Ymgynghoriad ar Dempledi Cymwysterau Cyffredinol Prosiect Data Cymwysterau Cymru

Ers diwedd 2016, buom yn ystyried y ffordd orau o gasglu data a chyhoeddi ystadegau ar gymwysterau rheoleiddiedig a gynigir yng Nghymru. Rydym wedi siarad â chyrff dyfarnu, rheoleiddwyr eraill a chyrff cynrychioliadol am y dulliau gweithredu posibl y gallem eu mabwysiadu a'r systemau a'r prosesau y gall fod angen i ni eu rhoi ar waith.

Rydym wedi datblygu templedi drafft ac amserlen arfaethedig ar gyfer casglu data ar gymwysterau cyffredinol y mae dysgwyr yng Nghymru yn astudio ar eu cyfer. Mae'r ymgynghoriad hwn yn ceisio eich barn ar ymarferoldeb ein templedi arfaethedig a'n hamserlen gasglu ar gyfer cyrff dyfarnu. 

Dylech ymateb i'r ymgynghoriad hwn gan ddefnyddio'r ffurflen ar-lein ar y ddolen isod. Mae hyn yn ei gwneud yn haws i ni goladu a dadansoddi'r ymatebion a gawn. Fel arall, gallwch e-bostio eich ymateb i'r cyfeiriad isod.

Rhaid i chi gyflwyno eich ymateb erbyn 18:00 ar ddydd Gwener 15 Medi 2017. Byddem yn fwy na pharod i gyfathrebu â chi yn uniongyrchol yn ystod yr ymgynghoriad hwn. Gallwch gysylltu â'r tîm prosiect drwy prosiectdata@cymwysteraucymru.org

Gellir gweld rhagor o wybodaeth ar y Prosiect Data ar ein gwefan yma.

Dogfen yr ymgynghoriad

Ffurflen ymateb ar-lein i’r ymgynghoriad

Amserlen Gasglu

Templedi casglu Cymwysterau Cyffredinol (yn debyg i rai Ofqual)

Templedi casglu Cymwysterau Cyffredinol (yn sylweddol wahanol i rai Ofqual)