Asesiadau ar Sgrin yn y Cymwysterau Ôl-16 Newydd

Mae pob un o'r cymwysterau ôl-16 newydd yn cynnwys asesiad ar sgrin sy'n asesu'r amrywiaeth o wybodaeth a dealltwriaeth:

  • ynghylch y sector adeiladu a'r amgylchedd adeiledig y bydd eu hangen ar ddysgwyr i lwyddo wrth weithio yn y sector;  
  • sy'n ofynnol i fod yn hollol gymwys mewn crefft neu swydd benodol, fel y nodir yn y safonau cenedlaethol ar gyfer y grefft honno. 

Bydd angen i ddysgwyr fod wedi cwblhau tri asesiad ar sgrin erbyn iddynt orffen eu prentisiaeth. Mae amseriad yr asesiadau wedi'i gynllunio i fod yn hyblyg i ddiwallu anghenion pob dysgwr, oherwydd gall dysgwyr ddilyn nifer o lwybrau gwahanol drwy'r cymwysterau. 

Bydd yn ofynnol i bob dysgwr gwblhau'r asesiad F1, sy'n asesu dealltwriaeth dysgwyr o'r sector adeiladu a'r amgylchedd adeiledig a'r sgiliau ehangach y bydd eu hangen arnynt i lwyddo wrth weithio yn y sector hwnnw.  

Bydd yr asesiadau C2 a C3 yn cael eu cwblhau gan ddysgwyr sy'n dilyn llwybr Adeiladu a byddant yn asesu'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth sy'n ofynnol i weithio mewn crefft adeiladu ddewisol. 

Bydd yr asesiadau B2 a B3 yn cael eu cwblhau gan ddysgwyr sy'n dilyn llwybr Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu a byddant yn asesu'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth sy'n ofynnol i weithio mewn crefft peirianneg gwasanaethau adeiladu ddewisol.  

Bydd yr asesiadau ar sgrin ar gael yn gyntaf i'r crefftau hynny sydd â'r niferoedd mwyaf o ddysgwyr. Gall dysgwyr sy'n astudio crefft gyda niferoedd is gwblhau asesiadau ar sgrin byrrach yn ystod eu cymwysterau Dilyniant neu Brentisiaeth a dangos eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth mewn cyflwyniad byr neu estyniad i elfen drafodaeth y cymwysterau. 

Noder bod rhai diwydiannau yn ei gwneud yn ofynnol i weithwyr gwblhau asesiadau penodol cyn y gallant gael eu cydnabod gan gyrff y diwydiant. Mewn achosion o'r fath, caiff yr asesiadau hyn eu cynnwys yn y fframwaith Prentisiaeth.