Yr Adolygiad o Gymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae’r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben bellach. I ddarllen yr adroddiad, cliciwch ar y ddewislen ar yr ochr chwith.

Hoffem gael eich barn!

Rydym yn mynd ati i adolygu a diwygio cymwysterau galwedigaethol un sector cyflogaeth ar y tro - gan ddechrau â'r sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol.   Bydd ein hadolygiad yn ystyried cymwysterau ar gyfer gweithwyr gofal mewn amrywiaeth eang o leoliadau iechyd, gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a chwarae - ac rydym am gael gwybod a yw'r cymwysterau hyn yn effeithiol wrth ddiwallu anghenion dysgwyr yn ogystal â mynd i'r afael ag anghenion cyflogwyr, darparwyr dysgu, cyrff proffesiynol, darparwyr gofal a'r sawl sy'n derbyn gofal.

Rydym yn awyddus i glywed safbwyntiau darparwyr dysgu, dysgwyr, rhieni/gwarcheidwaid, cyflogwyr a chyflogeion mewn lleoliadau Iechyd, Gofal, y Blynyddoedd Cynnar a Chwarae, defnyddwyr gwasanaethau a Chyrff Dyfarnu.   Rydym am wybod beth yw eich barn am y dewis o gymwysterau sydd ar gael, beth y maent yn ei gwmpasu a sut y cânt eu hasesu.

Os ydych yn ddysgwr neu'n rhiant neu warcheidwad i un neu fwy o ddysgwyr, rydym am gael gwybod yn benodol:

  • beth yw eich barn am y dewis o gymwysterau sydd ar gael a'r wybodaeth sydd ar gael wrth wneud dewisiadau;
  • am nodweddion da cymwysterau - a'r meysydd ar gyfer gwella;
  • a yw dysgwyr wedi gallu cael eu hasesu yn eu dewis iaith - boed hynny'n Gymraeg neu'n Saesneg.  

Os oes gennych ddiddordeb proffesiynol neu bersonol mewn cymwysterau yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol, rydym am gael gwybod yn benodol:

  • pa mor effeithiol yw'r cymwysterau fel ffurf o asesu yn eich barn chi;
  • a oes unrhyw feysydd dysgu pwysig na chânt eu cwmpasu gan y cymwysterau hyn - neu a oes unrhyw beth a gaiff ei asesu nad yw wir yn bwysig;
  • a yw argaeledd asesiadau cyfrwng Cymraeg yn ddigonol.

Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech gymryd ychydig funudau i ateb y cwestiynau yn yr holiadur hwn.   Efallai y byddwn yn dyfynnu o'ch atebion yng nghanfyddiadau'r ymchwil a gyhoeddir, ond ni fyddwn yn priodoli'r atebion hyn i chi oni fyddwn yn gofyn ac yn cael eich caniatâd. Os hoffech ysgrifennu atom ar wahân, mae croeso i chi wneud hynny: anfonwch e-bost i healthcarereview@qualificationswales.org