Ymgynghoriad ar y Meini Prawf Cydnabod ar gyfer Cymwysterau TGAU / TAG a’r Rheolau am Geisiadau am Gydnabyddiaeth i Ddyfarnu Cymwysterau TGAU / TAG.

Ar gyfer yr ymgynghoriad hwn, rydym yn ceisio barn ar ddogfen reoleiddio newydd sef ein Meini Prawf Cydnabod ar gyfer Cymwysterau TGAU / TAG. Nid yw’r ddogfen hon wedi cael ei gyhoeddi o’r blaen. Unwaith y bydd y meini prawf newydd hyn wedi'u cyhoeddi, bydd yn ofynnol i unrhyw gorff dyfarnu sydd am ddyfarnu cymwysterau TGAU neu TAG yng Nghymru fodloni'r meini prawf hyn er mwyn cael eu cydnabod gan Cymwysterau Cymru.

Er mwyn cynnig cymwysterau rheoleiddiedig yng Nghymru, mae'n rhaid i gorff dyfarnu gael ei gydnabod gan Cymwysterau Cymru. Mae Deddf Cymwysterau Cymru 2015 ynrhoi'r pŵer i ni lunio meini prawf cydnabod cymhwyster-benodol, y mae'n rhaid i gyrff dyfarnu eu bodloni er mwyn gallu dyfarnu mathau penodol o gymwysterau, megis TGAU neu TAG. 

Rydym eisoes wedi cyhoeddi Amodau Cydnabod ar gyfer cymwysterau TGAU a TAG yr ydym yn disgwyl i ddarparwyr cyfredol gydymffurfio â hwy. Fodd bynnag, nid oes gennym feini prawf cydnabod ar hyn o bryd ar gyfer y cymwysterau hyn. Rydym bellach yn cynnig cyhoeddi ‘Meini Prawf Cydnabod ar gyfer Cymwysterau TGAU / TAG’.

Mae'n debygol y bydd yr ymgynghoriad hwn o ddiddordeb i gyrff dyfarnu sy'n dyfarnu cymwysterau TGAU a/neu TAG ar hyn o bryd, a'r cyrff dyfarnu hynny a allai fod am ddyfarnu cymwysterau TGAU a/neu TAG yn y dyfodol.  

Ar gyfer yr ymgynghoriad hwn, rydym yn ceisio barn ar y meini prawf a'r rheolau arfaethedig. Cyflwynir y meini prawf a'r rheolau hyn ynghyd â chyfres o gwestiynau. Yn dibynnu ar ganfyddiadau'r ymgynghoriad hwn, os byddwn yn penderfynu cyhoeddi meini prawf a rheolau, efallai y byddwn yn diwygio'r rhain cyn cyhoeddi.  

Ni fydd hyn yn effeithio ar allu'r darparwyr presennol i gynnig cymwysterau TGAU a TAG yng Nghymru yn y cyfamser. 

Gellir gweld yr ymgynghoriad yma.

Dylech ymateb i'r ymgynghoriad hwn erbyn 18:00 ar 18 Mawrth 2019 fan bellaf gan ddefnyddio'r ffurflen ar-lein sydd ar gael yma, neu drwy gwblhau’r ffurflen ac ebostio eich ymateb i polisi@cymwysteraucymru.org

Gellir gweld yr Hysbysiad preifatrwydd ar gyfer yr ymgynghoriad hwn yma.