Digidol i’r Dyfodol: Paratoi ar gyfer y cymwysterau newydd

Mae wedi bod yn 18 mis prysur ers i ni gyhoeddi ein hadroddiad yn mynegi ein bwriad i ddatblygu cymhwyster TGAU, UG a Safon Uwch newydd.

emyr_george.png

Gan Emyr George, Cyfarwyddwr polisi a diwygio cymwysterau

Cyhoeddwyd 9 Tachwedd 2020

Yn ôl yn y gwanwyn, cymeradwywyd y cymhwyster TGAU newydd yn barod i'w addysgu am y tro cyntaf o fis Medi 2021. Gallwch weld y fanyleb, deunyddiau asesu enghreifftiol a deunyddiau cymorth ar wefan CBAC. Mae hyn yn benllanw cydweithredu ac ymgysylltu parhaus â rhanddeiliaid ar gynnwys ac asesu arfaethedig y cymwysterau newydd. Diolch i bawb sydd wedi cymryd yr amser i roi eich barn i ni ar hyd y ffordd.  

Ers hynny rydym wedi ymgysylltu ar gynigion ar gyfer y cymwysterau UG a Safon Uwch Technoleg Ddigidol newydd.  Unwaith eto, rydym yn ddiolchgar am fewnbwn meddylgar amrywiaeth o randdeiliaid gwahanol a fydd yn ein helpu i lunio'r gofynion terfynol ar gyfer y cymhwyster. Byddwn yn cyhoeddi'r meini prawf cymeradwyo ar gyfer y cymwysterau UG a Safon Uwch yng ngwanwyn 2021. Ein nod yw cymeradwyo manylebau ac asesiadau erbyn mis Awst 2021, mewn pryd ar gyfer yr addysgu cyntaf ym mis Medi 2022. 

Wrth gynllunio a datblygu'r cymwysterau newydd hyn, rydym wedi bod yn meddwl am yr hyn y bydd ei angen ar ysgolion a cholegau i'w helpu i baratoi ar gyfer cyflwyno'r cymwysterau newydd.  

Rydym wedi gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru, CBAC a Technocamps, i gytuno pa gymorth fydd ar gael. Rydym yn canolbwyntio ar sicrhau bod cyfleoedd hyfforddi a datblygu addas ar gael i athrawon, a sicrhau y bydd ysgolion, colegau a dysgwyr yn gallu cael gafael ar y feddalwedd sydd ei hangen arnynt. 

Mae Technocamps a CBAC wedi cytuno ar raglen o ddatblygiad proffesiynol i athrawon i helpu i baratoi ar gyfer addysgu'r cymhwyster o fis Medi 2021. Mae Technocamps yn cynllunio rhaglen am ddim o hyfforddiant o ansawdd uchel i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth athrawon o'r pwnc. Bydd CBAC yn cynnig digwyddiadau, fel y dangosir ar ei wefan, ac adnoddau sy'n cefnogi dealltwriaeth athrawon o ofynion y cymhwyster a'i drefniadau asesu. Disgwylir i'r rhaglen hon ddechrau ym mis Rhagfyr 2020, a byddwn yn cyhoeddi llinell amser ar ein gwefan cyn bo hir sy'n manylu ar yr hyn a gynigir.  

Mae rhai ysgolion ac athrawon wedi codi pryderon am ofynion meddalwedd y fanyleb TGAU newydd. Bydd y cymhwyster newydd yn galluogi dysgwyr i ddefnyddio ystod o feddalwedd o safon diwydiant i gwblhau eu tasgau ymarferol. Bydd gofynion y feddalwedd yn helpu i sicrhau y gall dysgwyr ddangos tystiolaeth o'u gwaith yn syml ac yn glir fel y gellir eu gwobrwyo'n briodol am eu hymdrechion.  

Rydym yn gwybod y bydd cost i rai canolfannau roi mynediad i'w dysgwyr i'r feddalwedd sydd ei hangen arnynt. Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn edrych ar opsiynau i ysgolion gaffael trwyddedau defnyddwyr am y pris mwyaf cost-effeithiol, gyda mynediad unigol drwy Hwb i becyn llawn Adobe Creative Cloud. Rydym mewn cysylltiad rheolaidd â Llywodraeth Cymru ynglŷn â'r datblygiad cyffrous hwn ac mae'r arwyddion yn addawol. Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith hwn erbyn diwedd 2020. 

Wrth i ni barhau â'n gwaith ar y cymwysterau UG a Safon Uwch newydd, byddwn yn nodi'r hyfforddiant a'r cymorth sydd ei angen ac yn gweithio gyda'n partneriaid i helpu i sicrhau ei fod ar gael i ganolfannau pan fydd ei angen arnynt.   

Yn y cyfamser, os hoffech gysylltu ynglŷn ag unrhyw agwedd ar ein gwaith ar y cymwysterau Technoleg Ddigidol newydd, gallwch gysylltu â ni ar datblygu@cymwysteraucymru.org