Diwygio Cymwysterau Galwedigaethol

Lle rydym wedi nodi'r angen am ddiwygio cymwysterau galwedigaethol, er enghraifft drwy ganfyddiadau adolygiad sector, rydym yn ymgymryd â rhaglen waith i sicrhau bod cymwysterau newydd sy'n diwallu anghenion dysgwyr, cyflogwyr a chanolfannau yng Nghymru yn cael eu datblygu a'u bod ar gael.

Mae gennym ddewis o ffyrdd i sicrhau cymwysterau newydd, effeithiol. Gallwn naill ai: 

  • Ddatblygu a chyhoeddi meini prawf cymeradwyo a gwahodd cyrff dyfarnu i gyflwyno cymwysterau sy'n bodloni'r meini prawf hyn neu 
  • Drwy ymarfer caffael cystadleuol, comisiynu un corff dyfarnu i ddatblygu un neu ragor o gymwysterau newydd i ddiwallu anghenion penodol dysgwyr yng Nghymru. 

Ar gyfer y naill ffordd neu'r llall, rydym yn ymgysylltu'n eang â darparwyr dysgu, cyflogwyr, cyrff sector a gweithwyr proffesiynol eraill â diddordeb i nodi'r hyn sydd angen ei gynnwys ym mhob cymhwyster, a sut y gellir ei asesu orau. Rydym yn cymryd camau i sicrhau bod darparwyr dysgu yn cael eu cefnogi gan raglen rheoli newid effeithiol i'w helpu i baratoi i gyflwyno'r cymwysterau newydd. 

Ein dull gweithredu yw sicrhau bod pob cymhwyster diwygiedig yn: 

  • Ddilys: ei fod yn asesu'r wybodaeth, y sgiliau a'r dealltwriaeth yn y modd cywir 
  • Dibynadwy: ei fod yn deg i bob dysgwr ac yn profi'r un pethau, i'r un graddau, lle bynnag a phryd bynnag y caiff ei sefyll 
  • Hydrin: bod darparwyr dysgu a chyrff dyfarnu yn gallu ymdopi â dysgu ac asesu'r cymhwyster o fewn adnoddau rhesymol 
  • Ennyn diddordeb: o ran cynnwys a threfniadau asesu, y caiff ei gynllunio i ennyn diddordeb a sylw dysgwyr mewn modd sy'n dangos eu sgiliau gorau. 

Yn yr adran hon, cewch fanylion ein gwaith mewn ymateb i'n dau ddiwygiad cyntaf i'r sector – Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant, ac Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig.