Arolygon ymgysylltu Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant

Ar hyn o bryd mae Cymwysterau Cymru yn cydweithio â phartneriaid allweddol i ddatblygu cyfres newydd o gymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant yng Nghymru.

Mae'r gwaith hwn yn cynnwys datblygu Meini Prawf Cymeradwyo newydd sy'n gosod y gofynion sylfaenol ar gyfer cymhwyster. Fel rhan o'r gwaith datblygu hwn, rydym yn cydweithio â Chonsortiwm y corff dyfarnu o City & Guilds a CBAC i ymgysylltu ag arbenigwyr o'r sector a gofyn am adborth ar ein cynigion. Byddwn yn gwneud hyn drwy gyfres o ddigwyddiadau Cymru gyfan, a hefyd arolygon ar-lein ar gyfer ymarferwyr, cyflogwyr, darparwyr hyfforddiant, athrawon a darlithwyr.

I rannu’ch adborth gyda ni, cliciwch ar y ddolen i’r cymhwyster perthnasol isod. Nodwch mai 2 Mawrth 2018 yw’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’ch adborth.

Bydd arolygon ar gyfer cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant newydd eraill ar gael dros yr wythnosau i ddod.