Technoleg Ddigidol: Datblygu Cymwysterau

Ym mis Rhagfyr 2018, gwnaethom gyhoeddi Digidol i’r Dyfodol, ein hadolygiad o gymwysterau a'r system gymwysterau yn y sector technoleg gwybodaeth a chyfathrebu.

Roedd yr adolygiad yn gosod cyfres o gamau gweithredu tymor byr a thymor hwy gyda'r bwriad o fynd i'r afael â'r materion a nodwyd. Roedd y rhain yn cynnwys gwahodd cyrff dyfarnu i ddatblygu dau gymhwyster newydd mewn Technoleg Ddigidol, cymhwyster TGAU a chymhwyster TAG UG/Safon Uwch, i fod ar gael i'w haddysgu am y tro cyntaf ym mis Medi 2021 a mis Medi 2022 yn y drefn honno. 

Mae'r tabl isod yn dangos manylion y camau gweithredu a'r cerrig milltir allweddol yn ein gwaith i ddatblygu meini prawf cymeradwyo ar gyfer y cymwysterau hyn a chefnogi eu gweithredu. I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o'r cerrig milltir, cliciwch ar y ddolen gysylltiedig.   

Carreg filltir 

Disgrifiad 

Dyddiad 

Dolen 

Cyhoeddi Digidol i’r Dyfodol 

Cyhoeddi ein hadolygiad o gymwysterau a'r system gymwysterau yn y sector TGCh. 

Rhagfyr 2018 

Dolen 

Diwrnodau Datblygu ar gyfer TGAU a TAG UG/Safon Uwch Technoleg Ddigidol 

Ym mis Mawrth 2019, gwnaethom gynnal cyfres o Ddiwrnodau Datblygu mewn lleoliadau ledled Cymru i athrawon a darlithwyr addysg bellach eu mynychu a rhannu eu syniadau ar gyfer y cymhwyster newydd.  

Mawrth 2019 

Dolen 

Datblygu Meini Prawf Cymeradwyo TGAU Technoleg Ddigidol 

Ym mis Hydref 2019, cyhoeddwyd meini prawf cymeradwyo drafft ar gyfer TGAU Technoleg Ddigidol a gwahoddwyd rhanddeiliaid i gymryd rhan mewn arolwg adborth. 

Hydref 2019

Dolen 

Cyhoeddi Meini Prawf Cymeradwyo TGAU Technoleg Ddigidol 

Yn dilyn ein harolwg, gwnaed nifer o newidiadau i'r ddogfen meini prawf cymeradwyo mewn ymateb i'r adborth. Cyhoeddwyd y meini prawf cymeradwyo terfynol ym mis Mai 2020 ochr yn ochr â dogfen naratif yn esbonio sut y cawsant eu datblygu. 

Mai 2020 

Dolen 

Manyleb Technoleg Ddigidol TGAU wedi'i chyhoeddi gan CBAC 

Mewn ymateb i'n meini prawf cymeradwyo, datblygodd CBAC fanyleb ar gyfer TGAU Technoleg Ddigidol. Yn dilyn ei gymeradwyaeth gan Cymwysterau Cymru cyhoeddwyd y ddogfen hon ar wefan CBAC, gyda'r cymhwyster yn cael ei addysgu gyntaf ym mis Medi 2021. 

Medi 2020 

Dolen 

Arolwg ar dasgau ymarferol yng nghymwysterau TAG UG/Safon Uwch Technoleg Ddigidol  

Fel rhan o waith datblygu ar gyfer Technoleg Ddigidol UG/Safon Uwch, gwahoddwyd rhanddeiliaid i gymryd rhan mewn arolwg i gasglu eu barn ar y tasgau ymarferol a ddylai fod ar gael i ddysgwyr sy'n ymgymryd â'r cymhwyster.  

Mehefin/Gorffennaf 2020 

Dolen 

Datblygu Meini Prawf Cymeradwyo Technoleg Ddigidol TAG UG/Safon Uwch 

Ym mis Hydref 2020, cynhaliwyd dau weminar gennym lle gwnaethom grynhoi ein cynigion ar gyfer Technoleg Ddigidol UG/Safon Uwch a chynnal sesiwn holi ac ateb. Cynhaliwyd arolwg adborth gennym hefyd, lle gwahoddwyd rhanddeiliaid i rannu eu barn ar ein cynigion.

Hydref 2020 

Dolen 

Cyhoeddi Meini Prawf Cymeradwyo UG/Safon Uwch Technoleg Ddigidol

 

Mewn ymateb i'r adborth a gafwyd drwy ein gweithgareddau ymgysylltu â rhanddeiliaid, gwnaethom fireinio'r ddogfen meini prawf cymeradwyo ar gyfer y cymwysterau hyn. Cyhoeddwyd y meini prawf hyn ym mis Mai 2021 ochr yn ochr ag amlinelliad o'n dull o’u datblygu. 

Mai 2021 Dolen 

Manyleb UG/Safon Uwch Technoleg Ddigidol wedi’i chyhoeddi gan CBAC

Mewn ymateb i'n meini prawf cymeradwyo, datblygodd CBAC fanyleb ar gyfer UG/Safon Uwch Technoleg Ddigidol. Yn dilyn ei gymeradwyo gan Cymwysterau Cymru cyhoeddwyd y ddogfen hon ar wefan CBAC, gyda'r cymhwyster yn cael ei addysgu am y tro cyntaf ym mis Medi 2022.

Medi 2021

Dolen