Cymwysterau i ddysgwyr, wedi’u llunio gan ddysgwyr

Rydym eisiau i ddysgwyr gymryd rhan yn y sgwrs genedlaethol ar ddyfodol cymwysterau, ail-lunio TGAU a’r cynnig ehangach i bobl ifanc 14 i 16 oed.

Gyda’r cwricwlwm newydd yn dod i Gymru ym mis Medi 2022, rydym yn y broses o ail-ddychmygu TGAU i helpu i gefnogi’r cwricwlwm newydd.

Rydym eisiau cyd-greu’r cymwysterau hyn gydag athrawon, arbenigwyr pwnc, cyflogwyr ac, yn y pen draw, dysgwyr. Rydym eisiau clywed gan ddysgwyr o flwyddyn 5 i’r rhai sydd mewn Addysg Bellach er mwyn gallu helpu i lunio cymwysterau yn y dyfodol yn ôl eu profiadau, eu gwybodaeth a’u dyheadau.

Pam ydyn ni angen barn dysgwyr?

Bydd y sylwadau a gesglir yn bwydo gwybodaeth i’r broses o benderfynu ar y cymwysterau newydd a fydd yn barod o 2025.
Mae’n bwysig bod cymaint i ddysgwyr o bob cwr o Gymru yn cymryd rhan yn y broses o gyd-adeiladu cymwysterau er mwyn i ni allu cynnig yr hyn y mae dysgwyr ei angen i lwyddo.

Ystod eang o farn a phrofiadau

Rydym eisiau clywed gan ystod mor eang ag y bo modd o ddysgwyr, o Addysg yn y Cartref, ysgolion uwchradd, Unedau Atgyfeirio Disgyblion (UAD), colegau AB, ysgolion annibynnol ac Addysg Uwch (AU).

Gwaith a wnaed hyd yma

Ynghyd â Practice Solutions, sydd â phrofiad o weithio gyda phobl ifanc, fe wnaethom ni gynnal cyfres o grwpiau ffocws wedi'u hwyluso gyda dysgwyr o Gyfnod Allweddol 2 i'r rhai mewn Addysg Bellach (AB) a Dysgu Seiliedig ar Waith (DSW) tan ddydd Gwener 29 Ebrill.

Roedd y grwpiau ffocws wedi'u teilwra i wahanol grwpiau oedran ac fe’u cynhaliwyd mewn lleoliadau Cymraeg a Saesneg, yn rhithwir ac yn bersonol.

Fe wnaeth dysgwyr hefyd rannu eu barn drwy gwblhau ein harolwg byr arlein. Roedd yn cymryd rhyw bum munud i’w gwblhau, ac roedd modd ei wneud yn gwbl ddi-enw. Wnaethom ni ddim olrhain ymatebion i unrhyw unigolion.

Daeth yr arolwg i ben ddydd Mercher 18 Mai, 5pm.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Nawr bod y grwpiau ffocws wedi’u cwblhau a’r arolwg ar-lein wedi cau, byddwn yn adolygu’r adborth. Wrth adrodd am y darganfyddiadau yr hydref yma, byddwn yn esbonio sut mae cynigion ar gyfer y cymwysterau newydd yn adlewyrchu’r hyn y mae dysgwyr wedi ei ddweud.

Cadwch lygad ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol (Twitter, LinkedIn ac Instagram) a’r wefan i gael diweddariadau pellach.