Datblygu Cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae Cymwysterau Cymru, Gofal Cymdeithasol Cymru ac Is-adran Gwasanaethau Addysg a Datblygu'r Gweithlu (WEDS) o Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru (NWSSP) wedi gweithio gyda'i gilydd i ddatblygu cynnwys y gyfres newydd o gymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant.

Rydym hefyd yn cydweithio â thri arbenigwr pwnc ym meysydd Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant, Dysgu, Datblygu a Chwarae (CCLDP) er mwyn datblygu llwybrau drafft ar gyfer y cymwysterau newydd. At hynny, mae ein harbenigwyr pwnc wedi  gweithio'n agos gyda chyflogwyr, sefydliadau allweddol, ac arbenigwyr pwnc o bob rhan o'r sector drwy gydol y prosiect, er mwyn sicrhau bod y cynnwys yn berthnasol, yn gyfredol ac yn cynnwys gwybodaeth a dealltwriaeth allweddol.

Ar 25 a 27 Ebrill 2017, cynhaliodd Cymwysterau Cymru weithdai ymgysylltu â rhanddeiliaid yng Nghaerdydd a Wrecsam i athrawon, darlithwyr Colegau Addysg Bellach a darlithwyr Addysg Uwch er mwyn trafod datblygiad y cynnwys. Daeth llawer o bobl i'r gweithdai a bu'n gyfle i drafod y cynnwys arfaethedig yn fanwl ar gyfer Lefelau 1/2 a chymwysterau seiliedig ar wybodaeth Lefel 3. Cafodd yr adborth a gasglwyd ei ddefnyddio i lywio'r gwaith o ddatblygu’r cymwysterau arfaethedig hyn, ac roedd y  gweithdai dilynol yn mis Mehefin 2017.

Mae Is-adran Gwasanaethau Addysg a Datblygu'r Gweithlu (WEDS) o Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru wedi cynnal cyfanswm o 11 o ddigwyddiadau grŵp ffocws ym mhob rhan o GIG Cymru er mwyn adolygu cynnwys craidd arfaethedig y cymwysterau newydd. Roedd wyth o'r digwyddiadau yn canolbwyntio ar y cymwysterau arfaethedig newydd Lefel 2 a Lefel 3 yn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a thri o'r cymwysterau newydd Lefel 2 a Lefel 3 yn Gofal Plant, Dysgu, Datblygu a Chwarae (CCLDP). Roedd 86 o bobl yn bresennol yn y digwyddiadau a gynhaliwyd gan WEDS ac roedd y rhan fwyaf ohonynt yn staff GIG Cymru. Roedd y rhan fwyaf o'r adborth yn gadarnhaol, yn enwedig o ran y cymwysterau CCLDP newydd sydd wrthi'n cael eu datblygu er mwyn cynnwys rolau gofal plant o fewn GIG Cymru, yn ogystal â'r sector Gofal Iechyd. Nododd y grwpiau nifer o feysydd dewisol a ddylai, yn eu barn nhw, gael eu cynnwys er mwyn sicrhau bod y cymwysterau yn addas ar y diben yn GIG Cymru. Croesawodd y grwpiau y cynnig y byddai gan bob cymhwyster Lefel 2 leoliadau a byddai cymwysterau Lefel 3 cyfatebol yn cynnwys credyd academaidd ‘cydnabyddedig’ ar ffurf pwyntiau UCAS.

Cynhaliodd Gofal Cymdeithasol Cymru wyth o grwpiau ffocws ledled Cymru yn ystod mis Tachwedd a mis Rhagfyr 2016. Gwnaeth y grwpiau ffocws ystyried cynnwys craidd Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar gyfer y cymhwyster cyflwyno a'r cymwysterau ymarfer ar Lefel 2 a Lefel 3. Roedd mwy na 120 o bobl yn bresennol yn y grwpiau ffocws, o bob rhan o'r sector, gan gynnwys rheolwyr, ymarferwyr a darparwyr dysgu.

Yn ystod mis Rhagfyr 2016, gwnaeth Rhwydwaith Blynyddoedd Cynnar Gofal Cymdeithasol Cymru ystyried Cynnwys Craidd CCLDP. Yn dilyn hwn, cynhaliodd Gofal Cymdeithasol Cymru saith grŵp ffocws ledled Cymru. Nod yr ymgysylltiad oedd rhoi sylwadau ar y cynnwys ar gyfer Cynnwys Craidd CCLDP ar gyfer y cymhwyster cyflwyno a'r cymwysterau ymarfer ar Lefel 2 a 3.

Daeth 197 o gynrychiolwyr i'r grwpiau ffocws ac roedd yn cynnwys cynrychiolwyr o'r sector blynyddoedd cynnar a gofal plant, gan gynnwys rheolwyr a pherchenogion, sefydliadau gofal plant cenedlaethol, awdurdodau lleol ac AGGCC.