Cymwys ar gyfer y dyfodol

Mae cymwysterau TGAU yng Nghymru yn newid

Mae Emyr George, ein Cyfarwyddwr Diwygio a Pholisi, yn rhoi trosolwg o’r rhaglen waith yma.

Mae’n amser cyffrous i fod yn rhan o’r sgwrs genedlaethol ar sut mae ein dysgwyr ni’n gallu bod yn Gymwys ar gyfer y dyfodol.

Rydyn ni’n ail-ddychmygu cymwysterau ar gyfer dysgwyr 14 i 16 oed, i gefnogi’r Cwricwlwm newydd i Gymru.

Beth yw Cymwys ar gyfer y dyfodol?

Yn fras, rydyn ni’n adolygu cymwysterau mae pobl ifanc 14 i 16 oed yn eu cymryd ar hyn o bryd. Mae'r rhain yn cynnwys cymwysterau TGAU, y Dystysgrif Her Sgiliau a chymwysterau eraill fel BTEC, ac rydyn ni’n cyfeirio atyn nhw fel y ‘cynnig ehangach’.

Rydyn ni am i’r cymwysterau hyn gefnogi’r cwricwlwm newydd sy’n cael ei addysgu o fis Medi 2022 ymlaen; yn bwysicach, pedwar nod y cwricwlwm sy’n galluogi dysgwyr i fod yn:

 • ddysgwyr galluog ac uchelgeisiol, sy’n barod i ddysgu drwy gydol eu hoes
 • cyfranwyr mentrus a chreadigol, sy’n barod i chwarae rhan yn llawn yn eu bywyd a’u gwaith
 • dinasyddion egwyddorol a gwybodus yng Nghymru a’r byd
 • unigolion iach, hyderus sy’n barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas

Wrth adolygu’r cymwysterau lefel TGAU presennol yn erbyn y pedwar nod uchod, rydyn ni’n sylweddoli bod angen gwneud rhai newidiadau. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • diwygio pynciau TGAU
 • cyfuno pynciau TGAU
 • pynciau’n cael eu cynnig fel cymwysterau TGAU newydd

Gelli di ddarllen rhagor am y newidiadau hyn yn ein hadroddiad penderfyniadau, sydd i’w weld ar dudalen we ‘Y stori hyd yn hyn’.

Beth sy’n digwydd nawr?

Ers i ni gyhoeddi ein hadroddiad penderfyniadau ym mis Hydref 2021 a chyhoeddi ein penderfyniad ar gymwysterau Cymraeg ar lefel TGAU, rydyn ni ar hyn o bryd yn ein cyfnod datblygu ar y cyd.

Yn hydref 2022, byddwn ni’n rhannu’r cynigion ar gyfer y cymwysterau TGAU a chymwysterau eraill ar eu newydd wedd. Bydd pawb yn cael cyfle i roi adborth ar gynllun a chynnwys lefel uchel y cymwysterau hyn.

Beth yw datblygu ar y cyd?

Pan fyddwn ni’n cyfeirio at ddatblygu cymwysterau TGAU ar y cyd neu gyd-lunio cymwysterau, mae hyn yn golygu ein bod ni’n gweithio'n agos gydag athrawon, dysgwyr, cynghorwyr arbenigol, a'r rhai sy'n dibynnu ar ganlyniadau cymwysterau fel cyflogwyr, colegau, darparwyr hyfforddiant a phrifysgolion, i ddatblygu cynigion ar gyfer y cymwysterau newydd a sut dylen nhw edrych o ran dyluniad, cynnwys ac asesu.

Gyda’n gilydd, rydyn ni’n datblygu cynigion ar gyfer pob pwnc unigol ym mhob un o chwe Maes Dysgu a Phrofiad (MDPh) y cwricwlwm.

Mae dull tair haen yn bennaf gennyn ni ar gyfer datblygu ar y cyd:

 1. Gweithgorau lefel pwnc (SLWGs)

Mae un gweithgor lefel pwnc ar gyfer pob pwnc TGAU. Mae'r grwpiau'n cynnwys ymarferwyr, arbenigwyr pwnc ac arbenigwyr asesu. ​Yn y grwpiau, mae cyfranogwyr yn datblygu syniadau a chynigion ar gyfer cynnwys lefel uchel ac asesiad cymwysterau o fewn y maes pwnc hwnnw. Gall y grwpiau hyn hefyd ofyn cwestiynau i’r grwpiau rhwydwaith MDPh ehangach.

 1. Grwpiau rhwydwaith MDPh

Mae chwe grŵp rhwydwaith MDPh sy'n cefnogi'r gweithgorau lefel pwnc. Mae’r chwe grŵp rhwydwaith yn cynnwys athrawon, darlithwyr, arholwyr, cyrff dysgedig a phroffesiynol, ac eraill sydd â diddordeb ym mhob maes cwricwlwm.

Mae'r aelodau'n cynnig awgrymiadau rheolaidd ac yn helpu i nodi, trafod a mireinio syniadau mewn ymateb i adborth o gynigion y gweithgor lefel pwnc.

 1. Grŵp cyfeirio rhanddeiliaid

Mae grŵp cyfeirio rhanddeiliaid cwmpasog yn cynnig persbectif ehangach i syniadau a chynigion y grwpiau rhwydwaith MDPh a’r gweithgorau lefel pwnc, gan sicrhau ein bod yn bodloni nodau’r cwricwlwm.

Mae’r grŵp yn cynnwys ystod eang o randdeiliaid sy’n cynrychioli gwahanol feysydd diddordeb o bob rhan o’r sector addysg a thu hwnt.

Maen nhw’n canolbwyntio ar y cynnig cymwysterau ac yn cynghori ar ystyriaethau fel:

 • Hydrinedd
 • Y gallu i gyflawni a chydlyniad
 • Cysondeb â'r cwricwlwm
 • Profiad dysgwyr
 • Hygyrchedd a chynhwysiant
 • Lles a chynnydd dysgwyr

Yn ogystal â'r tri grŵp uchod, mae sawl grŵp arall o fewn Cymwysterau Cymru sy'n helpu i archwilio a datblygu cynigion ar gyfer cymwysterau.

Rydyn ni hefyd yn gweithio gyda dysgwyr o Flwyddyn 5 hyd at rai mewn Addysg Uwch er mwyn iddyn nhw allu helpu i lunio cymwysterau’r dyfodol yn unol â’u profiad, eu gwybodaeth a’u dyheadau trwy grwpiau ffocws ac arolwg ar-lein pwrpasol.