Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Mae newid arloesol i gymwysterau ar gyfer pobl sy'n bwriadu gweithio yn y sector adeiladu a'r amgylchedd adeiledig yng Nghymru yn cael ei gyflwyno.

Yn yr ad-drefnu mwyaf ers cenhedlaeth, mae marchnad gymhleth sydd â channoedd o gymwysterau ar hyn o bryd yn cael ei symleiddio gan gyfres newydd o gymwysterau a fydd yn helpu i ail-lunio addysg a hyfforddiant ar gyfer y diwydiant yng Nghymru.

Bydd y cymwysterau newydd yn cynnig gwell llwybrau dilyniant i ddysgwyr i gyflogaeth. Bydd yr asesu yn syml ac yn gadarn, ac yn sicrhau bod gan bobl ifanc y sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i fwrw ymlaen â'u gyrfaoedd.

Mae'r cam hwn yn dilyn adolygiad Cymwysterau Cymru o’r sector o'r enw Adeiladu'r Dyfodol, a oedd yn edrych ar yr ystod gyfredol o gymwysterau gan gynnwys darparwyr dysgu a chyflogwyr, mawr a bach.

Mae contractau wedi’u dyfarnu i gonsortiwm o City & Guilds ac EAL, cyrff dyfarnu profiadol yn y sector, sy’n gweithio gyda Cymwysterau Cymru i gynllunio a chyflwyno cymwysterau Sylfaen, Craidd a Dilyniant ôl-16 yn ogystal â chymwysterau i’w defnyddio ar fframweithiau prentisiaeth. Mae eu gwefan, Sgiliau i Gymru, yn cynnwys yr holl wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiad y cymwysterau newydd.

Mae'r cymwysterau newydd yn cael eu datblygu i ddiwallu anghenion cyfnewidiol y diwydiant ar gyfer yr oes fodern. Byddan nhw’n galluogi gweithwyr i ddangos y wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau galwedigaethol sydd eu hangen ar ddiwydiant, yn ogystal ag archwilio amrywiaeth yr amgylchedd adeiledig yng Nghymru a’r ffordd y mae’r sector yn parhau i newid a datblygu.

Mae'r cymwysterau ôl-16 yn cynnwys cymwysterau Sylfaen a Chraidd cyffredinol mewn Adeiladu ac Peirianneg Gwasanaethau, cymwysterau Dilyniant a mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu neu Adeiladu, a chymwysterau crefft-benodol i’w defnyddio ar fframweithiau prentisiaeth. Bydd y cymwysterau Sylfaen, Craidd a Dilyniant ar gael o fis Medi 2021, a bydd y cymwysterau prentisiaeth Lefel 3 yn cael eu cyflwyno ym mis Medi 2022.

Mae cyflogwyr wedi croesawu cyflwyno'r cymwysterau newydd arloesol hyn gan eu bod yn rhoi gwybodaeth ehangach i ddysgwyr o'r diwydiant yn gyffredinol. Mae arbenigwyr yn y sector eisoes wedi cyfrannu at ddatblygu'r cymwysterau newydd a maent yn parhau i gefnogi'r camau datblygu a gweithredu.

Yn ogystal â'r cymwysterau Sylfaen, Craidd, Dilyniant a phrentisiaeth, mae CBAC hefyd wedi datblygu cymwysterau TGAU newydd TGAU Amgylchedd Adeiledig a TAG UG/Safon Uwch Amgylchedd Adeiledig i'w haddysgu gyntaf o fis Medi 2021, a mis Medi 2022, yn y drefn honno.

Byddwn yn parhau i ychwanegu cynnwys i'r tudalennau hyn.