Adnoddau i gefnogi cymwysterau TGAU a Safon Uwch newydd

Trosolwg o'r cymorth sydd ar gael ar gyfer cymwysterau TGAU a Safon Uwch newydd i'w haddysgu gyntaf ym mis Medi 2017.

Rydym wedi bod yn gweithio gyda CBAC, Llywodraeth Cymru a'r Consortia Rhanbarthol i hwyluso ac egluro'r hyfforddiant a'r adnoddau a gynigir i gefnogi'r broses o gyflwyno'r cymwysterau newydd.

Ar gyfer pob un o'r cymwysterau a gyflwynwyd yn 2017, rydym wedi cynhyrchu trosolwg o'r hyfforddiant a'r adnoddau sydd, yr ydym ar ddeall, ar gael i helpu athrawon i baratoi ac addysgu'r cymwysterau newydd, neu a fydd ar gael.

Am ddiweddariad ar yr adnoddau cyfrwng Cymraeg i gefnogi y cymwysterau a gyflwynwyd yn 2015, 2016 a 2017, dilynwch y ddolen yma.

TGAU Busnes

 
Meini Prawf Cymeradwyo Ar gael ar wefan Cymwysterau Cymru, yma.
Crynodeb o'r newidiadau
 • Mae nodau ac amcanion ychwanegol ar gyfer y pwnc wedi'u nodi.
 • Mae'r amcanion asesu a'r pwysoliadau wedi'u diwygio.
 • Asesir drwy arholiad yn unig, mae'r elfen asesiad dan reolaeth wedi'i dileu.
 • Dyrennir 10% o'r marciau ar gyfer sgiliau meintiol sy'n cynnwys cyfrifiadau a dehongli data meintiol.
 • Mae rhai agweddau ar y cynnwys sydd i'w asesu wedi'u diweddaru.
 • Mae'r fanyleb newydd yn llinol, gyda'r holl waith asesu yn cael ei wneud ar ddiwedd y cwrs. Rhaid i ddysgwyr sydd am ailsefyll, ailsefyll pob uned.
Manyleb Ar gael ar wefan CBAC, yma.
Deunydd asesu enghreifftiol Ar gael ar wefan CBAC, yma.
Canllawiau i athrawon Ar gael ar wefan CBAC, yma.
Hyfforddiant

Ar gael ar wefan CBAC yma.

Gellir gweld y deunyddiau DPP a'u lawrlwytho o wefan ddiogel CBAC.

Adnoddau addysgu a dysgu

Gellir gweld yr adnoddau a'u lawrlwytho o Adnoddau Addysgol Digidol CBAC yma.

Mae CBAC wedi llunio pecyn cymorth i athrawon ar sut i addysgu sgiliau meintiol a thechnegau mathemategol yma.

Mae Cangen Adnoddau Cymraeg mewn Addysg Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Cynnal i greu adnodd Rheoli Busnes cyffredinol a fydd yn cynnwys fideos a gweithgareddau ar-lein Cymraeg. Bydd yr adnodd hwn ar gael ar Hwb. (Ar gael: Tachwedd 2017)

Mae Hodder wedi cyhoeddi gwerslyfr yn benodol ar gyfer y cymhwyster hwn sy'n cyd-fynd â manylebau CBAC ac Eduqas. Bydd y fersiwn Gymraeg yn dilyn yng ngwanwyn 2018.

 

TGAU Cyfrifiadureg

 
Meini Prawf Cymeradwyo Ar gael ar wefan Cymwysterau Cymru, yma.
Crynodeb o'r newidiadau
 • Mae nodau ac amcanion y pwnc wedi'u diwygio.
 • Mae'r amcanion asesu a'r pwysoliadau wedi'u diwygio.
 • Mae rhai agweddau ar y cynnwys wedi'u diweddaru
 • Mae'r strwythur asesu yn debyg i'r cymhwyster blaenorol ac mae'n cynnwys tair uned: arholiad ysgrifenedig, arholiad ar y sgrin ac asesiad nas cynhelir drwy arholiad.
 • Mae pwysoliad yr elfen asesiad nas cynhelir drwy arholiad wedi gostwng o 25% i 20% o'r cymhwyster cyffredinol.
 • Mae'r fanyleb newydd yn llinol, gyda'r holl waith asesu yn cael ei wneud ar ddiwedd y cwrs. Rhaid i ddysgwyr sydd am ailsefyll, ailsefyll pob uned a arholir. Gellir cario marciau o'r asesiad nas cynhelir drwy arholiad ymlaen.
Manyleb Ar gael ar wefan CBAC, yma.
Deunydd asesu enghreifftiol Ar gael ar wefan CBAC, yma.
Canllawiau i athrawon Ar gael ar wefan CBAC, yma.
Hyfforddiant

Ar gael ar wefan CBAC yma.

Gellir gweld y deunyddiau DPP a'u lawrlwytho o wefan ddiogel CBAC.

Adnoddau addysgu a dysgu

Mae CBAC wedi llunio e-werslyfr i gynnwys adnoddau digidol wedi'u diweddaru sy'n ymwneud â meysydd cynnwys newydd. Mae ar gael ar wefan CBAC yma.

 

TGAU Dylunio a Thechnoleg

 

 
Meini Prawf Cymeradwyo Ar gael ar wefan Cymwysterau Cymru, yma.
Crynodeb o'r newidiadau
 • Un fanyleb sy'n cwmpasu pob un o'r tri maes dylunio; symud i ffwrdd o fanylebau ar wahân ar gyfer pob un o'r chwe maes yn y cymhwyster etifeddol.
 • Mae'r meysydd ffocws wedi'u hailddiffinio fel: dylunio peirianneg; ffasiwn a thecstilau; a dylunio cynnyrch. - Mae'r amcanion asesu a'r pwysoliadau wedi'u mireinio.
 • Mae'r oriau yr argymhellir i'w treulio ar dasgau asesu nas cynhelir drwy arholiad wedi cynnydd o 30 i 35 awr - gostyngodd cyfraniad gwaith nas asesir drwy arholiad o 60% i 50%.
 • Mae'r fanyleb newydd yn llinol, gyda'r holl waith asesu yn cael ei wneud ar ddiwedd y cwrs. Rhaid i ddysgwyr sydd am ailsefyll, ailsefyll pob elfen.
Manyleb Ar gael ar wefan CBAC, yma.
Deunydd asesu enghreifftiol Ar gael ar wefan CBAC ar gyfer Dylunio CynnyrchDylunio Cynnyrch and Dylunio Peirianneg
Canllawiau i athrawon

Bydd Canllawiau i Athrawon ar gael ar wefan CBAC yn fuan.

Hyfforddiant

Ar gael ar wefan CBAC yma.

Gellir gweld y deunyddiau DPP a'u lawrlwytho o wefan ddiogel CBAC.

Adnoddau addysgu a dysgu

Mae CBAC yn diweddaru detholiad o adnoddau digidol ar-lein er mwyn cefnogi'r cymhwyster newydd. Caiff y rhain eu cynhyrchu'n ddwyieithog ac maent ar gael yma.

 

 

TGAU Astudiaethau'r Cyfryngau

 
Meini Prawf Cymeradwyo Ar gael ar wefan Cymwysterau Cymru, yma.
Crynodeb o'r newidiadau
 • Rhai mân ddiwygiadau i nodau ac amcanion y pwnc
 • Mae'r amcanion asesu a'r pwysoliadau wedi'u diwygio.
 • Rhai newidiadau i'r gofynion o ran gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau
 • Mae cyfraniad yr elfen nas asesir drwy arholiad at y radd gyffredinol wedi gostwng o 60% i 40%
 • Cynnydd o un i ddau arholiad ysgrifenedig
 • Mae'n ofynnol i ddysgwyr fod yn gyfarwydd ag ystod ehangach o ffurfiau ar y cyfryngau gan gynnwys cyfryngau ar-lein a rhaglenni teledu, gan ymgorffori safbwynt Cymreig lle y bo'n briodol
 • Rhaid i ddysgwyr astudio tair ffurf gyferbyniol ar y cyfryngau yn fanwl
 • Mae'r fanyleb newydd yn llinol, gyda'r holl waith asesu yn cael ei wneud ar ddiwedd y cwrs. Rhaid i ddysgwyr sydd am ailsefyll, ailsefyll pob elfen.
Manyleb Ar gael ar wefan CBAC, yma.
Deunydd asesu enghreifftiol Ar gael ar wefan CBAC, yma.
Canllawiau i athrawon Ar gael ar wefan CBAC, yma.
Hyfforddiant

Ar gael ar wefan CBAC, yma.

Gellir gweld y deunyddiau DPP a'u lawrlwytho o wefan ddiogel CBAC.

Adnoddau addysgu a dysgu

Mae CBAC wedi diweddaru ei adnoddau digidol ar-lein er mwyn cefnogi'r cymhwyster newydd. Cafodd y rhain eu cynhyrchu'n ddwyieithog a byddant yn cynnwys adnoddau penodol er mwyn helpu dysgwyr i astudio pob ffurf ar y cyfryngau a nodir yn y fanyleb yn fanwl. Mae adnoddau sy'n bodoli eisoes ar gael ar wefan CBAC yma.

TGAU Cymraeg Ail Iaith

 
Meini Prawf Cymeradwyo Ar gael ar wefan Cymwysterau Cymru, yma.
Crynodeb o'r newidiadau
 • Mae gwybodaeth fanylach i ysgolion, rhieni a dysgwyr am y newidiadau i'r cymhwyster TGAU Cymraeg Ail Iaith a'u goblygiadau ar gael ar wefan Cymwysterau Cymru. Ar gael yma.
 • Ni fydd y cymhwyster TGAU Cymraeg Ail Iaith newydd ar gael fel cwrs byr
 • Mae'r cynnwys wedi'i strwythuro o amgylch tri chyd-destun cyffredinol, sy'n disodli meysydd pwnc y manylebau blaenorol a oedd â diffiniad cul
 • Mae'r amcanion asesu a’u pwysoliadau wedi'u diweddaru
 • Mae mwy o bwyslais ar siarad a gwrando, sydd bellach yn cyfrannu 50% tuag at y radd derfynol, yn hytrach na 40%;
 • Mae mwy o bwyslais hefyd ar ddefnyddio patrymau iaith yn hytrach na rhestr o eirfa a ragnodwyd.
 • Mae'r fanyleb yn cynnwys pedair uned wedi'u pwysoli'n gyfartal: mae'r gyntaf a'r ail yn asesu siarad a gwrando (llafaredd), a'r drydedd a'r bedwaredd yn asesu darllen ac ysgrifennu.
 • Asesir siarad a gwrando drwy arholiad llafar dan arweiniad athro, ac mae'r tasgau asesu dan reolaeth wedi'u dileu
 • Rhaid i ddysgwyr ddangos y gallu i ryngweithio'n ddigymell wrth siarad a gwrando
 • Mae'r fanyleb newydd wedi'i rhannu'n unedau, sy'n darparu ar gyfer rhywfaint o waith asesu fesul cam, ond gyda'r rhan fwyaf o'r gwaith asesu yn cael ei wneud ar ddiwedd y cwrs.
 • Rhaid i 75% o'r gwaith asesu o leiaf (tair o'r unedau) gael ei wneud yn ystod blwyddyn olaf y cwrs, mae'n rhaid iddynt gynnwys yr unedau darllen ac ysgrifennu, a asesir drwy arholiad
Manyleb Ar gael ar wefan CBAC, yma.
Deunydd asesu enghreifftiol Ar gael ar wefan CBAC, yma.
Canllawiau i athrawon Ar gael ar wefan CBAC, yma.
Hyfforddiant

Ar gael ar wefan CBAC yma.

Gellir gweld y deunyddiau DPP a'u lawrlwytho o wefan ddiogel CBAC.

Adnoddau addysgu a dysgu

Mae llawer o adnoddau iaith a gramadeg eisoes ar gael. Mae adnoddau ar gael ar wefan CBAC yma.

Mae Illuminate Publishing wedi cynhyrchu gwerslyfr sydd ar gael yma.

UG / Safon Uwch Dylunio a Thechnoleg

 
Meini Prawf Cymeradwyo Ar gael ar wefan Cymwysterau Cymru, yma.
Crynodeb o'r newidiadau
 • Mae nodau'r pwnc a'r cynnwys wedi newid, gan roi mwy o bwyslais ar fathemateg, gwyddoniaeth, egwyddorion technegol ac egwyddorion dylunio a gwneud.
 • Mae'r amcanion asesu a'r pwysoliadau wedi'u diwygio. 
 • Mae'r meysydd dylunio cymeradwy blaenorol wedi'u disodli gan y canlynol: Dylunio Cynnyrch; Ffasiwn a Thecstilau; a Dylunio Peirianneg. Rhaid i ddysgwyr ddewis pa un o'r rhain y maent am arbenigo ynddo.
 • Mae cyfraniad y gwaith nas asesir drwy arholiad wedi gostwng o 60% i 50%.
Manyleb Ar gael ar wefan CBAC, yma.
Deunydd asesu enghreifftiol Ar gael ar wefan CBAC ar gyfer Dylunio CynnyrchFfasiwn a Thecstiliau a Dylunio Peirianneg.
Canllawiau i athrawon Bydd Canllawiau i Athrawon ar gael ar wefan CBAC yn fuan.
Hyfforddiant

Ar gael ar wefan CBAC yma.

Gellir gweld y deunyddiau DPP a'u lawrlwytho o wefan ddiogel CBAC.

Adnoddau addysgu a dysgu

Mae CBAC yn diweddaru detholiad o adnoddau digidol ar-lein er mwyn cefnogi'r cymhwyster newydd. Caiff y rhain eu cynhyrchu'n ddwyieithog ac maent ar gael yma.


 

UG / Safon Uwch Llywodraeth a Gwleidyddiaeth

 
Meini Prawf Cymeradwyo Ar gael ar wefan Cymwysterau Cymru, yma.
Crynodeb o'r newidiadau
 • Mae nodau'r pwnc, ei amcanion asesu a'u pwysoliadau wedi'u diwygio.
 • Ni all dysgwyr ddewis rhwng unedau astudio dewisol mwyach. Cânt eu hasesu yn erbyn yr holl gynnwys a nodir yn y fanyleb.
 • Cyflwynwyd uned newydd i'r cymhwyster UG Gwleidyddiaeth Gymreig a rôl Datganoli.
 • Mae cynnwys newydd ar gyfer gwleidyddiaeth fyd-eang wedi'i ychwanegu at y fanyleb newydd
Manyleb Ar gael ar wefan CBAC, yma.
Deunydd asesu enghreifftiol Ar gael ar wefan CBAC, yma.
Canllawiau i athrawon Ar gael ar wefan CBAC, yma.
Hyfforddiant

Ar gael ar wefan CBAC yma.

Gellir gweld y deunyddiau DPP a'u lawrlwytho o wefan ddiogel CBAC.

Adnoddau addysgu a dysgu

Mae CBAC yn diweddaru adnoddau digidol ar-lein er mwyn cefnogi'r cymhwyster newydd. Caiff y rhain eu cynhyrchu'n ddwyieithog.

Mae Cangen Adnoddau'r Gymraeg Llywodraeth Cymru wedi comisiynu CBAC i gynhyrchu adnodd newydd ar Wleidyddiaeth yn yr Unol Daleithiau. (Uned 4) fydd ar gael ar Hwb.

Mae Cangen Adnoddau Cymraeg mewn Addysg Llywodraeth Cymru yn bwriadu comisiynu adnodd newydd sy'n ymwneud â chysyniadau a damcaniaethau gwleidyddol (Uned 3).

Mae CBAC yn cynnal grŵp rhwydweithio dwyieithog i athrawon ar Facebook er mwyn helpu i rannu erthyglau ac adnoddau. Ewch i dudalen y grŵp yma.

UG / Safon Uwch Mathemateg

 
Approval Criteria Ar gael ar wefan Cymwysterau Cymru, yma.
Crynodeb o'r newidiadau
 • Ni all dysgwyr ddewis rhwng unedau astudio dewisol mwyach. Cânt eu hasesu yn erbyn yr holl gynnwys a nodir yn y fanyleb.
 • Rhaid i bob dysgwr astudio ystadegau a mecaneg.
 • Rhaid i ddysgwyr archwilio setiau data mawr drwy edrych ar ddiagramau, dehongli data a defnyddio technoleg.
 • Caniateir defnyddio mathau penodol o gyfrifianellau yn yr asesiad. Rhestrir y mathau penodol a ganiateir yn y fanyleb.
 • Mae nifer yr amcanion asesu wedi gostwng o bump i dri gyda diwygiadau i'r geiriad.
Manyleb Ar gael ar wefan CBAC, yma.
Deunydd asesu enghreifftiol Ar gael ar wefan CBAC, yma.
Canllawiau i athrawon Ar gael ar wefan CBAC, yma.
Hyfforddiant

Ar gael ar wefan CBAC yma.

Gellir gweld y deunyddiau DPP a'u lawrlwytho o wefan ddiogel CBAC.

Adnoddau addysgu a dysgu

Mae'r cyhoeddwr Illuminate wrthi'n cynhyrchu pedwar gwerslyfr i gefnogi cymhwyster CBAC fydd allan yn 2018.

Mae CBAC wedi diweddaru ei fanc o gwestiynau ar-lein drwy ychwanegu cwestiynau â thag er mwyn i ganolfannau allu creu papurau cwestiynau ymarfer ac mae ar gael yma.

Mae CBAC wedi llunio adnoddau a gweithgareddau ar ystadegau a setiau data mawr sydd ar gael yma.

UG / Safon Uwch Mathemateg Bellach

 
Meini Prawf Cymeradwyo Ar gael ar wefan Cymwysterau Cymru, yma.
Crynodeb o'r newidiadau
 • Ar lefel UG, mae pob uned yn orfodol.
 • Bydd dysgwyr yn sefyll tair uned (Uned 1, Uned 2 ac Uned 3) sydd â'r un pwysoliad mewn mathemateg bur, ystadegau a mecaneg.
 • Ar lefel U2, bydd ymgeiswyr yn sefyll dwy uned ychwanegol. Mae Uned 4 yn orfodol a bydd ymgeiswyr yn dewis rhwng Uned 5 ac Uned 6.
 • Mae nifer yr amcanion asesu wedi gostwng o bump i dri gyda diwygiadau i'r geiriad.
 • Rhaid i ddysgwyr archwilio setiau data mawr drwy edrych ar ddiagramau, dehongli data a defnyddio technoleg.
 • Caniateir defnyddio mathau penodol o gyfrifianellau yn yr asesiad. Rhestrir y mathau penodol a ganiateir yn y fanyleb
Manyleb Ar gael ar wefan CBAC, yma.
Deunydd asesu enghreifftiol Ar gael ar wefan CBAC, yma.
Canllawiau i athrawon Ar gael ar wefan CBAC, yma.
Hyfforddiant

Ar gael ar wefan CBAC yma.

Gellir gweld y deunyddiau DPP a'u lawrlwytho o wefan ddiogel CBAC.

Adnoddau addysgu a dysgu

Mae'r cyhoeddwr Illuminate wrthi'n cynhyrchu pedwar gwerslyfr i gefnogi cymhwyster CBAC fydd allan yn 2018.

Mae CBAC wedi diweddaru ei fanc o gwestiynau ar-lein drwy ychwanegu cwestiynau â thag er mwyn i ganolfannau allu creu papurau cwestiynau ymarfer ac mae ar gael yma.

Mae CBAC wedi llunio adnoddau a gweithgareddau ar ystadegau a setiau data mawr sydd ar gael yma.

UG / Safon Uwch Astudiaethau'r Cyfryngau

 
Meini Prawf Cymeradwyo Ar gael ar wefan Cymwysterau Cymru, yma.
Crynodeb o'r newidiadau
 • Mae nodau ac amcanion y pwnc wedi'u diwygio.
 • Mae cynnwys pwnc newydd wedi'i ychwanegu gan gynnwys gofyniad i ddysgwyr astudio damcaniaethau allweddol, ffurfiau penodol ar y cyfryngau a chynhyrchion gosod.
 • Rhaid i ddysgwr astudio un o gynhyrchion y cyfryngau sy'n cynnwys safbwynt Cymreig. 
 • Rhaid i ddysgwyr astudio tair enghraifft gyferbyniol o ffurfiau'r cyfryngau yn fanwl.
Manyleb Ar gael ar wefan CBAC, yma.
Deunydd asesu enghreifftiol Ar gael ar wefan CBAC, yma.
Canllawiau i athrawon Byddant ar gael ar wefan CBAC.
Hyfforddiant

Ar gael ar wefan CBAC yma.

Gellir gweld y deunyddiau DPP a'u lawrlwytho o wefan ddiogel CBAC.

Adnoddau addysgu a dysgu

Mae'r cyhoeddwr Illuminate wrthi'n cynhyrchu pedwar gwerslyfr i gefnogi cymhwyster CBAC fydd allan yn 2018.

Mae CBAC wedi diweddaru ei fanc o gwestiynau ar-lein drwy ychwanegu cwestiynau â thag er mwyn i ganolfannau allu creu papurau cwestiynau ymarfer ac mae ar gael  yma.

Mae CBAC wedi diweddaru ei adnoddau ar-lein ac maent ar gael yma.


 

UG / Safon Uwch Y Gyfraith

 
Meini Prawf Cymeradwyo Ar gael ar wefan Cymwysterau Cymru, yma.
Crynodeb o'r newidiadau
 • Mae nodau ac amcanion y pwnc wedi'u diwygio
 • Tri maes astudio ar lefel UG, sy'n adlewyrchu'r ffaith bod mwy o ffocws ar system gyfreithiol Cymru a goblygiadau datganoli.
 • Mae'r amcanion asesu a'r pwysoliadau wedi'u diwygio
Manyleb Ar gael ar wefan CBAC, yma.
Deunydd asesu enghreifftiol Ar gael ar wefan CBAC, yma.
Canllawiau i athrawon Ar gael ar wefan CBAC, yma.
Hyfforddiant

Ar gael ar wefan CBAC yma.

Adnoddau addysgu a dysgu

Mae'r cyhoeddwr Illuminate wrthi'n cynhyrchu pedwar gwerslyfr i gefnogi cymhwyster CBAC fydd allan yn 2018.

Mae CBAC wedi diweddaru'r adnoddau digidol sydd ar gael ar ei wefan ac maent ar gael yma.

Mae Cangen Adnoddau Cymraeg mewn Addysg Llywodraeth Cymru wedi comisiynu cyfres o bosteri gwybodaeth (rhai digidol ac argraffedig) sy'n cyfleu egwyddorion y system gyfreithiol.