Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig: ymgynghoriad

Gorffennaf 2018 – Ymgynghoriad

Ym mis Chwefror 2018, gwnaethom gyhoeddi ein hadroddiad ar yr adolygiad o'r sector, Adeiladu'r Dyfodol, ynghyd ag ymgynghoriad a oedd yn ceisio barn rhanddeiliaid ar yr opsiynau i ddiwygio. Roedd yr ymgynghoriad yn amlinellu'r opsiynau a ystyriwyd gan Cymwysterau Cymru, yn nodi ein dewis ddull ac yn rhoi cyfle i gyrff dyfarnu a phartïon eraill â diddordeb roi adborth.

Gellir dod o hyd i grynodeb o'r ymatebion i'r ymgynghoriad yma.

Gwnaethom hefyd adolygu'r pryderon a godwyd gan ymatebwyr ynghylch y cynigion i ddiwygio a gellir dod o hyd i'n hymateb iddynt yma.