Ymgynghoriad - Adeiladu a’r amgylchedd adeiledig

Mae’r Ymgynghoriad ar yr Adolygiad o’r Sector Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig wedi dod i ben bellach. Hoffem ddiolch i’r holl reiny a gymerodd ran am eu hymatebion cynhwysfawr a defnyddiol; byddwn yn ystyried pob ymateb dros yr wythnosau i ddod.

Mae'r ymgynghoriad hwn yn ceisio barn rhanddeiliaid ar yr opsiynau ar gyfer diwygio a nodwyd yn 'Adeiladu'r Dyfodol', adroddiad Cymwysterau Cymru ar ei adolygiad o gymwysterau yn y sector Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig.

Mae'r ymgynghoriad yn amlinellu'r opsiynau a ystyriwyd gan Cymwysterau Cymru, yn nodi'r dull a ffefrir gennym ac yn rhoi cyfle i gyrff dyfarnu a phartïon eraill sydd â diddordeb roi adborth.

Sut i ymateb

Rydym yn annog unigolion neu sefydliadau sydd â diddordeb mewn cymwysterau yn y sector Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig i ymateb i'r ymgynghoriad hwn. Hyd yn oed os ydych wedi cyfrannu'n helaeth at yr adolygiad ei hun, mae'n bwysig bod gennym gofnod o'ch ymateb i'n cynigion. Dylech gyflwyno eich ymateb drwy'r ddolen ganlynol erbyn 18:00 ar 13 Ebrill 2018 fan bellaf.