TGAU Technoleg Ddigidol

Mae Cymwysterau Cymru’n falch o gyhoeddi’r meini prawf cymeradwyo ar gyfer cymhwyster newydd TGAU Technoleg Ddigidol, sydd wedi’u datblygu mewn cydweithrediad â rhanddeiliaid ers i’n hadolygiad o gymwysterau a’r system gymwysterau yn y sector TGCh, Digidol i’r Dyfodol, gael ei gyhoeddi yn Rhagfyr 2018.

Bydd y meini prawf cymeradwyo’n caniatáu i gorff dyfarnu ddatblygu’r cymhwyster, y bwriedir iddo fod ar gael i’w addysgu gyntaf ym mis Medi 2021. Dylai’r fanyleb a deunyddiau asesu enghreifftiol fod ar gael i ganolfannau ddeuddeg mis cyn hynny.

Mae’r fideo uchod yn dangos crynodeb o’n gofynion ar gyfer y cymhwyster hwn a gellir darllen y manylion llawn yn y ddogfen PDF isod.

Rydym hefyd yn eich gwahodd i ddarllen y ddogfen ‘TGAU Technoleg Ddigidol: Sut gwnaethom ddatblygu’r meini prawf cymeradwyo’, sy’n crynhoi’r dull datblygu a ddefnyddiwyd gennym, a sut y gwnaethom ymateb i adborth gan randdeiliaid.