Adroddiad Ymgynghori ar Ddeilliannau Rheoleiddiol

Mae Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi adroddiad ymgynghori ar gyflwyno deilliannau rheoleiddiol a mapio Amodau.

Rhwng 26 Ebrill a 5 Gorffennaf 2017, cynhaliodd Cymwysterau Cymru ymgynghoriad ar gynigion i gyflwyno deilliannau rheoleiddiol.  Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi'r ymatebion a gawsom i'r ymgynghoriad ar y deilliannau arfaethedig ac yn egluro'r penderfyniadau a wnaed gennym o ystyried yr ymatebion hyn. 

Mae'r Prif Nodau a amlinellir yn Neddf Cymwysterau Cymru yn diffinio ein diben a'n prif amcanion. Defnyddir deilliannau rheoleiddiol i ddisgrifio'r hyn rydym am ei gyflawni drwy ein gweithgareddau a'n camau rheoleiddiol, ac fel y cyfryw, byddant yn amlinellu ein gweledigaeth.

Ein gweledigaeth yw y caiff cymwysterau rheoleiddiedig yng Nghymru eu gwerthfawrogi gan ddysgwyr a chyflogwyr yng Nghymru ac yn rhyngwladol. Er mwyn cyflawni hyn, rydym wedi pennu'r deilliannau rheoleiddiol canlynol: 

  • Mae cymwysterau rheoleiddiedig a'r system gymwysterau yn ymateb i anghenion ac amgylchiadau cyfnewidiol, yn enwedig o ran y budd hirdymor i  Gymru a'i dysgwyr;
  • Mae cymwysterau rheoleiddiedig yng Nghymru yn gynhwysol ac yn hyrwyddo cyfleoedd cyfartal i ddysgwyr;
  • Mae cymwysterau rheoleiddiedig a gaiff eu sefyll gan ddysgwyr yng Nghymru yn ddilys, yn ddibynadwy a chânt eu dyfarnu i safon briodol;
  • Mae trefn lywodraethu briodol ar waith i sicrhau atebolrwydd a chydymffurfiaeth reoleiddiol;
  • Mae'r wybodaeth sydd ei hangen yn rhesymol i sicrhau cymwysterau rheoleiddiedig cyson o ansawdd sicr ar gael ac yn hygyrch;
  • Mae rheoleiddio yn gymesur, yn dryloyw, yn gyson ac wedi'i dargedu i gefnogi system gymwysterau sydd yn gynaliadwy yn yr hirdymor;

Ni fydd y cynnig i gyflwyno deilliannau rheoleiddiol yn gweithredu fel haen ychwanegol o ofynion rheoleiddiol i gyrff dyfarnu. Fel y cyfryw, ni fydd unrhyw lwyth gwaith ychwanegol ar gyrff dyfarnu. Mae'n bwysig nodi unwaith eto na chaiff cyrff dyfarnu eu rheoleiddio yn erbyn y deilliannau hyn, ac y byddant yn parhau i weithredu'n unol â'n Hamodau Cydnabod Safonol, a dogfennau rheoleiddiol ategol eraill.

Gellir gweld copi o’r adroddiad hwn drwy glicio yma.