Cwestiynau Cyffredin

Beth fydd y cwricwlwm newydd yn ei olygu i gymwysterau?

C1: Beth mae'r cwricwlwm newydd yn ei olygu i bobl ifanc 16 oed sy'n astudio yng Nghymru?

Mae'r cwricwlwm newydd yn rhoi cyfle i ni ystyried beth yw pwrpas cymwysterau a gymerir yn 16 oed. Rydym ni’n manteisio ar y cyfle hwn i ystyried a yw'r ystod a'r cymysgedd o gymwysterau sydd ar gael i bobl ifanc 16 oed yn gywir, ac i ystyried a ellid ei wella a sut. Rydym ni am sicrhau bod cymwysterau’n berthnasol i gwricwlwm newydd Cymru ac yn ei gefnogi, gan gynnig addysg eang a chynhwysfawr i bob dysgwr a chan gydbwyso ystod o wybodaeth a sgiliau, er mwyn dangos i'r byd yr hyn y maent wedi'i ddysgu, beth y gallant ei wneud a'r hyn y maent yn barod amdano – eu pasbort i ddyfodol mwy disglair.

C2: Sut byddwn yn penderfynu pa gymwysterau fydd eu hangen ar gyfer y cwricwlwm newydd?

Byddwn yn gweithio gydag amrywiaeth o randdeiliaid i sicrhau bod unrhyw newidiadau arfaethedig i gymwysterau yn gwneud synnwyr i ddysgwyr, athrawon, rhieni a chyflogwyr.

C3: Sut bydd y newid o'r cymwysterau presennol i'r cymwysterau newydd yn digwydd? A fydd rhywfaint o orgyffwrdd, a sut caiff hynny ei reoli?

Rydym ni bellach wedi gorffen ymgynghori ar yr egwyddorion arweiniol y dylem eu defnyddio i lunio'r cynnig cymwysterau yn y dyfodol ar gyfer pobl ifanc 16 oed, ac i edrych ar sut y gallai fod angen i gymwysterau newid yn unol â'r egwyddorion hynny.

Yn ystod 2020 byddwn yn ystyried:

  • yr egwyddorion cynllunio ar gyfer cymwysterau TGAU
  • y cymwysterau a'r pynciau i'w cynnwys yn y cynnig (pob math o gymhwyster, nid TGAU yn unig)
  • continwwm ar gyfer dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg

Rydym ni’n disgwyl cadarnhau yn 2021 beth fydd y cynnig o ran cymwysterau yn y dyfodol, fel y gall ysgolion fwrw ati i gynllunio a chyflwyno'r cwricwlwm newydd yn hyderus ac yn effeithiol, ac fel bod unrhyw gymwysterau newydd ar gael mewn digon o amser cyn y bydd dysgwyr yn dechrau astudio ar eu cyfer.

 

C4: Mae'r cwricwlwm newydd arfaethedig i Gymru yn wahanol i'r hyn sydd gennym yn awr. A yw hyn yn golygu y bydd y cymwysterau newydd yn wahanol hefyd?

Mae cymwysterau'n debygol o newid dros amser. Er bod y cwricwlwm a’r cymwysterau ar wahân, rydym ni'n gwybod bod angen iddyn nhw gyd-fynd fel bod dysgwyr yn cael dewis cydlynol, hyblyg a dwyieithog. Gallai'r cymwysterau newydd gynnwys cymysgedd o bynciau presennol a phynciau newydd.

C5: Pryd fydd unrhyw gymwysterau newydd yn barod?

Rydym ni’n gwybod bod ar athrawon angen digon o amser i baratoi ar gyfer cymwysterau newydd cyn iddynt gael eu haddysgu am y tro cyntaf, felly rydym ni’n bwriadu cwblhau'r newidiadau ymhell cyn adeg eu haddysgu gyntaf yn 2025. Ar ôl cyfnod o ymgysylltu, cynllunio ac ymgynghori pellach, bydd cymwysterau unigol wedyn yn mynd drwy broses gymeradwyo ffurfiol tra bo hyfforddiant ac adnoddau yn cael eu datblygu.

C6: A fydd dysgwyr yn dal i astudio ar gyfer TGAU?

Yn seiliedig ar yr ymatebion i'n hymgynghoriad cyntaf, roedd cefnogaeth gref dros gadw'r brand TGAU. O ganlyniad, rydym ni wedi gwneud y penderfyniad y bydd cymwysterau TGAU yn parhau i gael eu cynnwys yn y cwricwlwm newydd. Ond bydd angen i gymwysterau TGAU unigol addasu i adlewyrchu'r cwricwlwm sy'n newid, felly efallai y byddant yn edrych yn eithaf gwahanol i gymwysterau TGAU heddiw. Yn ddiweddarach eleni byddwn yn ymgynghori ar gynigion ar gyfer sut y gallai cynnwys a dulliau asesu cymwysterau TGAU newid yn y dyfodol.

C7: A yw'r ystod bresennol o gymwysterau yng Nghymru yn addas at y diben, ac os felly, oni ddylem eu cadw?

Rydym ni am gael cymwysterau sy'n addas ar gyfer y dyfodol, ac mae'r cwricwlwm newydd yn cynnig cyfle i ailfeddwl posibiliadau. Bydd y cwricwlwm newydd yn cyflwyno dull gwahanol o addysgu a dysgu ar gyfer dysgwyr 3 i 16 oed yng Nghymru. Mae hwn yn gyfnod cyffrous, gyda chwricwlwm uchelgeisiol ac arloesol ar y ffordd, a thechnoleg a syniadau newydd yn newid sut mae ysgolion yn addysgu a myfyrwyr yn profi eu dysgu. Mae gennym gyfle i edrych ar sut y gallai cymwysterau newydd a gwahanol – y gellir ymddiried ynddynt, ac sy’n cael eu cydnabod yng Nghymru, y DU a'r byd – helpu i sicrhau bod y cwricwlwm newydd yn llwyddiant. Ond nid ydym yn rhagweld y bydd angen i bopeth newid. Ni fyddwn yn gwneud newidiadau heb reswm da dros wneud hynny. Byddwn yn ystyried yr achos dros unrhyw newidiadau yn ofalus er mwyn sicrhau y byddant o fudd i ddysgwyr a'r system yn gyffredinol.

C8: Beth fydd yn digwydd i gymwysterau Safon Uwch a chymwysterau ôl-16 eraill?

Er ein bod yn canolbwyntio ar gymwysterau ar gyfer pobl ifanc 16 oed, rydym ni’n gwybod y gallai unrhyw newidiadau i gymwysterau TGAU a chymwysterau lefel mynediad, lefel 1 a lefel 2 eraill gael effaith ganlyniadol ar y cymwysterau y mae dysgwyr yn mynd ymlaen i'w hastudio nesaf. Bydd unrhyw newidiadau a gynigiwn yn ceisio gwella cyfleoedd i bob dysgwr sy'n symud i addysg ôl-16 allu camu ymlaen. Lle bo angen, byddwn yn edrych ar newidiadau penodol i ddarpariaeth ôl-16 fel rhan o'n gwaith ar y cynnig cyn-16, os byddwn yn ystyried y bydd hyn yn dod â’r budd mwyaf i ddysgwyr. 

C9: Sut mae Bagloriaeth Cymru a'r Dystysgrif Her Sgiliau (THS) presennol yn cyd-fynd ag unrhyw gymwysterau newydd arfaethedig?

Mae'r cwricwlwm newydd yn newid pwysig ym myd addysg, ond mae llawer o ddarnau'r jig-so nad ydynt yn eu lle eto, gyda rhai penderfyniadau pwysig yn dal i fod yn yr arfaeth. Rhoddodd ein hymgynghoriad cyntaf adborth gwerthfawr ar sut y gellid gwella'r THS. Byddwn yn ystyried yr adborth hwn wrth ystyried sut mae'r THS yn cyd-fynd â'r cymwysterau cyffredinol sy'n cael eu cynnig ar gyfer dysgwyr 16 oed. Rydym ni’n cymryd agwedd agored ac ymgynghorol wrth wneud ein hadolygiad o gymwysterau. Bydd barn yr holl randdeiliaid sydd â buddiant yn cyfrannu at y broses. Rydym ni’n croesawu unrhyw syniadau, neu sylwadau a allai fod gennych ar y cyfleoedd a'r heriau sydd o'n blaenau. 

Beth arall hoffech chi ei wybod?

E-bostiwch eich cwestiwn at diwygio@cymwysteraucymru.org