Adborth ar yr arolwg Dweud Eich Dweud - cyfres arholiadau haf 2016

Fel rhan o'n rhaglen fonitro, rydym wedi llunio arolwg dysgwyr ar-lein i ddysgwyr ac athrawon i fynegi eu barn ar arholiadau haf 2016.

Roedd yr arolwg ar-lein ar agor rhwng mis Mai a mis Gorffennaf. Roedd yr arolwg ar agor ar gyfer sylwadau ar unrhyw arholiad ond canolbwyntiodd yn benodol ar gymwysterau UG diwygiedig a gafodd eu harholi am y tro cyntaf yn ystod haf 2016.

Canfyddiadau'r arolwg

Cawsom 1076 o ymatebion i gyd, yn ymdrin â'r 14 o arholiadau UG diwygiedig a nifer o arholiadau eraill. Roedd 85% o'r ymatebion gan ddysgwyr a 14% gan athrawon neu ddarlithwyr.

Roedd y nifer fwyaf o ymatebion yn yr arolwg yn ymwneud â Bioleg a Chemeg UG. Roedd nifer fawr o'r ymatebion yn ymwneud â'r arholiadau Bioleg ac yn codi pryderon mewn perthynas â'r canlynol:

  • y pwysau amser yn yr arholiad a oedd yn aml iawn yn gysylltiedig â faint o ddarllen oedd angen ei wneud,

  • y lefel gynyddol o her a ddarperir gan lefel y cymhwysiad yn y papurau a'r

  • diffyg cyfle canfyddedig i ymarfer mathau tebyg o gwestiynau ymlaen llaw.

Awgrymodd rhai ymatebwyr y gallai hyn gael effaith negyddol ar gymhelliant yn y pwnc. Roedd barn ar yr arholiadau Cemeg yn debyg ar y cyfan i'r rhai ar gyfer Bioleg a hefyd yn cynnwys sylwadau ar her y cynnwys mathemategol cynyddol.

Roedd sylwadau a wnaed mewn perthynas â phynciau eraill yn fwy cytbwys. Yn gyffredinol:

  • mae canfyddiad o lefel gynyddol o her ar draws y manylebau diwygiedig ac

  • roedd rhai ymatebwyr yn gwerthfawrogi'r ymdrech i wneud manylebau newydd yn fwy diddorol ac i wneud y cwestiynau arholiad yn fwy perthnasol drwy eu rhoi mewn cyd-destun.  

 

Dangosir y nifer o ymatebion fesul pwnc UG yn y tabl canlynol. Mae natur benagored yr ymatebion yn golygu na fyddai dadansoddiad meintiol pellach yn ystadegol ddilys. Rhoddir ffigyrau cyffredinol hefyd ar gyfer pob TAG arall ac ar gyfer Saesneg, Cymraeg, Mathemateg a phob TGAU arall.

 

Pynciau TAG UG (diwygiedig)

Nifer yr ymatebion yn yr arolwg

Pynciau Celf a Dylunio

4

Bioleg

422

Astudiaethau Busnes

19

Cemeg

247

Cyfrifiadura

33

Economeg                                                  

24

Saesneg                                                

57

Hanes                                                  

32

Ffiseg                                                      

45

Seicoleg                                                  

41

Cymdeithaseg

12

Cymraeg                                      

2

TAG Arall

52

 

TGAU

Nifer yr ymatebion yn yr arolwg

Saesneg Iaith/Llenyddiaeth Saesneg

7

Mathemateg

21

Cymraeg Iaith

2

Arall

39

 

Y camau nesaf

Gwnaethom fonitro dyfarniad y cymwysterau Bioleg a Chemeg UG yn agos iawn yn yr haf i sicrhau caiff y problemau a wynebir gan yr ymgeiswyr eu hystyried a'u trin yn llawn. Rydym yn fodlon nad oedd dim tystiolaeth o anfantais ormodol nac annhegwch i ymgeiswyr.

Rydym wedi defnyddio'r wybodaeth a gasglwyd er mwyn llywio ein gwaith monitro a byddwn yn cynyddu ein ffocws ar Fioleg a Chemeg UG drwy roi dulliau monitro ychwanegol ar waith ar gyfer datblygu a dyfarnu'r arholiadau yn 2017.

O ystyried yr adborth a gafwyd, mae CBAC wedi adolygu papurau arholiad Bioleg UG 2017.

Hoffem ddiolch i'r holl randdeiliaid a gymerodd ran yn yr arolwg.

Byddwn yn ailadrodd yr arolwg ar gyfer cyfres arholiadau haf 2017.