Cymorth a chefnogaeth

Mae paratoi ar gyfer arholiadau ac asesiadau yn gallu bod yn anodd i ddysgwyr, i rieni ac i ofalwyr. Rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr eich bod chi’n gallu cael gafael ar y gefnogaeth rydych chi ei angen. Mae amrywiaeth eang o adnoddau ar gael, ac mae dolenni at gefnogaeth ychwanegol i’w cael isod.

  

Mae gan CBAC dudalen we bwrpasol lle gelli di gael yr holl gefnogaeth rwyt ti ei hangen. Mae gwybodaeth am sut mae arholiadau'n gweithio, sut i fynd i’r afael â chwestiynau arholiad ac awgrymiadau defnyddiol ar gyfer gofalu am dy lesiant. Hefyd, mae rhai adnoddau adolygu defnyddiol yno i dy helpu di i baratoi ar gyfer dy arholiadau.

  

Hwb yw porth Llywodraeth Cymru lle gelli di ddod o hyd i wybodaeth am y Cwricwlwm i Gymru ac offer a deunyddiau addysgol am ddim. Mae hefyd yn cynnig llawer o linellau cymorth a gwasanaethau cyfrinachol am ddim.

  

Mae Mind Cymru yn elusen iechyd meddwl sefydledig sy'n cynnig amrywiaeth o gymorth llesiant. Mae Mind yno i ti os wyt ti'n gweld pethau'n anodd. Mae modd i ti gysylltu i gael cyngor a chymorth cyfrinachol.

Mae gan Gyrfa Cymru lawer o wybodaeth ddefnyddiol am gymwysterau a hyfforddiant. Mae cynghorwyr Gyrfa Cymru yn gallu trafod yr holl opsiynau gyda ti a dy rieni, boed hynny'n golygu parhau mewn addysg, hyfforddiant, prentisiaethau neu gamu i mewn i fyd gwaith.

Mae gan wefan Comisiynydd Plant Cymru lawer o wybodaeth ddefnyddiol am wasanaethau cymorth i bobl ifanc, gan gynnwys iechyd meddwl a chymorth emosiynol.