Adolygiad o Sgiliau Hanfodol Cymru

Rydyn ni bellach wedi dechrau ein hadolygiad o gymwysterau Sgiliau Hanfodol.

Nod yr adolygiad yw casglu tystiolaeth o randdeiliaid allweddol am ba mor addas at bwrpas yn gyffredinol y mae cyfres gymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru, adnabod unrhyw broblemau a/neu awgrymiadau sy’n codi o’r dystiolaeth honno, ac ystyried pa newidiadau neu ddigwyddiadau allai fod eu hangen i sicrhau bod cymwysterau Sgiliau Hanfodol yn parhau i fodloni ein prif nodau.

Mae cymwysterau Sgiliau Hanfodol yn rhan bwysig o ddysgu ar ôl 16 oed a rhaglenni prentisiaeth yng Nghymru ac rydyn ni’n awyddus i sicrhau eu bod yn parhau i fod yn gymwysterau gwerth chweil a gwerthfawr.

Mae’r prosiect wedi ei rannu yn dri phrif gam:

Cam 1 

Adolygiad technegol o Egwyddorion Cynllunio Cymwysterau Sgiliau Hanfodol  a gynhelir gan yr Australian Council for Educational Research (ACER) a fydd wedi ei gwblhau erbyn Rhagfyr 2022. Mae ffocws yr adolygiad technegol ar ddilysrwydd a dibynadwyedd cynnwys y cymhwyster a’r model asesu.

 

Cam 2 

Rhaglen o ymgysylltu â rhanddeiliaid yn dechrau yn Rhagfyr 2022 gyda chyfres o gyfweliadau gyda darparwyr dysgu i gael adborth gan y rheini sydd â phrofiad uniongyrchol o gyflwyno’r cymwysterau.

 

Sefydlu Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid Sgiliau Hanfodol yng ngwanwyn 2023 er mwyn darparu arweiniad a mewnbwn i’r adolygiad a chyfeiriad y cymwysterau yn y dyfodol.

 

Lansio arolwg ar-lein yn haf 2023 yn cynnig y cyfle i randdeiliaid gael dweud eu dweud am gymwysterau Sgiliau Hanfodol.

 

Cam 3 

Cyfweliadau pellach, trafodaethau a gweithdai yn 2023 a 2024 gyda dysgwyr, darparwyr addysg, cyflogwyr, Llywodraeth Cymru, cyrff dyfarnu a chyrff sector i sefydlu cyfeiriad cymwysterau Sgiliau Hanfodol yn y dyfodol a chytuno ar hynny. 

 

Bydd holl ganfyddiadau’r adolygiad a’n cynigion ar gyfer cynllun cymwysterau Sgiliau Hanfodol ar gyfer y dyfodol yn cael eu cyhoeddi yn 2024.

Am ragor o wybodaeth neu er mwyn cofrestru eich diddordeb mewn cymryd rhan yn yr adolygiad hwn, cysylltwch â SgiliauHanfodolCymru@Cymwysteraucymru.org