Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Mae Cymwysterau Cymru bellach wedi cyhoeddi ei adolygiad o gymwysterau a’r system gymwysterau yn y sector Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu.

Mae hyn wedi bod yn adolygiad sylweddol, a fu’n cynnwys ymchwil helaeth ledled Cymru. Mae’r adolygiad wedi cynnwys:

 • ymgysylltu manwl â rhanddeiliaid;
 • ymgysylltu â dysgwyr;
 • arolwg ar-lein;
 • astudiaeth gymharu ryngwladol; ac
 • adolygiad technegol o gymwysterau.

Mae’r adroddiad, ‘Digidol i’r Dyfodol’, yn amlinellu ein canfyddiadau a’r camau gweithredu byddwn yn eu cymryd. Dyma rai o’r canfyddiadau allweddol: 

 • mae llawer o’r cymwysterau yn y sector yn hen ffasiwn, nid ydynt yn cynnwys topigau digidol datblygol, ac nid ydynt yn gyfredol â datblygiadau mewn technoleg;
 • mae’r gofynion ar ddysgwyr i gasglu tystiolaeth ysgrifenedig a chipluniau fel tystiolaeth ar gyfer tasgau ymarferol yn cymryd amser ac yn anniddorol;
 • yn y cymwysterau a adolygwyd gennym, roedd ychydig o enghreifftiau o dystiolaeth asesu a ddarpariwyd gan gyrff dyfarnu wedi’u hasesu’n anghywir a neu’n anghyson;
 • mae’r pwnc yn aml yn cael ei addysgu gan athrawon nad ydynt yn arbenigwyr ac nid ydynt yn meddu ar y wybodaeth, y sgiliau na’r profiad technegol i addysgu’r pwnc yn effeithiol;
 • roedd athrawon yn pryderu nad ydynt yn gallu cael gafael ar yr hyfforddiant na’r datblygiad proffesiynol parhaus sydd eu hangen i ddod i wybod am y datblygiadau diweddar mewn technoleg; ac
 • mae caledwedd a meddalwedd hen ffasiwn gan ddarparwyr dysgu, sefyllfa sydd wedi’i gwaethygu oherwydd y cyllid cyfyngedig i fuddsoddi yn yr adnoddau hyn, yn her sylweddol wrth addysgu ac asesu cymwysterau technoleg gwybodaeth a digidol.

Mae adroddiad ‘Digidol i’r Dyfodol' yn argymell y dylid gwneud y canlynol:  

 • datblygu cymwysterau Technoleg Ddigidol TGAU a Safon Uwch newydd;  
 • sicrhau bod y cymwysterau newydd a ddatblygir i'w defnyddio yn y lefelau T Llwybr Digidol yn Lloegr ar gael i ddysgwyr yng Nghymru;  
 • adolygu unrhyw gymwysterau sy'n gysylltiedig â TGCh a gyflwynwyd gan gyrff dyfarnu er mwyn sicrhau eu bod yn gyfredol ac yn berthnasol;  
 • monitro cymwysterau TGCh galwedigaethol newydd a ddefnyddir mewn fframweithiau prentisiaeth.  

Gallwch lawrlwytho copi o’r adroddiad llawn yma.