LLAIS: Cymwysterau Newydd ym maes Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Ar ôl cyhoeddi Adeiladu'r Dyfodol, ein hadolygiad o gymwysterau a'r system gymwysterau yn y sector adeiladu a'r amgylchedd adeiledig, ym mis Chwefror 2018, rydym wedi bwrw ati i ddatblygu gofynion sylfaenol ar gyfer y cymwysterau newydd y gwnaethom eu cynnig yn yr adolygiad hwn ac yr ymgynghorwyd yn eu cylch yn ystod gwanwyn 2018.

Rydym wedi gweithio gydag amrywiaeth eang o randdeiliaid, gan gynnwys cynrychiolwyr o'r canlynol: 

 • Cyflogwyr o bob maint 
 • Cyrff masnach a chofrestru 
 • Byrddau hyfforddi'r diwydiant 
 • Ysgolion 
 • Colegau addysg bellach 
 • Sefydliadau addysg uwch 
 • Darparwyr dysgu seiliedig ar waith 
 • Cyrff a noddir gan y Llywodraeth 
 • Llywodraeth Cymru. 

Gyda'n gilydd rydym wedi nodi'r strwythur a'r cynnwys hanfodol ar gyfer y cymwysterau newydd a'r trefniadau asesu mwyaf addas. Bydd cyfanswm o wyth cymhwyster newydd.  

Bydd tri o'r rhain yn gymwysterau cyffredinol newydd i'w cyflwyno mewn ysgolion a cholegau addysg bellach: 

 • TGAU Amgylchedd Adeiledig 
 • TAG Safon UG Amgylchedd Adeiledig 
 • TAG Safon Uwch Amgylchedd Adeiledig. 

Bydd pump o'r cymwysterau yn gymwysterau ôl-16 i'w cyflwyno mewn colegau addysg bellach a darparwyr dysgu seiliedig ar waith: 

 • Cymhwyster Sylfaen mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig 
 • Cymhwyster Dilyniant mewn Adeiladu 
 • Cymhwyster Dilyniant mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu 
 • Cymhwyster Prentisiaeth mewn Adeiladu 
 • Cymhwyster Prentisiaeth mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu.  

I gael rhagor o wybodaeth am y teithiau posibl i ddysgwyr drwy'r cymwysterau ôl-16 hyn, cliciwch yma. 

Mae pob un o'r cymwysterau ôl-16 yn cynnwys gwahanol asesiadau a gynhelir ar sgrin. I weld crynodeb o'r ffordd mae'r rhain yn gweithio, cliciwch yma. 

Mae'r dogfennau ar ofynion sylfaenol y cymwysterau yn nodi diben pob cymhwyster, ei nodau a'i amcanion, y cynnwys hanfodol a'r trefniadau asesu sy'n ofynnol.  

Cyn i ni lunio fersiwn derfynol o'n meini prawf cymeradwyo ar gyfer pob un o'r cymwysterau hyn, hoffem wahodd barn ac adborth ar ofynion sylfaenol y cymwysterau er mwyn helpu i sicrhau ein bod yn cael y rhain yn iawn. Bydd y cyfnod ymgysylltu ar-lein hwn yn fyw rhwng 12pm, 7 Mai a 5pm, 21 Mehefin. Rydym yn gwahodd partïon sydd â diddordeb i wneud sylwadau ar ein gofynion arfaethedig ar gyfer pob cymhwyster drwy ymateb i bedwar cwestiwn: 

 1. A yw diben y cymhwyster yn glir? 
 1. A yw'r cynnwys arfaethedig yn addas at y diben? 
 1. A yw'r trefniadau asesu arfaethedig yn addas at y diben? 
 1. Pa ofynion hyfforddiant ac adnoddau fydd eu hangen ar ganolfannau i gyflwyno'r cymhwyster yn effeithiol? 

Rydym yn annog ymatebwyr i gynnig adborth ar bob cymhwyster y mae ganddynt ddiddordeb ynddo. Edrychwn ymlaen at glywed gennych. 

Ar gyfer pob cymhwyster yr hoffech gynnig eich sylwadau amdano, cliciwch ar ei deitl yn y golofn chwith i lawrlwytho’r ddogfen berthnasol a cliciwch ar y ddolen yn golofn dde i lenwi’r arolwg Llais.  

Dogfen y Cymhwyster 

Arolwg 

TGAU Amgylchedd Adeiledig 

Cliciwch yma i lenwi'r arolwg 

TAG UG a Safon Uwch Amgylchedd Adeiledig 

Cliciwch yma i lenwi'r arolwg 

Cymhwyster Sylfaen ym maes Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig 

Cliciwch yma i lenwi'r arolwg 

Cymhwyster Dilyniant ym maes Adeiladu 

Cliciwch yma i lenwi'r arolwg 

Cymhwyster Dilyniant ym maes Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu 

Cliciwch yma i lenwi'r arolwg 

Cymhwyster Prentisiaeth ym maes Adeiladu 

Cliciwch yma i lenwi'r arolwg 

Cymhwyster Prentisiaeth ym maes Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu 

Cliciwch yma i lenwi'r arolwg