Ail-lunio'r cynnig cymwysterau 14-16 ehangach yng Nghymru

Rydym yn edrych ar y ffordd orau i gymwysterau yn y dyfodol gefnogi cyflwyno'r Cwricwlwm newydd i Gymru a helpu i wireddu ei uchelgais.

Rydym am wybod pa gymwysterau ddylai fod ar gael ochr yn ochr â TGAU newydd i ddiwallu anghenion pob dysgwr rhwng 14 ac 16 oed.  Rydym am gael eich barn i helpu i sicrhau bod dysgwyr y dyfodol yn cael y dewisiadau cywir.  

Dros y misoedd nesaf, byddwn yn gweithio â rhanddeiliaid er mwyn datblygu cynigion ar gyfer yr hyn y dylai'r holl gymwysterau a gynigir ei gynnwys. Byddwn yn edrych ar yr holl gymwysterau sydd ar gael ar o bryd i ddysgwyr 14-16 oed, o lefel mynediad i fyny ac yn cynnwys ystod eang o bynciau megis y Byd Gwaith, Gallu Ariannol, Datblygu Gyrfaoedd, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, Diogelwch Bwyd, Sgiliau Hanfodol, Chwaraeon a Chymorth Cyntaf.  

I gyd-fynd â'n gwaith ymgysylltu, rydym wedi cynnal adolygiad desg. Bydd y gwaith hwn yn ein helpu i greu darlun llawnach o'r graddau y mae'r cynnig presennol yn cyd-fynd â'r cwricwlwm newydd, ond hefyd y llwybrau dilyniant, gan gynnwys llwybrau at addysg bellach a'r ystod o lwybrau amgen a gymerir gan bobl ifanc 16 oed yng Nghymru.  

 

Ceir llinell amser ar gyfer ein gwaith o lunio'r cynnig cymhwyster 14–16 ehangach isod. 

 

Camau nesaf  

Rydym am glywed eich barn ar yr hyn sydd ei angen i'n helpu i lunio'r cynnig ehangach o gymwysterau i ddysgwyr 14-16 oed yng Nghymru wrth gefnogi nodau a dibenion y Cwricwlwm newydd i Gymru 

Fel rhan o'n gwaith ymgysylltu, rydym yn gofyn i'r holl randdeiliaid gwblhau ein arolwg sy'n fyw tan ddydd Llun 31 Ionawr 2022. 

Mae gennym ddiddordeb hefyd yn llais y dysgwr, os ydych chi'n ddysgwr, cwblhewch yr arolwg byr.

Cysylltwch â ni drwy e-bostio: diwygio@cymwysteraucymru.org