Cam 2 - Penderfynu pa gymwysterau fydd ar gael

Ein cam nesaf fydd ymgynghori ar gynigion ar gyfer:

  • Y prif gymwysterau a ddylai fod ar gael i bobl ifanc 16 oed i'w hastudio o 2025 – gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, gymwysterau TGAU. 

Byddwn yn ymgynghori ar ein cynigion yn gynnar yn 2021 ac yn cynllunio i gadarnhau pa gymwysterau sydd eu hangen hwyrach yn 2021.

Byddwn yn parhau i ymgysylltu â rhanddeiliaid wrth i ni ddatblygu ein cynigion. Fel rhan o'r ymgynghoriad, byddwn hefyd yn cynnal gweithgarwch ymgysylltu i esbonio a thrafod ein cynigion gydag ystod mor eang â phosibl o randdeiliaid.