Cymwysterau i ddysgwyr, wedi’u llunio gan ddysgwyr

Rydym eisiau i ddysgwyr gymryd rhan yn y sgwrs genedlaethol ar ddyfodol cymwysterau, ail-lunio TGAU a’r cynnig ehangach i bobl ifanc 14 i 16 oed.

Gyda’r cwricwlwm newydd yn dod i Gymru ym mis Medi 2022, rydym yn y broses o ail-ddychmygu TGAU i helpu i gefnogi’r cwricwlwm newydd.

Rydym eisiau cyd-greu’r cymwysterau hyn gydag athrawon, arbenigwyr pwnc, cyflogwyr ac, yn y pen draw, dysgwyr. Rydym eisiau clywed gan ddysgwyr o flwyddyn 5 i’r rhai sydd mewn Addysg Bellach er mwyn gallu helpu i lunio cymwysterau yn y dyfodol yn ôl eu profiadau, eu gwybodaeth a’u dyheadau.


Pam ydyn ni angen barn dysgwyr?
Bydd y sylwadau a gesglir yn bwydo gwybodaeth i’r broses o benderfynu ar y cymwysterau newydd a fydd yn barod o 2025.  

Mae’n bwysig bod cymaint i ddysgwyr o bob cwr o Gymru yn cymryd rhan yn y broses o gyd-adeiladu cymwysterau er mwyn i ni allu cynnig yr hyn y mae dysgwyr ei angen i lwyddo.

Ystod eang o farn a phrofiadau
Rydym eisiau clywed gan ystod mor eang ag y bo modd o ddysgwyr, o Addysg yn y  Cartref, ysgolion uwchradd, Unedau Atgyfeirio Disgyblion (UAD), colegau AB, ysgolion annibynnol ac Addysg Uwch (AU).

Gwaith a wnaed hyd yma
Ynghyd ag Practice Solutions, sydd â phrofiad o weithio gyda phobl ifanc, rydym yn cynnal cyfres o grwpiau ffocws wedi'u hwyluso gyda dysgwyr o Gyfnod Allweddol 2 i'r rhai mewn Addysg Bellach (AB) a Dysgu Seiliedig ar Waith (DSW) tan ddydd Gwener 29 Ebrill.

Mae'r grwpiau ffocws wedi'u teilwra i wahanol grwpiau oedran ac maent yn cael eu cynnal mewn lleoliadau Cymraeg a Saesneg, a gynhelir yn rhithwir ac yn bersonol.

Llenwch ein harolwg!
Gall dysgwyr rannu eu barn o hyd drwy gwblhau ein harolwg byr arlein. Dylai gymryd rhyw bum munud i’w wneud, a gellir ei wneud yn gwbl ddi-enw.

Cliciwch yma i lenwi’r holiadur, sy'n cau ddydd Mercher 18 Mai, 5pm.

Beth sy’n digwydd nesaf?
Unwaith y bydd y grwpiau ffocws wedi’u cwblhau a’r arolwg arlein wedi cau, byddwn yn adolygu’r adborth. Wrth adrodd am y darganfyddiadau yr hydref yma, byddwn yn esbonio sut mae cynigion ar gyfer y cymwysterau newydd yn adlewyrchu’r hyn y mae dysgwyr wedi ei ddweud.

Cadwch lygad ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol (Twitter, LinkedIn ac Instagram) a’r wefan i gael diweddariadau pellach.