Ymgynghoriad ar Bolisi Amodau Trosglwyddo

Ar gyfer yr ymgynghoriad hwn, rydym yn ceisio barn ar bolisi newydd sy’n dwyn y teitl y Polisi Amodau Trosglwyddo. Nid yw’r polisi hwn wedi cael ei gyhoeddi o’r blaen. Mae Amod Trosglwyddo yn amod y gall cydnabyddiaeth corff dyfarnu fod yn ddarostyngedig iddo.

Mae gwaith Cymwysterau Cymru yn seiliedig ar ddau brif nod:

  • Sicrhau bod cymwysterau, a system gymwysterau Cymru, yn effeithiol i ddiwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru;
  • Hybu hyder y cyhoedd mewn cymwysterau ac yn system gymwysterau Cymru.

Er mwyn cyflawni’r swyddogaethau hyn, mae Deddf Cymwysterau Cymru 2015 (y “Deddf”) yn rhoi nifer o bwerau i ni sy’n ein galluogi i weithredu er budd dysgwyr a hybu hyder y cyhoedd yn y system gymwysterau a chymryd camau lle bo angen.

Ein bwriad, drwy gynnal yr ymgynghoriad hwn, yw ein helpu i sicrhau bod y polisi yn unol â’n prif egwyddorion, a thrwy hynny wella ansawdd ein gwaith rheoleiddio a gorfodi.

Gellir gweld yr ymgynghoriad yma.

Dylech ymateb i'r ymgynghoriad hwn erbyn 18:00 at 26 Tachwedd 2018 fan bellaf gan ddefnyddio'r ffurflen ar-lein sydd ar gael yma.

Neu drwy gwblhau’r ffurflen ac ebostio eich ymateb i: polisi@cymwysteraucymru.org

Gellir gweld yr Hysbysiad preifatrwydd ar gyfer ymgynghoriad ar bolisi amodau trosglwyddo – Awst 2018 yma.

Cwestiynau Cyffredin