Cymwysterau

Yng Nghymru, mae gwahanol fathau a lefelau o gymwysterau y gall dysgwyr eu hastudio mewn ysgolion, colegau, gweithleoedd, lleoliadau cymunedol a thu hwnt.

Mae'n rhaid i Cymwysterau Cymru sicrhau bod y cymwysterau a ddyfernir gan gyrff dyfarnu cydnabyddedig yn diwallu anghenion dysgwyr yng Nghymru a bod gan y cyhoedd hyder ynddynt. Mae'r gwaith hwn yn cynnwys sicrhau bod unrhyw gymwysterau yn bodloni unrhyw feini prawf a bennir gennym, eu bod yn ddilys, yn ddibynadwy ac yn addas at y diben, ac y gellir eu cymharu â chymwysterau mewn mannau eraill.