Am yr adolygiad

Mae gan beirianneg, gweithgynhyrchu uwch ac ynni hanes helaeth yng Nghymru ac maent wedi cyfrannu'n gyson at economi gytbwys.

Mae'r sector gweithgynhyrchu ar ei ben ei hun yn cyflogi tua 150,000 o bobl yng Nghymru ar draws 5,000 o gwmnïau, sy'n dangos pwysigrwydd y sector.  

Mae Cymwysterau Cymru yn cynnal adolygiad o'r sector peirianneg, gweithgynhyrchu uwch ac ynni yng Nghymru – y pedwerydd mewn cyfres o adolygiadau o'r sector yn genedlaethol. Wrth ymgymryd â'r adolygiad sector hwn, ein nod yw: 

  • datblygu dealltwriaeth o'r tirlun cymwysterau; 
  • nodi barn sefydliadau partner ar effeithiolrwydd y cymwysterau presennol a'r system ei hun i ddiwallu anghenion dysgwyr, cyflogwyr a sefydliadau addysg uwch; 
  • ystyried i ba raddau y mae'r cymwysterau yn dechnegol effeithiol ac yn addas i'r diben; 
  • nodi unrhyw wersi sydd i'w dysgu o gymwysterau mewn gwledydd cyffelyb; 
  • penderfynu a ddylai Cymwysterau Cymru gymryd, neu argymell eraill i gymryd, unrhyw gamau i wella effeithiolrwydd cymwysterau neu'r system ei hun.  

Mae pedwar llinyn i'r adolygiad sector; ymgysylltu â rhanddeiliaid, ymgysylltu â dysgwyr, adolygiad technegol o gymwysterau ac astudiaeth gymharu ryngwladol.