Y stori mor belled

Mae ein prif ffocws ar sut y bydd angen i gymwysterau a gymerir gan bobl ifanc 16 oed newid yng Nghymru.

Er mwyn ein helpu i benderfynu sut y dylai cymwysterau pobl ifanc 16 oed yng Nghymru edrych yn y dyfodol, mae angen i ni wybod beth rydych chi'n meddwl ddylai ddigwydd. Rydym ni am glywed barn amrywiaeth eang o randdeiliaid er mwyn ein helpu i wneud y penderfyniadau cywir.

Mae'r llinell amser isod yn esbonio pryd a sut y gallwch chi helpu trwy ddweud eich dweud am gymwysterau’r dyfodol ac mae’r cyflwyniad yn rhoi trosolwg o benderfyniadau’r ymgynghoriad cam un.

   

Rydym ni eisoes wedi cwblhau un ymgynghoriad er mwyn ein helpu i benderfynu ar y dull y dylem ei ddilyn wrth wneud y gwaith hwn.
Gallwch ddarllen mwy am ein dull yma.

Ein tasg nesaf fydd cytuno pa gymwysterau ddylai fod ar gael i bobl ifanc 16 oed yng Nghymru. Byddwn yn ymgynghori ar ein cynigion ddiwedd y flwyddyn hon (2020). Byddwn yn cadarnhau pa gymwysterau sydd eu hangen yn 2021.
Gallwch ddarllen mwy am y cam hwn o’r gwaith yma.

Unwaith y byddwn wedi penderfynu pa gymwysterau fydd eu hangen, bydd angen i ni gytuno ar fanylion eu cynllun. Pa gynnwys a ddylai fod ynddynt a sut y dylid eu hasesu. Unwaith eto, byddwn am glywed amrywiaeth ehangach o safbwyntiau i'n helpu i wneud hyn. Byddwn yn dechrau ymgynghori ar gynllun manwl cymwysterau penodol ddiwedd 2021.

Rydym ni am wneud yn siŵr bod unrhyw gymwysterau newydd neu sydd wedi'u diweddaru ar gael mewn digon o amser cyn i'r dysgwyr ddechrau astudio ar eu cyfer. Mae angen digon o amser i ganolfannau a staff addysgu baratoi ar gyfer y cymwysterau newydd, ac er mwyn i gymorth, hyfforddiant ac adnoddau fod ar gael ar gyfer y cymwysterau newydd.