Amaethyddiaeth, Garddwriaeth a Gofal Anifeiliaid

Rydym wedi dechrau ein hadolygiad o'r sector Amaethyddiaeth, Garddwriaeth a Gofal Anifeiliaid yng Nghymru, sef yr ail yn ein cyfres o adolygiadau sector cam 2.

Drwy gydol yr adolygiad, byddwn yn ymgysylltu ag amrywiaeth o randdeiliaid gan gynnwys cyrff dyfarnu, cyflogwyr a darparwyr dysgu (Colegau Addysg Bellach, Darparwyr Dysgu Seiliedig ar Waith ac Ysgolion Chweched Dosbarth).

Byddwn yn mynd i’r afael ag amcanion yr adolygiad trwy ddefnyddio amrywiaeth o ffrydiau gwaith gwahanol, gan gynnwys dadansoddi data a gwybodaeth arall sydd ar gael, yn ogystal ag ymgysylltu â rhanddeiliaid ehangach o fewn y sector.

Byddwn yn cynnal cyfweliadau manwl â rhanddeiliaid perthnasol i gael gwybod a yw cymwysterau a gymerir gan ddysgwyr a phrentisiaid yng Nghymru yn diwallu eu hanghenion, yn ogystal ag anghenion darparwyr dysgu a chyflogwyr.

Rydym yn gwahodd dysgwyr i rannu eu barn drwy arolwg dysgwyr a anfonir at ddarparwyr dysgu, ac a fydd yn cael ei hyrwyddo ar ein gwefan ac ar y cyfryngau cymdeithasol.

Ar ddiwedd yr adolygiad, byddwn yn cyhoeddi adroddiad cryno o'n canfyddiadau.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech fod yn rhan o'r adolygiad, cysylltwch â ni ar un o’r cyfeiriadau e-bost canlynol:

adolygiadausectorcam2@cymwysteraucymru.org