefyd yn cyfrannu 40% tuag at y cymhwyster Safon Uwch cyflawn. 
    • Yn rhannu'r un cynnwys â chymwysterau Safon Uwch yn Lloegr, ond gan gynnwys safbwynt Cymreig fel sy'n briodol.
    • Yn parhau i gynnal asesiadau ymarferol neu rai nas cynhelir drwy arholiadau wrth asesu rhan bwysig o'r pwnc, gyda'r asesiadau hyn yn cyfrannu tuag at y radd derfynol.
  • Dim ond unwaith y gellir ailsefyll unedau unigol.
  • Gellir sefyll arholiadau Uwch Gyfrannol ar ddiwedd y cwrs Uwch Gyfrannol neu ochr yn ochr ag arholiadau Safon Uwch.

  Cliciwch yma i weld ffeithlun am y newidiadau yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

  I weld eglurhad manylach o'r newidiadau, cliciwch yma.

Pa bynciau sydd ar gael?

Mae rhai pynciau sydd wedi'u cynllunio'n benodol i Gymru, ond mae pynciau sydd wedi'u cynllunio i Loegr sydd hefyd ar gael yng Nghymru, pan nad oes fersiwn sy'n benodol i Gymru.

Cyfeirir at y rhai a gynlluniwyd i Gymru fel cymwysterau cymeradwy. Cyfeirir at y rhai a gynlluniwyd i Loegr sydd hefyd ar gael yng Nghymru fel cymwysterau dynodedig. Ceir rhagor o wybodaeth am gymwysterau dynodedig isod.