Adolygiad Sector Cam 2

Adolygiadau sector yw asgwrn cefn ein gwaith gyda chymwysterau galwedigaethol, gan ein galluogi i ganolbwyntio ar gymwysterau o fewn sectorau cyflogaeth penodol.  Mae'r adolygiadau sector a gwblhawyd hyd yma wedi amlygu rhai themâu trawsbynciol, a defnyddir y rhain fel ffocws ar gyfer adolygiadau sector cam 2.

Mae adolygiadau sector cam 2 yn fyrrach (gan bara tua 9-12 mis) ac yn canolbwyntio ar y canlynol:

  • asesu’r ddarpariaeth gyfredol a’r ddapariaeth debygol yn y dyfodol o gymwysterau i’w defnyddio mewn cyrsiau addysg bellach ôl-16, ysgolion chweched dosbarth a phrentisiaethau mewn meysydd sector allweddol;  
  • nodi'r angen am gymwysterau galwedigaethol cyfrwng Cymraeg a chynyddu’r ddarpariaeth. 

Amserlen arfaethedig y sectorau

Meysydd Sector

Dyddiad dros dro ar gyfer Dechrau'r Adolygiad

Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus

Medi 2020

Amaethyddiaeth, Garddwriaeth a Gofal Anifeiliaid  

Mehefin 2021

Busnes, Gweinyddu a Manwerthu (Y Gyfraith a Chyfrifyddiaeth)

Gwanwyn 2022

Celf, y Creadigol a’r Cyfryngau                          

Haf 2023

Gwallt a Harddwch                                    

2024